Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2008:21

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2008:21
Målnummer
B2260-07
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-04-22
Rubrik
Övningskörning med två motorcyklar samtidigt ansågs inte innebära tillåtande av olovlig körning.
Lagrum
•  3 § tredje stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
•  4 kap. 2 §, 3 §, 4 § och 5 § och 9 kap. 4 § körkortslagen (1998:488)
•  4 kap. 6 § andra stycket körkortsförordningen (1998:980)
Rättsfall
•  NJA 1938 s. 340
•  RH 1981:53
•  SvJT 1976 ref. s. 38

Malmö tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar på H.H. för tillåtande av olovlig körning enligt följande gärningsbeskrivning: H.H. har den 8 juni 2005 på Törringe kyrkoväg i Malmö i egenskap av ansvarig trafiklärare under lektion låtit två elever framföra motorcykel samtidigt, vilket inneburit att endast en av de två eleverna har varit berättigad att framföra motorcykeln vid det aktuella tillfället. H.H. har, genom att tillåta att båda eleverna framförde motorcykel samtidigt under lektionen, gjort sig skyldig till tillåtande av olovlig körning.

H.H. förnekade gärningen.

H.H. och ett vittne hördes vid tingsrätten.

Tingsrätten (ordförande tingsnotarien Vilhelm Patriksson) anförde i dom den 7 september 2007 bl.a.

DOMSKÄL

Det är i målet klarlagt att H.H. övningskört med två motorcyklar på det sätt som åklagaren påstått. Frågan som tingsrätten har att ta ställning till är om H.H. genom detta förfarande gjort sig skyldig till tillåtande av olovlig körning.

H.H. har hävdat att körkortseleverna, inte ens objektivt sett, kan göra sig skyldiga till olovlig körning eftersom övningsledare enligt 4 kap. 7 § körkortsförordningen (1998:980) vid övningskörning är att anse som förare.

Av 4 kap. 6 § körkortsförordningen (1998:980) framgår att övningskörning med motorcykel endast får ske med en medföljande elev. Tingsrätten gör därför bedömningen att det i detta fall inte rör sig om en tillåten övningskörning utan istället om en olovlig körning. Av de uppgifter som framkommit genom H.H:s egen berättelse och vittnesmålet måste H.H. ha känt till att övningskörning under sådana förhållanden inte är tillåten. H.H. skall således dömas till ansvar för tillåtande av olovlig körning.

Påföljden skall bestämmas till dagsböter.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde H.H. för tillåtande av olovlig körning enligt 3 § tredje stycket trafikbrottslagen till dagsböter 30 å 70 kr.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

H.H. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet. Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth, referent, och hovrättsassessorn Annika Friberg) anförde i dom den 22 april 2008 följande.

DOMSKÄL

Åklagarens ansvarspåstående innebär att hon gör gällande att det faktum att H.H. har övningskört samtidigt med två motorcyklar innebär att det inte har varit fråga om en övningskörning.

Innehav av körkort är normalt en förutsättning för att någon ska få framföra en motorcykel. Den som inte har körkort får dock framföra motorcykel, om han eller hon har körkortstillstånd och vill öva sig i att köra motorcykel. En sådan övningskörning är tillåten om de krav som ställs upp i 4 kap. 2-5 §§ körkortslagen är uppfyllda. Brister i förutsättningarna, t.ex. om handledaren saknar körkort, kan medföra att en körning inte anses vara en övningskörning (9 kap. 4 § körkortslagen; se även NJA 1938 s. 340, RH 1981:53 och SvJT 1976 ref. s. 38).

I de nämnda paragraferna finns inte några bestämmelser om hur många medföljande elever man får ha vid övningskörning. Åklagaren har därmed inte anfört något som innebär att den aktuella körningen, på grund av avvikelser från nu nämnda bestämmelser, inte är att anse som en övningskörning.

Ytterligare bestämmelser om övningskörning finns i 4 kap. körkortsförordningen, bl.a. om hur många medföljande elever som får förekomma. Dessa bestämmelser gäller emellertid inte förutsättningarna för att körningen ska anses vara övningskörning utan vad som ska iakttas vid övningskörning. Brott mot vissa krav, bl.a. övningskörning utan övningsskylt, är särskilt sanktionerade i 9 kap. 2-3 §§ körkortsförordningen. I övrigt föreligger ett icke sanktionerat brott mot ordningsföreskrifter, om kraven har åsidosatts. Att kraven har åsidosatts innebär däremot inte att körningen inte är att anse som en övningskörning. Åtalet ska därför ogillas.

DOMSLUT

Med ändring av tingsrättens dom ogillar hovrätten åtalet.

Hovrättens dom meddelad: den 22 april 2008.

Mål nr: B 2260-07.

Lagrum: 3 § tredje stycket lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott; 4 kap. 2-5 §§ och 9 kap. 4 § körkortslagen (1998:488); 4 kap. 6 § andra stycket körkortsförordningen (1998:980).

Rättsfall: NJA 1938 s. 340; RH 1981:53; SvJT 1976 ref. s. 38.