Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2007:5

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2007:5
Målnummer
B2460-05
Avdelning
2
Avgörandedatum
2006-06-28
Rubrik
Straffmätning vid flera brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter.
Lagrum
•  25 kap. 5 § och 29 kap. 1 § brottsbalken (1962:700)
•  Lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter

Blekinge tingsrätt

Åklagare yrkade ansvar å G.H. för bristande tillsyn över hund enligt följande gärningspåstående.

Genom polismyndighetens i Blekinge beslut 2004-11-11, vilket beslut delgavs G.H. den 16 november 2004, förelades G.H. att alltid hålla sin schäferhund Marco kopplad då den under tillsyn rastas utomhus samt, då den vistas utomhus utan tillsyn, skall den hållas i hundgård som är betryggande inhägnad. G.H. har den 4 december 2004 och den 10 januari 2005 i Hillerstorp, Tving, Karlskrona kommun oaktat polismyndighetens beslut låtit hunden Marco vara lös utomhus.

G.H. medgav att han haft sin hund lös utomhus men bestred ansvar med invändningen att hunden är ofarlig.

Tingsrätten (tingsnotarien Mark Klamberg och nämndemän) dömde den 12 maj 2005 G.H. för brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter till dagsböter 50 å 150 kr.

Åklagare yrkade härefter ansvar å G.H. för bristande tillsyn över hund, varvid åklagaren åberopade förenämnda beslut avseende hunden och i övrigt påstod följande gärning.

G.H. har den 2 juni 2005 i Hillerstorp, Tving, Karlskrona kommun oaktat polismyndighetens beslut låtit hunden Marco vara lös utomhus. J.O. har därvid blivit angripen av hunden.

G.H. förnekade gärningen.

Tingsrätten (rådmannen Lise-Lotte Bäckström) dömde den 20 september 2005 G.H. för brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter till dagsböter 60 å 70 kr och anförde att påföljden kunde stanna vid ett måttligt bötesstraff.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

G.H. överklagade domarna och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalen.

Åklagaren bestred ändring och justerade sitt gärningspåstående såtillvida att G.H. inte den 10 januari 2005 utan den 9 januari samma år, oaktat polismyndighetens beslut, låtit hunden Marco vara lös utomhus.

Hovrätten (hovrättslagmannen Martin Borgeke, hovrättsrådet Staffan Anderberg och tf. hovrättsassessorn Tomas Törnqvist, referent) anförde i dom den 28 juni 2006 bl.a. följande.

DOMSKÄL

Hovrätten gör samma bedömning som tingsrätten i skuldfrågorna, dock att en av gärningarna ägt rum inte den 10 januari 2005 utan den 9 januari samma år. G.H. skall således fällas till ansvar för brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter genom att vid tre tillfällen, oaktat polismyndighetens beslut, låtit hunden Marco vara lös utomhus.

Brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter, ett brott som är ägnat att skada eller förnärma utomstående personer, bör, om inte några försvårande omständigheter föreligger, föranleda dagsböter till ett antal av 30 (jämför här vad Riksåklagaren i RÅPM 2003:2 angivit som normal påföljd för brott mot jaktlagen (1987:259) bestående i bristfällig tillsyn av hund). G.H. har genom den bedömda brottsligheten gjort sig skyldig till brott mot lagen om tillsyn över hundar och katter först vid två tillfällen och kort därefter, sedan han lagförts för denna brottslighet, på nytt begått ett brott av samma slag. Påföljden bör med hänsyn till det anförda bestämmas till 75 dagsböter. G.H. har uppgivit att han uppbär en månadsinkomst om 12 000 kr före skatteavdrag, att han har lån på fastigheten med en miljon kronor, att fastighetens marknadsvärde troligen överstiger lånen samt att han har ungefär 100 000 kr på banken. Dagsbotens belopp bör med beaktande av vad som framkommit om G.H:s ekonomiska förhållanden fastställas till 110 kr.

DOMSLUT

Hovrätten undanröjer påföljdsbestämningen i de överklagade domarna och bestämmer påföljden för den samlade brottsligheten till dagsböter 75 å 110 kr.

Hovrättens dom meddelad: den 28 juni 2006.

Mål nr: B 1479-05 och B 2460-05.

Lagrum: 25 kap. 5 § och 29 kap. 1 § brottsbalken; Lagen (1943:459) om tillsyn över hundar och katter.