Marknadsdomstolen referat MD 2015:21

Instans
Marknadsdomstolen
Referat
MD 2015:21
Domsnummer
2015-21
Avgörandedatum
2015-12-08  
Rubrik
Marknadsföring av bioresonansterapi på två webbplatser; fråga om förutsättningar för marknadsstörningsavgift förelegat.
Lagrum
29 § marknadsföringslagen (2008:486)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts dom, avd. 5, 9 december 2013 i mål T 7782-13, se bilaga

KLAGANDE Konsumentombudsmannen, Box 48, 651 02 Karlstad Ombud: Processrådet M. L.

MOTPART Life Cooperation Sweden AB, 556475-5238, Box 128, 776 23 Hedemora Ombud: Advokaten K. A., Advokatfirman Sylwan & Fenger-Krog, Box 1043, 791 10 Falun

SAKEN Marknadsföring av bioresonansterapi

______________________

DOMSLUT

1. Marknadsdomstolen fastställer den del av tingsrättens dom som har överklagats.

2. Life Cooperation Sweden AB tillerkänns ersättning av allmänna medel med 18 228 kr för ombudsarvode.

______________________

YRKANDEN M.M.

1                    Konsumentombudsmannen (KO) har yrkat att Marknadsdomstolen, med ändring av tingsrättens dom, ska förplikta Life Cooperation Sweden AB (Life Cooperation) att betala en marknadsstörningsavgift om 400 000 kr.

2                    Life Cooperation har bestritt ändring av tingsrättens dom.

3                    Life Cooperation har yrkat ersättning för sina rättegångskostnader med anledning av överklagandet.

4                    Parterna har i Marknadsdomstolen åberopat samma grunder, omständigheter i övrigt och bevisning som vid tingsrätten.

5                    Life Cooperation har dock tillagt att om bolaget ska åläggas att betala en marknadsstörningsavgift ska, mot bakgrund av att det utan bolagets förskyllan gått lång tid sedan marknadsföringen ägde rum till följd av att tiden för överklagande återställts, vid bestämmande av avgiftens storlek hänsyn tas till bolagets ekonomiska ställning efter räkenskapsåret 2014.

6                    KO har bestritt att en eventuell avgift ska jämkas eller efterges eftersom det inte rör sig om någon längre tidsperiod och ingen av parterna kan lastas för tidsutdräkten.

DOMSKÄL

7                    Målet rör Life Cooperations, marknadsföring av bioresonansterapi på webbplatserna bicom-norden.se och allergikliniken.se. I enlighet med tingsrättens dom, som inte har överklagats i denna del, har Life Cooperation vid vite av 200 000 kr förbjudits att vid marknadsföring av bioresonansterapi och liknande behandlingsmetoder ge konsumenten intryck av att metoderna kan bota eller lindra allergier eller andra sjukdomar och besvär. Den fråga som Marknadsdomstolen har att ta ställning till är om bolaget även ska åläggas att betala en marknadsstörningsavgift enligt 29 § marknadsföringslagen (2008:486), MFL.

8                    Marknadsdomstolen gör inte någon annan bedömning än den som tingsrätten har gjort i fråga om Life Cooperation ska åläggas en marknadsstörningsavgift. Tingsrättens dom ska därför inte ändras i överklagad del.

Rättegångskostnader

9                    Vid denna utgång har Life Cooperation rätt till skälig ersättning för sina rättegångskostnader i de delar som kostnaderna varit påkallade för tillvaratagande av bolagets rätt.

10                  Life Cooperation har yrkat ersättning med 18 228 kr för ombudsarvode för tillvaratagande av bolagets rätt dels angående frågan om återställande av försutten tid i Svea hovrätt och Högsta domstolen, dels angående frågan om marknadsstörningsavgift i Marknadsdomstolen.

11                  Marknadsdomstolen finner att den fordrade ersättningen är skälig.

På Marknadsdomstolens vägnar

Per Carlson

Ledamöter: Per Carlson, ordförande, Karin Lindell, Lars Borg, Anders Stenlund, Lars Hallén, Astri Murén och Jonas Häckner. Enhälligt

Sekreterare: Hovrättsassessorn Malin Malmström