Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2012:141

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2012:141
Målnummer
B2587-12
Avgörandedatum
2012-11-12
Rubrik
Straffvärdebedömning i mål om grov narkotikabrottslighet - summariska referat.
Lagrum
•  1 § och 3 § narkotikastrafflagen (1968:64)
•  3 §, 6 § och 14 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling

Amfetamin

Hovrätten: Narkotikans sort och mängd (5 kg amfetamin) motsvarar fängelse i fem år. M har transporterat narkotika i bilen in i Sverige och därvid agerat som en s.k. kurir. En ombyggd bil har använts som hjälpmedel vid smugglingen. M har varit med och placerat narkotikan i gömstället. Omständigheterna, särskilt det faktum att en gastank installerats, vilken inte framstår som helt enkel att använda, gör att det får anses klarlagt att M:s påstående att gömstället hade gjorts utan hans vetskap och tillåtelse är oriktigt. Dessa omständigheter får visserligen anses något försvårande men leder ändå inte till slutsatsen att M haft en väsentligen mer betydande roll än den sedvanlige kuriren. Några särskilt förmildrande omständigheter har inte framkommit. Hovrätten delar därför tingsrättens uppfattning att brottets straffvärde motsvarar fängelse 5 år och att annan påföljd än fängelse inte kan komma i fråga. På av tingsrätten angivna skäl bör M utvisas med förbud att återvända till Sverige under 15 år. Utvisningen kan inte anses innebära något beaktansvärt men för M. Fängelsestraffets längd bör därför, som tingsrätten angett, bestämmas utifrån straffvärdet.