Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2008:65

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2008:65
Målnummer
Ö2845-08
Avdelning
2
Avgörandedatum
2008-12-03
Rubrik
Förbudet att överklaga en hovrätts avgörande i mål om interimistiskt förordnande enligt föräldrabalken har ansetts omfatta även beslut, varigenom prövningstillstånd har vägrats.
Lagrum
•  49 kap. 12 § rättegångsbalken (1942:740)
•  20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken (1949:381)

Lunds tingsrätt

I ett mål rörande barns boende meddelade tingsrätten den 3 november 2008 interimistiskt beslut.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Beslutet överklagades.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth och hovrättsassessorn Annika Friberg) beslutade den 3 december 2008 att inte meddela prövningstillstånd.

Under rubriken Hur man överklagar anförde hovrätten bl.a. följande.

Enligt 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken får hovrättens beslut i frågor om bl.a. interimistiska förordnanden enligt 6 kap. 20 § samma balk, rörande t.ex. barns boende, aldrig överklagas. Det innebär att, oavsett om hovrätten fastställer eller ändrar ett sådant interimistiskt beslut, hovrättens avgörande i sak inte kan underställas Högsta domstolens prövning.

De omfattande lagändringar i fråga om hovrättsprocessen som genomfördes den 1 november 2008 (En Modernare Rättegång), innefattande bl.a. krav på prövningstillstånd i mål av förevarande slag, har inte föranlett någon ändring av nämnda bestämmelse. Förbudet mot överklagande gäller alltså fortfarande, utan begränsning med hänsyn till avgörandets karaktär, alla beslut i frågor som avser interimistiska förordnanden enligt 6 kap. 20 § föräldrabalken.

Av vad sålunda anförts framgår att hovrättens beslut att vägra prövningstillstånd inte får överklagas.

Hovrättens dom meddelad: den 3 december 2008.

Mål nr: Ö 2845-08.

Lagrum: 49 kap. 12 § rättegångsbalken; 20 kap. 12 § tredje stycket föräldrabalken.