Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:131

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:131
Målnummer
B2171-06
Avgörandedatum
2006-11-09
Rubrik
Brottsrubricering, påföljd och kränkningsersättning vid sexualbrott: Våldtäkt (referat RH 2006:81-104); Våldtäkt mot barn m.m. (referat RH 2006:105-132); Sexuellt ofredande (referat RH 2006:133-136). - Redovisningen innehåller summariska referat av hovrättsavgöranden som under år 2006 har meddelats angående sexualbrott där 6 kap. brottsbalken i dess lydelse efter den 1 april 2005 har tillämpats.

Gärningen: I, född 1982, har i juli 2006 i en lägenhet där M var familjehemsplacerad haft vaginalt samlag med M, 14 år och 11 månader.

Om brottsrubriceringen anförde tingsrätten bl.a. följande: Av utredningen framgår att den sexuella samvaron planerats av dem bägge i samråd och att den måste anses ha skett frivilligt från målsägandens sida. Målsäganden hade också vid samvaron uppnått en sådan ålder att denna i sig inte kan anses utgöra något hinder mot att beakta frivilligheten. Det har heller inte framkommit något om målsägandens mognad eller omständigheterna i övrigt vid gärningen som ger anledning att bortse från frivilligheten. Det får under sådana förhållanden anses stå klart att gärningen inte kan betraktas som ett så allvarligt slag som avsetts falla under bestämmelsen om våldtäkt mot barn och som skall bestraffas med minst två års fängelse. I skall därför dömas för sexuellt utnyttjande av barn. – Hovrätten gjorde samma bedömning.

Tingsrätten och hovrätten: Sexuellt utnyttjande av barn; Fängelse 6 månader; Utvisning 5 år.