Mark- och miljööverdomstolen referat MÖD 2013:2

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2013:2
Målnummer
M7772-12
Avdelning
6
Avgörandedatum
2013-01-22
Rubrik
Placering av avfallsbehållare ----- Mark- och miljööverdomstolen har funnit att ett beslut om att en fastighets avfallsbehållare skulle placeras på lämpligt sätt i samråd med renhållningsverket inte var förenligt med den kommunala renhållningsskyldigheten eftersom beslutet i praktiken innebar att någon plats för avhämtning av avfall inte hade anvisats. Renhållningsstyrelsens beslut undanröjdes därför och målet visades åter för förnyad prövning.
Lagrum
15 kap. 8 § första stycket miljöbalken (1998:808)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-13 i mål nr M 2299-12, se bilaga A

KLAGANDE P.J.

MOTPART Renhållningsstyrelsen i Lunds kommun Traktorvägen 16 226 60 Lund

SAKEN Placering av avfallsbehållare

___________________

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Mark- och miljööverdomstolen undanröjer, med ändring av mark- och miljödomstolens dom, renhållningsstyrelsens i Lunds kommun beslut, 2011-06-07 § 38, och visar målet åter till renhållningsstyrelsen för förnyad handläggning.

___________________

YRKANDEN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

P.J. har yrkat att underinstansernas beslut ska ändras och att renhållningsverket ska ordna en lämplig sophämtningsplats åt honom.

Renhållningsstyrelsen i Lunds kommun har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLEN

P.J. har utöver det han tidigare anfört tillagt i huvudsak följande. Beslutet från renhållningsstyrelsen är innehållslöst och försätter honom i ett läge där kommunen kan fortsätta vägra honom sophämtning utan att ge honom en annan lämplig sophämtningsplats. Detta är ett tillstånd som varat i två år och åtta månader. Den sophämtningsplats som renhållningsverket försökt tvinga honom till att använda finns inte längre och något alternativ har inte föreslagits. P.J. har bifogat bilder för att visa den av renhållningsverket tidigare anvisade hämtningsplatsen som ligger 1 km från hans tomtgräns och den plats där renhållningsverket numera hämtar grannarnas avfall vilken är belägen 1,4 km från hans tomtgräns.

Renhållningsstyrelsen har hänvisat till kommunens renhållningsföreskrifter och anfört i huvudsak följande. Det ankommer inte på kommunen att utforma eller skaffa tillstånd för placering av avfallskärlet utanför fastighetsägarens fastighet. Kommunens ansvariga förvaltning kan delta med rådgivning för att nå en tillfredsställande avfallshantering. Den enskilda väg som utgör utfartsväg för X 732 är i sådant skick att den inte kan accepteras för tung trafik. Under förutsättning att erforderliga underhållsåtgärder vidtas kan trafiken återupptas på den aktuella vägsträckan.

MARK- OCH MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Varje kommun svarar för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning och återvinns eller bortskaffas (15 kap. 8 § första stycket miljöbalken). Kommunen får meddela närmare föreskrifter om hanteringen av hushållsavfall, hur behållare ska vara beskaffade och skötas och skyldighet att i fråga om förvaring och transport av avfall vidta andra åtgärder som är nödvändiga av återanvändnings- eller återvinningsskäl eller av andra hälso- eller miljöskäl (15 kap. 9 § första stycket miljöbalken samt 74 och 75 §§ avfallsförordningen [2011:927]).

Av 15 § i Lunds kommuns numera gällande renhållningsordning (antagen den 26 april 2012) framgår de förutsättningar kommunen bestämt ska gälla för behållarplats, hämtningsväg och transportväg. Där anges bl.a. att hämtning sker från en fastighets avfallsutrymme eller behållarplats. För en- och tvåbostadshus gäller att behållarplatsen ska vara belägen vid fastighetsgräns så nära uppställningsplats för hämtningsfordon som möjligt. Renhållningsstyrelsen har rätt att anvisa hämtställe utanför fastigheten, i syfte att möjliggöra för renhållningsverks bortforslingsskyldighet, under förutsättning att godtagbara hämtförhållanden inte kan uppnås inom fastigheten, möjlig plats finns att anvisa inom skäligt gångavstånd och det i övrigt bedöms lämpligt

Genom det överklagade beslutet har renhållningsstyrelsen i Lunds kommun, sedan hämtning av avfall från behållarplatsen på X 2:160 upphört, inte anvisat någon plats för avhämtning av P.J. avfall utan istället angett att hans avfallsbehållare ska placeras på lämpligt sätt i samråd med Lunds Renhållningsverk. Det beslut som renhållningsstyrelsen fattat kan i förlängningen innebära att om man inte genom samråd med P.J. kommer fram till en lämplig plats finns det inte någon plats för avhämtning av hans avfall. Enligt Mark- och miljööverdomstolens mening kan kommunen inte befria sig från sin renhållningsskyldighet genom att på detta sätt låta bli att anvisa en plats för hämtning av avfall. Renhållningsstyrelsens i Lunds kommun beslut ska därför undanröjas och målet visas åter till renhållningsstyrelsen för förnyad prövning.

Mark- och miljööverdomstolens dom får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark och miljödomstolar inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Liselotte Rågmark och Vibeke Sylten, tekniska rådet Bengt Jonsson och hovrättsrådet Åsa Marklund Andersson, referent. Domen är enhällig.

Föredragande har varit Gunilla Barkevall.

____________________________________________

BILAGA A

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN, DOM

KLAGANDE PJ

MOTPART Lunds kommun Renhållningsstyrelsen Traktorvägen 16 226 60 Lund

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsen i Skåne läns beslut 2012-05-21 i ärende nr 505-15588-11, se bilaga 1

SAKEN Placering av avfallsbehållare

_____________

DOMSLUT

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

_____________

BAKGRUND

Renhållningsstyrelsen i Lunds kommun (nedan renhållningsstyrelsen) beslutade den 7 juni 2011 att avfallsbehållare för X 2:160 ska placeras på lämpligt sätt i samråd med Lunds Renhållningsverk. PJ överklagade renhållningsstyrelsens beslut till Länsstyrelsen i Skåne län (nedan länsstyrelsen) som avslog överklagandet. PJ har nu överklagat länsstyrelsens beslut.

YRKANDEN M.M.

PJ yrkar, såsom det får förstås, att underinstansernas beslut ska upphävas. Vidare framför han förslag på sophämtningsplats, under förutsättning att vissa villkor uppfylls.

Som grund för överklagandet anför han i huvudsak följande. Han anser att länsstyrelsens beslut är felaktigt och att det baseras på en missuppfattning rörande hämtningsplatsen. Vidare anför PJ att den största lögnen är att orsaken till att all sophämtning helt sonika upphörde i december 2009 uppgavs vara vägens dåliga underhåll. Vägen var precis samma grusväg som trafikerats oavbrutet i hela 17 år innan utan klagomål. Den verkliga orsaken till sophämtningsavbrottet, var att nya sophämtningsfordon införskaffats som hade halverad markfrigång i förhållande till de bilar som använts tidigare. Han ifrågasätter även handläggningstiden och uppger att det inte är rimligt att kommunala verk och myndigheter har hur mycket tid som helst i ett så pass brådskande ärende, medan han själv endast har tre veckor på sig att överklaga.

DOMSKÄL

Mark- och miljödomstolen konstaterar inledningsvis att föremålet för domstolens nuvarande prövning endast är de överklagade besluten. Önskemål om avfallsbehållarens placering bör lämpligen framföras till renhållningsstyrelsen.

Av 15 kap. 8 § miljöbalken (1998:808) framgår bland annat att varje kommun ska svara för att hushållsavfall inom kommunen transporteras till en behandlingsanläggning, om det behövs för att tillgodose såväl skyddet för människors hälsa och miljön som enskilda intressen, och hushållsavfall från kommunen återvinns eller bortskaffas. När kommunen planlägger och beslutar hur denna skyldighet skall fullgöras, ska hänsyn tas till fastighetsinnehavares och nyttjanderättshavares möjligheter att själva ta hand om hushållsavfallet på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Kommunen ska i sin planering och i sina beslut vidare beakta att borttransporten anpassas till de behov som finns hos olika slag av bebyggelse.

Enligt 15 kap. 11 § miljöbalken ska det för varje kommun finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om avfall inom kommunen och om kommunens åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet.

För Lunds kommun gäller “Föreskrifter om avfallshantering Lunds kommun”, antagen av kommunfullmäktige 2006-12-14. Dessa föreskrifter utgör tillsammans med “Avfallsplan för Lunds kommun”, renhållningsordning för kommunen. Av föreskrifternas 19 § följer att hämtning sker från en fastighets avfallsutrymme eller behållarplats om annan plats inte anges i 25-38 §§ eller har anvisats av renhållningsstyrelsen. Renhållningsstyrelsen får besluta att hämtning ska ske från en vid fastigheten närbelägen plats.

Mark- och miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens konstaterande att det aktuella beslutet inte innebär någon exakt placering av avfallsbehållaren, utan att den ska placeras på lämpligt sätt i samråd med Lunds Renhållningsverk. Vidare delar domstolen länsstyrelsens bedömning att renhållningsstyrelsens beslut, med hänsyn till omständigheterna i målet, får anses lämpligt. Vad PJ anfört föranleder ingen annan bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV427)

Överklagande senast den 3 september 2012.

Bengt Johansson                                        Catharina Hederström

_____________

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bengt Johansson, ordförande, och tekniska rådet Catharina Hederström. Föredragande har varit beredningsjuristen Josefine Gällerspång.