Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2013:36

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2013:36
Målnummer
B1895-12
Avdelning
1
Avgörandedatum
2013-02-13
Rubrik
Tillgrepp av egendom med mycket lågt värde har bedömts som stöld när en preparerad jacka använts.
Lagrum
8 kap. 1 § och 2 § brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
NJA 2006 s. 524

Malmö tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar för Y.U. för stöld enligt följande. Y.U. har den 10 november 2011 i butiken Coop Forum på Jägersrovägen 151 i Malmö olovligen med tillägnelseuppsåt tagit smink till ett värde av 69 kr, vilket inneburit skada för målsäganden. Vid tillgreppet har Y.U. använt sig av en jacka med en ficka som var preparerad på sådant sätt att butikslarm inte skulle utlösas.

Tingsrätten (rådmannen Ingegärd Lind samt nämndemännen Claes Cloo, Helena Erichs och Göran Ingefyr) avgjorde målet genom dom den 28 maj 2012. Tingsrätten fann det på närmare angivna skäl utrett att Y.U. tillgripit sminket med tillägnelseuppsåt.

Beträffande rubricering och påföljd anförde tingsrätten följande.

DOMSKÄL

Y.U. har vid tillgreppet använt sig av en jacka vars innerficka preparerats med aluminiumfolie. Eftersom gärningen utmärks av förslagenhet, är den att bedöma som stöld.

Det finns inte någon anteckning i belastningsregistret av intresse för påföljdsbestämningen. Eftersom det saknas särskild anledning att befara att Y.U. kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, bör påföljden bestämmas till villkorlig dom och 40 dagsböter.

DOMSLUT

Tingsrätten dömde Y.U. för stöld till villkorlig dom och 40 dagsböter.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Y.U. överklagade tingsrättens dom och yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet.

Hovrätten (hovrättsrådet Helen Voelkerling, referent, och adjungerade ledamoten Marianne Forsström samt nämndemannen Gabriella Hedarv) meddelade dom den 13 februari 2013.

DOMSKÄL

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i skuldfrågan, dvs. det är styrkt att Y.U. olovligen med tillägnelseuppsåt tagit sminket.

Frågan är då hur gärningen ska rubriceras. Den som olovligen tar något som tillhör någon annan med uppsåt att tillägna sig det döms, om tillgreppet innebär skada, för stöld. Om ett sådant brott med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter vid brottet är att anse som ringa ska gärningen i stället bedömas som snatteri.

Vid butikstillgrepp är i allmänhet värdet av det tillgripna avgörande för bedömningen av om brottet ska bedömas som stöld eller snatteri. Det är emellertid inte uteslutet att ett butikstillgrepp bedöms som stöld trots att värdet av det tillgripna ligger under snatterigränsen, för närvarande 1 000 kr. En förutsättning för detta är att det vid tillgreppet har funnits särskilda, försvårande omständigheter (jfr NJA 2006 s. 524). Som exempel nämns i det angivna rättsfallet att tillgreppet präglats av särskild förslagenhet, t.ex. genom användning av ett för ändamålet speciellt utformat hjälpmedel.

I förevarande fall har tillgreppet avsett smink till ett värde betydligt understigande den ovan angivna gränsen om 1 000 kr. Detta talar, sett för sig, för att gärningen ska bedömas som snatteri. Vid tillgreppet har dock en jacka med en i förväg preparerad ficka använts. Således har tillgreppet i detta fall inte varit någon stundens ingivelse utan föregåtts att viss planering. Vidare kan syftet med att använda ett sådant hjälpmedel inte ha varit något annat än att undvika upptäckt. Sammantaget anser hovrätten att tillvägagångsättet präglas av sådan förslagenhet att gärningen, trots det tillgripnas låga värde, är att bedöma som stöld.

Hovrätten delar tingsrättens uppfattning i påföljdsfrågan.

DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut utan några ändringar.

Hovrättsrådet Bob Nilsson Hjorth och nämndemannen Monica Olsson var skiljaktiga och anförde följande.

På av tingsrätten anförda skäl anser vi, liksom majoriteten, att det är ställt utom rimligt tvivel att Y.U. har gjort sig skyldig till den åtalade gärningen. Nästa fråga är om brottet är att bedöma som stöld eller om brottet, med hänsyn till det tillgripnas värde och övriga omständigheter, är ringa och därmed utgör snatteri.

Y.U. har vid tillgreppet använt sig av en jacka med en preparerad innerficka. Användning av den typen av hjälpmedel är en försvårande omständighet som många gånger talar för att bedöma gärningen som stöld. Samtidigt har det tillgripna sminket haft ett mycket litet värde. Vid en sammanvägning av dessa omständigheter anser vi att brottet i detta fall, med hänsyn till det låga värdet, trots allt är att bedöma som ringa.

Påföljden bör därför bestämmas till böter. Detta straff bör dock bestämmas högre än vad det tillgripnas värde, enligt praxis, motiverar.

Vi dömer Y.U. för snatteri till 100 dagsböter.

I övrigt är vi ense med majoriteten.

Hovrättens dom meddelad: den 13 februari 2013.

Mål nr: B 1895-12.

Lagrum: 8 kap. 1 § och 2 § brottsbalken.

Rättsfall: NJA 2006 s. 524.