Hovrätten över Skåne och Blekinge referat RH 2013:52

Instans
Hovrätten över Skåne och Blekinge
Referat
RH 2013:52
Målnummer
B1913-13
Avdelning
3
Avgörandedatum
2013-08-29
Rubrik
Påföljdsbestämning vid smuggling av 395 kg cannabis.
Lagrum
3 § första stycket och 6 § tredje stycket brottsbalken (1962:700)
Rättsfall
NJA 2012 s. 535

Malmö tingsrätt

Åklagaren yrkade ansvar för F.H. för grov narkotikasmuggling enligt följande gärningspåstående. F.H. har den 22 september 2012 i samband med införsel från Danmark till Sverige via Helsingborg av 319 kg cannabisharts och 76 kg cannabis, som allt är narkotika och som omfattas av förbud mot eller särskilt villkor för införsel, uppsåtligen brutit mot förbudet eller villkoret genom att underlåta att anmäla narkotikan till tullbehandling.

Härvid har han transporterat narkotikan i kartonger som legat dolda i utvändiga utrymmen i den i Nederländerna registrerade trailern OH-04-DL, som var kopplad till den i Nederländerna registrerade dragbilen BX-XF-76.

Brottet är grovt med hänsyn till att det avsett en särskilt stor mängd narkotika.

Tingsrätten (tf. rådmannen Joakim Hugoson samt nämndemännen Lennart Arvell, Britt Kjellgren och Marie Jansson) dömde i dom den 20 juni2013 F.H. för grov narkotikasmuggling till fängelse i fem år sex månader och utvisade honom ur riket med förbud att återvända hit före den 20 juni 2028.

I sina domskäl fann tingsrätten under rubriken Skuldfrågan att F.H. uppsåtligen hade smugglat narkotikan till Sverige, att åtalet var styrkt samt att brottet var att bedöma som grovt med hänsyn till att det hade avsett en särskilt stor mängd narkotika. Tingsrätten uttalade under rubriken

Påföljd m.m.

Minimistraffet för grov narkotikasmuggling är fängelse två år. Med hänsyn tillbrottets straffvärde och art kan någon annan påföljd än fängelse inte komma i fråga.När det gäller fängelsestraffets längd har Högsta domstolen i flera rättsfall under senare år behandlat bl.a. frågan om betydelsen av sort och mängd vid straffvärdebedömningen av narkotikabrott. HD har uttalat att enbart mängden i allmänhet inte bör föranleda bedömningen att straffvärdet motsvarar ett fängelsestraff som sträcker sig mer än några år över minimistraffet för grovt brott. I fråga om cannabis har HD uttalat att mängden, om det inte rör sig om alldeles extrema fall, inte i sig bör kunna föranleda ett så strängt straff som fängelse fem år (NJA 2012 s. 535). I det fall HD hade att bedöma var mängden drygt 67 kg cannabis.

I förevarande fall är den mängd narkotika som F.H. smugglade till Sverige avsevärt mycket större än vad HD hade att pröva i nämnda rättsfall. Mot bakgrund av omständigheterna måste F.H. ha förstått att han som kurir medverkade i en väl organiserad smuggling av narkotika. Det har framkommit att F.H. hade omfattande kontakter med uppdragsgivarna i tiden både före den aktuella transporten och under resvägen till Sverige. Hans ställning som kurir var helt central för att narkotikan skulle kunna införas till Sverige. Annat har inte framkommit än att han utförde uppdraget för att tjäna pengar; han är inte själv missbrukare av narkotika. Mot bakgrund av det anförda finner tingsrätten att straffvärdet motsvarar fängelse fem år och sex månader.

F.H. saknar anknytning till Sverige. Det brott han nu döms för är så allvarligt och utgör ett sådant verkligt och tillräckligt allvarligt hot mot ett grundläggande samhällsintresse att han inte bör få stanna kvar i Sverige. Han utvisas därför med stöd av 8 kap. 8 § andra stycket 2 utlänningslagen. Återreseförbudets längd bestäms till 15 år.

Hovrätten över Skåne och Blekinge

Åklagaren överklagade domen och yrkade att hovrätten skulle skärpa fängelsestraffet. F.H. yrkade att hovrätten skulle ogilla åtalet eller, i andra hand, sätta ned fängelsestraffets längd och tiden för återreseförbudet.

Hovrätten (hovrättsråden Susanne Kaevergaard och Per G Hansson, tf. hovrättsassessorn Sara Leyde, referent, samt nämndemännen Margareta Hovbrandt och Anne Wågström) meddelade dom den 29 augusti 2013.

Hovrätten gjorde i skuld- och rubriceringsfrågorna samma bedömning som tingsrätten och konstaterade i uppsåtsfrågan att F.H. hade varit införstådd med att trailern innehållit narkotika och alltså haft för avsikt att föra in narkotikan från Danmark till Sverige. Hovrätten angav i sina domskäl under rubriken

F.H. ska dömas till fängelse och utvisas

Vid bedömningen av narkotikasmugglingens allvar finns flera omständigheter som talar för ett strängt straff.

F.H. har smugglat in en mycket stor mängd cannabis och cannabisharts, närmare 400 kg totalt sett. I avsaknad av annan utredning måste F.H:s egna uppgifter att han endast agerat som chaufför godtas. Han har dock haft direkt uppsåt att smuggla narkotikan. Detta tillsammans med den stora mängden narkotika, sättet som narkotikan varit förpackad på och omständigheterna kring hans uppdragsgivare medför att det inte råder någon tvekan om att F.H. har förstått att han deltagit i en internationell yrkesmässig och organiserad brottslighet, att brottsligheten har varit ägnad att leda till en omfattande spridning av narkotika och att en försäljning av narkotikan skulle gett en betydande vinst. F.H. har dessutom fått ersättning för uppdraget.

Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter anser hovrätten att straffvärdet är högre än vad tingsrätten funnit och motsvarar fängelse i sex år.

Hovrätten ansluter sig till tingsrättens bedömning i utvisningsfrågan och i bedömningen att utvisningen inte förorsakar F.H. något beaktansvärt men som påverkar straffmätningen i mildrande riktning. Vad F.H. anfört om sin sons situation i Nederländerna utgör inte heller skäl att mildra straffet. Skäl att frångå straffvärdet vid bestämmandet av fängelsestraffets längd saknas därför. F.H. ska alltså dömas till fängelse i sex år.

DOMSLUT

Hovrätten ändrar tingsrättens domslut på så sätt att hovrätten bestämmer fängelsestraffets längd till 6 år.

Hovrättens dom meddelad: den 29 augusti 2013.

Mål nr: B 1913-13.

Lagrum: 3 § första stycket och 6 § tredje stycket brottsbalken.

Rättsfall: NJA 2012 s. 535.