Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2010:173

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2010:173
Målnummer
B1996-10
Avgörandedatum
2010-08-30
Rubrik
Skyddstillsyn med särskild behandlingsplan (kontraktsvård) - summariska referat.
Lagrum
30 kap. 9 § andra stycket 3 och 28 kap. 6 a § brottsbalken (1962:700)

Brott: Narkotikabrott m.m.

Alternativstraff: 1 år 9 månader

Brottslighetens straffvärde och art innebär att påföljden i första hand ska bestämmas till fängelse. Frivården har emellertid föreslagit att H ska dömas till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan. Enligt frivårdens bedömning är H motiverad att genomgå behandling för sitt missbruk. Det framgår av yttrandet att H började testa droger i sjunde klass och att han fastnade i drogmissbruk under gymnasietiden. H, som nu är 24 år, har inför hovrätten förtydligat att han började använda cannabis när han var 13 år och tyngre droger när han var 16 år. Han har också berättat att han vill bli nykter och drogfri samt bli fri från sitt spelberoende, så att han kan börja arbeta t.ex. som golvläggare.

Hovrätten anser, liksom frivården, att föreslagen behandling är lämplig H. Det finns ett klart samband mellan missbruket och den aktuella brottsligheten. H har förklarat sig villig att genomgå behandling enligt behandlingsplanen. Behandlingshemmets samordnare har inför hovrätten förklarat att kostnaden för efterbehandlingen ingår i kostnaden för de första åtta månadernas institutionsbehandling, varför någon ekonomisk ansvarsförbindelse från socialnämnden inte behövs.

Med beaktande av att H nu varit häktad i över två månader är behandlingen, som omfattar åtta månaders institutionsvård och ett års efterbehandling, så ingripande att den kan ersätta det fängelsestraff om ett år och nio månader som annars skulle ha dömts ut. Eftersom behandlingen är av avgörande betydelse för valet av skyddstillsyn som påföljd ska detta alternativa fängelsestraff anges i domslutet. Övervakningen bör, som frivården har föreslagit, pågå under ett år och tio månader.