Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2007:4

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2007:4
Målnummer
ÖÄ2886-06
Avdelning
3
Avgörandedatum
2007-01-02
Rubrik
En gäldenär har beviljats skuldsanering men på grund av missbruk inte kunnat följa betalningsplanen. Han har därefter påbörjat behandling mot sitt missbruk. Synnerliga skäl har ansetts föreligga att ändra betalningsplanen på så sätt att betalningens påbörjande senarelagts.
Lagrum
28 § skuldsaneringslagen (1994:334)

Malmö tingsrätt

R.L. beviljades skuldsanering med en betalningsplan, som innebar att han månatligen skulle betala en viss andel av sina skulder med början i juni 2006.

Därefter ansökte R.L. den 21 september 2006 hos Malmö tingsrätt att rätten skulle ompröva skuldsaneringen och ändra betalningsplanen på så sätt att den första betalningen skulle erläggas i januari 2007.

Till stöd för sitt yrkande anförde han i huvudsak följande: Han har inte påbörjat betalningen till borgenärerna. Anledningen till det är att han under sommaren 2006 missbrukade alkohol och spel. Han var i dåligt skick. Han ville betala, men alla hans pengar gick åt till missbruket, och han har inte kunnat sköta sin ekonomi. Den 17 oktober 2006 togs han in på behandlingshem, och han kommer att där genomgå behandling mot sitt missbruk under sex månader. Han kommer även att få hjälp med att sköta sin ekonomi. Behandlingen går bra. Det är realistiskt att tänka sig att börja betala till borgenärerna i januari 2007.

R.L. åberopade en skrivelse från kommunen, i vilken gavs en beskrivning av de vårdinsatser som planerades. I skrivelsen angavs att R.L. hade inte bara missbruksproblem utan även psykiska problem.

Tingsrätten (rådmannen Lars Henriksson) anförde i beslut den 30 november 2006 bl.a. följande:

SKÄL

R.L. har på grund av alkoholmissbruk och spelmissbruk inte kunnat betala borgenärerna i enlighet med den plan som upprättades vid skuldsaneringen. Av utredningen i ärendet framgår att R.L. för närvarande genomgår behandling mot sitt missbruk och att behandlingen, som skall pågå sammanlagt sex månader, synes gå bra. Enligt tingsrätten får det som framkommit anses utgöra synnerliga skäl att ändra betalningsplanen på det sätt som R.L. har begärt. Hans yrkande skall därför bifallas.

SLUT

Tingsrätten biföll R.L:s ansökan och ändrade det tidigare meddelade beslutet om skuldsanering på så sätt att tingsrätten bestämde att den första betalningen skulle göras senast den 31 januari 2007 och den sista senast den 31 december 2011.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

En av borgenärerna, Centrala Studiestödsnämnden, överklagade beslutet och yrkade att hovrätten skulle avslå R.L:s ansökan om omprövning. Som grund för sitt överklagande anförde nämnden i huvudsak att R.L:s missbruk inte utgjorde sådant synnerligt skäl som kan föranleda omprövning av hans skuldsanering.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth och tf. hovrättsassessorn Karin Kjellgren) anförde i beslut den 2 januari 2007:

SKÄL

Att en gäldenär genom missbruk försätter sig i en situation, som medför att han blir oförmögen att betala sina skulder, kan normalt inte medföra att ett beslut om skuldsanering ändras. I förevarande fall har gäldenärens missbruksproblem, liksom hans psykiska besvär, varit kända redan vid tiden för ansökan om skuldsanering. Vad som därefter inträffat är att R.L. påbörjat en behandling, som såvitt framkommit hittills varit lyckosam. Om han genomför behandlingen som planerat, kan det antas att han kommer att kunna fullfölja sin betalningsplan. Skulle denna omständighet inte beaktas, kan resultatet bli att R.L:s rehabilitering försvåras och att han, till borgenärernas skada, inte kommer att betala något av sina skulder. Vid angivna förhållanden får, som tingsrätten angett, synnerliga skäl anses föreligga att ändra beslutet om skuldsanering på det sätt som tingsrätten har gjort.

SLUT

Hovrätten meddelade prövningstillstånd och avslog överklagandet.

Hovrättens beslut meddelat: den 2 januari 2007.

Mål nr: ÖÄ 2886-06.

Lagrum: 28 § skuldsaneringslagen (1994:334).