Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2009:26

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2009:26
Målnummer
B2225-08
Avdelning
2
Avgörandedatum
2009-03-12
Rubrik
Att alkoholkoncentrationen i utandningsluften uppgått till i det närmaste 1 mg/liter har inte ensamt ansetts tillräckligt för att straffet för grovt rattfylleri ska sättas högre än en månads fängelse.
Lagrum
4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Malmö tingsrätt

Åklagaren väckte åtal mot Z.K. för grovt rattfylleri enligt följande gärningsbeskrivning.

Z.K. har den 10 augusti 2008 fört personbil på bl.a. Eriksfältsgatan i Malmö efter att ha förtärt alkoholhaltiga drycker i sådan mängd att alkoholkoncentrationen i hans utandningsluft under eller efter färden uppgått till 0,99 milligram per liter. – Brottet är grovt eftersom alkoholkoncentrationen överstigit 0,50 milligram per liter. Z.K. erkände gärningen.

Tingsrätten (rådmannen Thed Adelswärd samt nämndemännen May Börjesson, Per-Ola Henriksson och Lilian Krantz) dömde den 14 augusti 2008 Z.K. för grovt rattfylleri enligt 4 a § trafikbrottslagen (1951:649) till fängelse två månader. Under rubriken Påföljdsfrågan m.m. anförde tingsrätten i sina domskäl bl.a. följande.

Grovt rattfylleri är brott av sådan art att det finns en presumtion för att påföljden ska bestämmas till fängelse. För att presumtionen ska brytas krävs att det föreligger särskilda skäl att välja en icke frihetsberövande påföljd. Alkoholkoncentrationen i Z.K:s utandningsluft har under eller efter färden varit mycket hög: 0,99 milligram per liter. Vidare har körningen skett i stadsmiljö på dagtid. Påföljden ska bestämmas till fängelse i två månader.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Z.K. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle sätta ned fängelsestraffets längd till en månad. Åklagaren bestred ändring.

Hovrätten (hovrättslagmannen Per Eriksson, referent, hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth och hovrättsassessorn Sofia Tollgerdt samt nämndemännen Marie Jansson och Sven-Bertil Persson) anförde i dom den 12 mars 2009 följande.

DOMSKÄL

I enlighet med tingsrättens i denna del inte överklagade dom ska Z.K. dömas för grovt rattfylleri.

Med hänsyn till den höga alkoholkoncentrationen i Z.K:s utandningsluft kan annan påföljd än fängelse inte komma i fråga.

Normalpåföljden för grovt rattfylleri när alkoholkoncentrationen i utandningsluften har uppgått till minst 0,75 mg/l är en månads fängelse. Vid mycket höga alkoholkoncentrationer eller om omständigheterna i övrigt är försvårande kan längre fängelsestraff dömas ut.

I detta fall finns inte tillräckliga skäl att frångå normalstraffet. Visserligen har alkoholkoncentrationen i Z.K:s utandningsluft varit tämligen hög men inte så hög att detta ensamt motiverar ett längre fängelsestraff än en månad; den höga alkoholkoncentrationen är tillräckligt beaktad genom påföljdsvalet. Vidare har körningen varit kort, och inget olyckstillbud har förekommit. Såvitt framkommit har inte heller framförandet av bilen inneburit någon konkret fara för andra trafikanter.

På grund av det anförda ska Z.K. dömas till en månads fängelse.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till en månad.

Hovrättens dom meddelad: den 12 mars 2009.

Mål nr: B 2225-08.

Lagrum: 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.