Mark- och miljööverdomstolen referat MÖD 2016:17

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2016:17
Målnummer
P8868-16
Avdelning
6
Avgörandedatum
2016-12-01
Rubrik
Överlämnande av mål till regeringen; nu fråga om avvisning ----- I mål om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus har mark- och miljödomstolen funnit att målet rör en fråga av särskild betydelse för Förvarsmakten och överlämnat målet till regeringen. Till beslutet lämnades en överklagandehänvisning. Beslutet överklagandes av sökanden till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolen, som fann att beslutet att överlämna målet till regeringen inte var överklagbart, avvisade överklagandet.
Lagrum
13 kap. 5 §, 6 § och 7 § plan- och bygglagen (2010:900)
Rättsfall
•  RÅ 1972 ref. 53
•  RÅ 1994 not 661
•  RÅ 1995 not 162

RÄTTEN Hovrättsråden Fredrik Ludwigs, Åsa Marklund Andersson och Malin Wik, referent, samt tf. hovrättsassessorn Elena Landberg

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden Maria Göransson

KLAGANDE U T

MOTPART Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun 581 81 Linköping

SAKEN Angående överlämnade av målet till regeringen; nu fråga om avvisning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2016-09-30 i mål nr P 1649-16

_________________

Föredraganden anmäler följande.

Bygg- och miljönämnden i Linköpings kommun (nämnden) beslutade den

12 november 2015 att avslå U T ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av fyra enbostadshus på fastigheten X i Linköpings kommun. U T överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Östergötlands län som avslog överklagandet. U T fullföljde sin talan till mark- och miljödomstolen som fann att målet rör en fråga av särskild betydelse för Försvarsmakten vilken det ankommer på regeringen att pröva. I det nu överklagade beslutet överlämnade mark- och miljödomstolen målet till regeringen. Beslutet förenades med en överklagandehänvisning.

U T har nu yrkat att Mark- och miljööverdomstolen ska ge prövningstillstånd och visa målet åter till mark- och miljödomstolen. Han har härvid angett att de frågor som målet rör inte är av särskild betydelse för Försvarsmakten.

Målet föredras och Mark- och miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2016-12-01)

Mark- och miljööverdomstolen avvisar U T överklagande.

Skälen för beslutet

I 13 kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL, finns bestämmelser om överklagande, bl.a. anges vilka beslut som får överklagas och vilken instansordning som ska gälla.

Av 13 kap. 5-7 §§ PBL framgår vilka av länsstyrelsens beslut som får överklagas till mark- och miljödomstol och vilka det ankommer på regeringen att överpröva. Om ett ärende rör en fråga som har särskild betydelse för bl.a. Försvarsmakten ska mark- och miljödomstolen överlämna målet till regeringen för prövning (13 kap. 7 § PBL).

Varken av bestämmelsen eller dess förarbeten framgår om beslutet att överlämna målet får överklagas eller inte.

Före den 1 juni 2013 prövades mål som aktualiserade såväl rättsfrågor som lämplighetsfrågor av både allmän förvaltningsdomstol och regeringen, s.k. blandade mål. Om det i ett mål aktualiserades lämplighetsfrågor skulle kammarrätten, enligt 9 § lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, med eget utlåtande överlämna målet till regeringen för prövning. Av praxis följer att kammarrättens beslut att överlämna målet till regeringen inte var överklagbart (se RÅ 1972 ref. 53, RÅ 1994 not 661 och RÅ 1995 not 162).

Hanteringen av de blandade målen innebar vissa problem och som ett led i att avlasta regeringen föreslogs att prövningen helt skulle ske i domstol (prop. 2002/03:27).

Försvarsmakten yttrade sig i lagstiftningsärendet och påpekade att frågor som rörtotalförsvaret även fortsättningsvis borde prövas av regeringen som sista instans (a. prop. s.14 f). Lagstiftningen kom också att utformas i enlighet med detta.

Eftersom någon ändring inte synes ha varit avsedd när det gäller prövningen av frågor som rör Försvarsmaktens intressen bedömer Mark- och miljööverdomstolen att den praxis som gällt i fråga om överklagande av kammarrättens beslut att överlämna mål till regeringen, bör vara tillämplig även vid överlämnande av mål från mark- och miljödomstol till regeringen. Mark- och miljödomstolens beslut att överlämna målet till regeringen får därmed inte överklagas och U T överklagande ska avvisas. Det ankommer sedan på regeringen att bedöma frågans betydelse för Försvarsmakten.

Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

Maria Göransson Protokollet uppvisat/