Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2007:37

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2007:37
Målnummer
B1069-06
Avdelning
2
Avgörandedatum
2007-01-29
Rubrik
Sedan den tilltalade ensam överklagat domen och återkallat samtycke till att utföra samhällstjänst har påföljden bestämts till fängelse. Hovrätten har enligt grunderna för förbudet mot reformatio in pejus ansett sig förhindrad att döma till ett längre fängelsestraff än det av tingsrätten angivna alternativstraffet.
Lagrum
51 kap. 25 § rättegångsbalken (1942:740)

Lunds tingsrätt

Åklagaren åtalade S.B. för misshandel i två fall, olaga hot och stöld.

Tingsrätten (ordförande rådmannen Leif Persson) biföll i allt väsentligt åtalet och bestämde påföljden till villkorlig dom med samhällstjänst 75 timmar. Om fängelse i stället hade valts som påföljd skulle fängelse två månader ha dömts ut.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

S.B. överklagade domen och yrkade att åtalet skulle helt ogillas. Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättsråden Roberth Nordh, referent, och Hanserik Romeling, adjungerade ledamoten f.d. rådmannen Bengt-Åke Jönsson samt två nämndemän) anförde i dom den 29 januari 2007.

SKÄL

Vad som förekommit i hovrätten föranleder ingen annan bedömning än den tingsrätten gjort i skuldfrågan såvitt gäller åtalet för gärning som S.B. begått mot C-G.B.

Också när det gäller frågan om S.B. utdelat slag som träffat E.P. i ansiktet och gett upphov till i gärningsbeskrivningen påstådda skador ansluter sig hovrätten till den bedömning som tingsrätten gjort. S.B. har inte bara insett risken för skadorna utan också varit likgiltig inför förverkligandet av denna risk. Han skall därför – som framgår av tingsrättens domslut – dömas för att uppsåtligen ha tillfogat E.P. skadorna.

I enlighet med det anförda skall S.B. dömas för misshandel i två fall, olaga hot samt stöld. Misshandeln av E.P. är av sådan karaktär att det finns en presumtion för fängelse. Straffvärdet uppgår till lägst det av tingsrätten angivna alternativstraffet. S.B. har i hovrätten återtagit sitt samtycke till att utföra samhällstjänst. Det finns då inget hinder enligt 51 kap. 25 § rättegångsbalken att bestämma påföljden till fängelse trots att enbart S.B. överklagat domen. Däremot anser sig hovrätten enligt grunderna för nyssnämnda lagrum inte kunna döma till ett längre fängelsestraff än av tingsrätten bestämt alternativstraff.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut endast på så sätt att hovrätten bestämmer påföljden till fängelse två månader.

Hovrättens dom meddelad: den 29 januari 2007.

Mål nr: B 1069-06.

Lagrum: 51 kap. 25 § rättegångsbalken.