Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2006:5

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2006:5
Målnummer
Ö2730-05
Avdelning
3
Avgörandedatum
2006-01-19
Rubrik
Ett rättshjälpsbiträde hade utfört mer än en fjärdedel av det arbete som normalt täcks av rättshjälpen. Arbetsinsatsen motsvarade ca fyra arbetsdagar. Det fanns inte tillräckligt underlag för antagandet att ersättning slutligen kunde fastställas inom en snar framtid. Skäl har ansetts föreligga att tillerkänna biträdet förskott på ersättning enligt rättshjälpslagen.
Lagrum
24 § rättshjälpsförordningen (1997:404)
Rättsfall
•  RH 1985:69
•  RH 1995:4
•  Besvärsnämndens för rättshjälpen beslut nr 317/86
•  Rättshjälpsnämndens beslut nr 14/2001

Malmö tingsrätt

I mål om vårdnad m.m. förordnades jur. kand. P.H. till rättshjälpsbiträde för den ena föräldern. Vid sammanträde för muntlig förberedelse meddelade tingsrätten interimistiskt beslut om växelvis boende och uppdrog åt Socialnämnden i Malmö att anordna samarbetssamtal mellan parterna.

P.H. begärde därefter förskott på ersättning enligt rättshjälpslagen med sammanlagt 33 708 kr, varav 25 704 kr avsåg arbete under 26,3 timmar och 462 kr 50 öre tidsspillan under en halv timme samt 6 741 kr 50 öre uppgavs utgöra mervärdesskatt.

Tingsrätten (chefsrådmannen Ewa Wendel) anförde i beslut den 31 oktober 2005:

Enligt 24 § rättshjälpsförordningen får förskott till ett rättshjälpsbiträde lämnas om biträdet har frånträtt sitt uppdrag i förtid eller om det finns skäl för det med hänsyn till det arbete som har lagts ner i ärendet och till den tid som återstår innan ersättningen kan fastställas.

P.H. förordnades som rättshjälpsbiträde den 13 september 2005. Parterna var vid en muntlig förberedelse den 13 oktober 2005 ense om ett växelvis boende för sin son. Tingsrätten har, med parternas samtycke, förordnat om samarbetssamtal. För närvarande finns det därför inte anledning att anta att lång tid och mycket arbete för rättshjälpsbiträdet återstår innan ersättningen kan fastställas. Med hänsyn härtill och med beaktande av det ersättningsgilla arbete som hittills lagts ner i målet anser tingsrätten att det inte finns skäl att besluta om förskott.

Tingsrätten lämnar yrkandet om förskott utan bifall

Hovrätten över Skåne och Blekinge

P.H. överklagade och yrkade bifall till sin begäran om förskott.

Justitiekanslern bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Boel Havelius och hovrättsassessorn Lena Berlin) anförde i beslut den 19 januari 2006:

P.H. har utfört mer än en fjärdedel av det arbete som normalt täcks av rättshjälpen. Den hittillsvarande arbetsinsatsen motsvarar ca fyra arbetsdagar. Med hänsyn till att tingsrätten har förordnat om samarbetssamtal mellan parterna, saknas tillräckligt underlag för antagandet att ersättning slutligen kan fastställas inom en snar framtid. Med hänsyn till det anförda bör P.H. tillerkännas rätt till förskott. Skäligt förskott får anses vara sammanlagt 30 000 kr. Vid bestämmande av hur stort förskott som skall utgå av allmänna medel bör beaktas att P.H:s klient fortlöpande skall betala rättshjälpsavgift till henne. Avdrag skall därför göras med 3 000 kr (tio procent av 30 000 kr).

Med ändring av tingsrättens beslut tillerkänner hovrätten P.H. – efter det att avdrag har gjorts för uppskattad hittillsvarande rättshjälpsavgift – förskott med tjugosjutusen (27 000) kr. Av beloppet utgör 5 400 kr mervärdesskatt.

Hovrättens beslut meddelat: den 19 januari 2006.

Mål nr: Ö 2730-05.

Lagrum: 24 § rättshjälpsförordningen (1997:404).

Rättsfall: RH 1985:69; RH 1995:4; Besvärsnämndens för rättshjälpen beslut nr 317/86; Rättshjälpsnämndens beslut nr 14/2001.