Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2011:50

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2011:50
Målnummer
Ö2534-11
Avdelning
2
Avgörandedatum
2011-09-30
Rubrik
Användning av förenklad delgivning har ansetts olämpligt när personen som skulle delges erhållit information om att han skulle delges genom vanlig delgivning.
Lagrum
4 § 2 st. delgivningslagen (2010:1392)

Malmö tingsrätt

T.B. ansökte vid tingsrätten att R.L skulle försättas i konkurs. Den 5 september 2011 skrev tingsrätten (rådmannen Per Olsson) av ärendet eftersom T.B. inte infann sig vid sammanträde för konkursförhandling.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

T.B. överklagade tingsrättens beslut och anförde att han inte hade blivit delgiven kallelse till sammanträdet. Målet avgjordes efter föredragning.

Hovrätten (hovrättsråden Staffan Anderberg och Katarina Rikte samt tf. hovrättsassessorn Nathalie Dahlén, referent) anförde i beslut den 30 september 2011 följande.

Av handlingarna i målet framgår att kallelser till sammanträde för konkursförhandling gått ut vid tre tillfällen. Sammanträdena skulle ha ägt rum den 2 maj 2011, den 20 juni 2011 samt den 19 juli 2011. Av olika anledningar ställdes sammanträdena in.

Av handlingarna framgår vidare att T.B. delgetts kallelse till tidigare sammanträden i behörig ordning samt att han i samband med att han kallades till det första sammanträdet delgavs information om förenklad delgivning.

Tingsrätten har, i samband med att den konstaterade att det förelåg hinder för sammanträdet den 19 juli 2011, antecknat i protokollet att T.B. skulle delges kallelse till nytt sammanträde med vanlig delgivning. T.B. har emellertid delgetts kallelse till det därefter följande sammanträdet den 5 september 2011 genom förenklad delgivning.

Av 4 § andra stycket delgivningslagen (2010:1932) framgår att delgivning inte får ske på ett sätt som är olämpligt med hänsyn till omständigheterna i delgivningsärendet. I förevarande fall har T.B. vid sammanträdet den 19 juli 2011 erhållit information om att han ska delges kallelse till följande sammanträde med vanlig delgivning. Det får därför anses ha varit olämpligt att delge honom kallelsen genom förenklad delgivning. T.B. har således inte varit rätteligen delgiven kallelse till sammanträde för konkursförhandling den 5 september 2011. Rättegångsfel har därför förekommit vid tingsrätten. Felet är sådant att det får anses ha inverkat på målets utgång och kan inte heller avhjälpas i hovrätten.

DOMSLUT

Hovrätten undanröjer tingsrättens beslut och målet återförvisas till tingsrätten för fortsatt handläggning.

Hovrättens beslut meddelat: den 30 september 2011.

Mål nr: Ö 2534-11.

Lagrum: 4 § 2 st. delgivningslagen (2010:1392).