Migrationsöverdomstolen referat MIG 2015:13

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2015:13
Målnummer
UM9246-14
Avdelning
1
Avgörandedatum
2015-08-27
Rubrik
En utlänning som ansöker om förlängning av sitt uppehållstillstånd för fortsatta studier ska ha sin försörjning tryggad för den sökta tillståndstiden. Kravet på tryggad försörjning är inte uppfyllt genom en hänvisning till framtida inkomster av eget arbete.
Lagrum
•  5 kap. 10 §, 19 § och 23 § utlänningslagen (2005:716)
•  4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97)
•  Artikel 7.1.b och artikel 12 i rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (studerandedirektivet)
Rättsfall
•  EU-domstolens avgörande den 10 september 2014 i mål nr C-491/13, Mohamed Ali Ben Alaya mot Förbundsrepubliken Tyskland
•  MIG 2007:21
•  MIG 2009:5

MM har haft uppehållstillstånd för studier i Sverige sedan 2009. Det senaste tillståndet löpte ut den 1 februari 2014 och MM ansökte samma dag om uppehållstillstånd till och med den 30 juli 2015 för att avsluta sina studier. Migrationsverket avslog i beslut den 14 augusti 2014 ansökan om förlängning eftersom MM inte kunnat styrka att han haft tillräckliga medel för sin och sin medsökande hustru RT:s försörjning under vistelsen i Sverige. Migrationsverket ansåg att MM inte visat att han förfogat över hela det belopp som fanns insatt på hans konto och som han åberopat vid ansökan, utan att han endast kunnat visa att han förfogat över 61 330 kr. Vidare anförde Migrationsverket att även om MM visat att han har en tillsvidareanställning, är detta inte någon garanti för att de skulle kunna anses ha försörjningen tryggad under den återstående studietiden. Migrationsverket beslutade samtidigt att utvisa MM och RT ur Sverige.

MM och RT överklagade verkets beslut till migrationsdomstolen. Till stöd för sin talan anförde de i huvudsak dels att Migrationsverket felaktigt bortsett från de medel som MM har på sitt sparkonto, dels att han har en tillsvidareanställning med en lön som för år 2013 gav en taxerad inkomst om 142 613 kr. De har således tillräckliga medel för sin försörjning oavsett om verket anser att de inte förfogat över hela beloppet på kontot.

Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen (2014-11-17, ordförande Danell Forsberg), avslog överklagandet och anförde i huvudsak följande. En utlännings försörjning under studietiden ska vara tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt och utlänningen ska förfoga över den aktuella summan. MM kan inte anses ha gjort sannolikt att han förfogar över de pengar som har överförts till honom i nära anslutning till att kontoutdragen skrevs ut. Eftersom utlänningen måste ha säkerställt tillgång till pengarna och det inte är tillräckligt att det finns en förväntan om att exempelvis kunna tjäna pengarna under framtida månader, medför vad MM anfört om inkomster av anställning ingen annan bedömning. MM har inte visat att han och hustruns försörjning är säkerställd under utbildningstiden i Sverige. Förutsättningarna för att bevilja MM förlängning av uppehållstillstånd på grund av studier, eller tillstånd för hans medföljande hustru, är därmed inte uppfyllda.

MM och RT överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att beslutet om utvisning skulle upphävas och att de skulle beviljas uppehålls- och arbetstillstånd. Till stöd för sin talan anförde de i huvudsak följande.

Migrationsverket har bedömt att de måste kunna styrka tillgångar om 115 000 kr, men ansett att MM endast kunnat styrka att han förfogar över 61 130 kr. Migrationsdomstolen har felaktigt bedömt att MM inte har lämnat en godtagbar förklaring till de medel med ett värde om ca 120 000 kr som finns på hans bankkonto. Även om dessa medel inte ska anses som tillgängliga för honom har han tillräckliga medel för sin försörjning. Han har två anställningar i Sverige, varav en tillsvidareanställning, och han tjänar tillräckligt för sin och hustruns försörjning. År 2013 var hans taxerade inkomst 142 613 kr och under det första halvåret 2014 har han tjänat 109 263 kr. Migrationsverket har inte bestridit att han har en tillsvidareanställning eller att hans faktiska inkomster överensstämmer med de han uppgett. Skulle migrationsdomstolens bedömning vara riktig skulle inte någon kunna beviljas arbetstillstånd eftersom anställningen och villkoren i sig inte är någon garanti för en persons framtida försörjning eller betalningsförmåga.

Underinstansernas tolkning står i strid med det s.k. studerandedirektivet (Rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete), enligt vilket det är fullt tillräckligt att en utlänning har tillräckliga tillgångar “under vistelsen”. Det finns inte något absolut förfoganderekvisit vid bedömningstillfället. Det är ostridigt att han har haft anställningen under större delen av sin studietid och erhållit inkomst. För det fall de inte anses uppfylla försörjningskravet ska de i vart fall beviljas uppehållstillstånd i Sverige eftersom MM arbetar. Målet bör i så fall visas åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning.

Migrationsverket ansåg att överklagandet skulle avslås och anförde i huvudsak följande. Det är vanskligt att bedöma ett anställningsavtal. Det är osäkert om anställningen kommer att fortgå och om den sökande rent faktiskt kommer att erhålla den förväntade lönen. Av EU-domstolens avgörande C-491/13 framgår att en medlemsstat måste bevilja en tredjelandsmedborgare inresa för studier, om denne uppfyller de villkor för inresa och vistelse som uttömmande räknas upp i artiklarna 6 och 7 i studerandedirektivet, om inte medlemsstaten åberopar något av de skäl som uttryckligen anges i direktivet och som kan motivera ett beslut om avslag. Bestämmelsen i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) och etablerad praxis överensstämmer med domen.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2015-08-27, Linder, Briheim Fällman, referent, och Odung), yttrade:

1. Vad målet gäller

Den fråga som överklagades till Migrationsöverdomstolen och som föranledde att prövningstillstånd beviljades var bedömningen av om försörjningskravet var uppfyllt så att MM skulle kunna beviljas en förlängning av sitt uppehållstillstånd på grund av studier. Den tid som ansökan om uppehållstillståndet avsåg har numera passerat men Migrationsöverdomstolen anser ändå att det finns anledning att uttala sig om denna fråga. MM har även åberopat att han bör beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete.

2. Tillämpliga bestämmelser m.m.

2.1. Svensk rätt

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för studier (5 kap. 10 § utlänningslagen [2005:716]). En ansökan om uppehållstillstånd som avser förlängning av en tidsbegränsad vistelse här i landet får bifallas trots att utlänningen vistas i Sverige, om det finns vägande skäl för förlängning av vistelsetiden (5 kap. 19 § utlänningslagen). Regeringen får meddela närmare föreskrifter om uppehållstillstånd för studier (5 kap. 23 § samma lag). Regeringen har med stöd av detta bemyndigande meddelat föreskrifter i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen. Enligt denna bestämmelse ska en utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till högskoleutbildning här beviljas uppehållstillstånd för studietiden om han eller hon bl.a. har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt.

Av förarbetena till bestämmelserna om uppehållstillstånd för studier framgår att försörjningen vid första ansökan ska visas vara tryggad för hela den planerade vistelsetiden. För ett års studier krävs att den enskilde har ett visst, av Migrationsverket fastställt belopp, per månad under tio månader. Försörjningskravet kan styrkas genom ingivande av kontoutdrag eller liknande handling. Den rådande tillämpningen är att pengar för hela studietiden ska finnas tillgängliga på bankkonto vid tiden för ansökan. Det räcker således inte med att sökande har en regelbunden inkomst. (Se prop. 2005/06:129 s. 63.)

2.2. EU-rätt

För att främja tredjelandsmedborgares inresa i och rörlighet inom Europeiska unionen i studiesyfte har rådet antagit studerandedirektivet. Enligt artikel 7.1.b i direktivet ska en studerande förete de bevis som medlemsstaten kräver på att han under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sina studier och sin återresa. Medlemsstaterna ska offentliggöra det minsta månatliga belopp som krävs för denna bestämmelse, vilket dock inte får påverka medlemsstaternas möjlighet att göra en enskild prövning av varje individuellt fall. Ett uppehållstillstånd ska utfärdas till den studerande för en period på minst ett år, och det får förnyas om innehavaren fortfarande uppfyller villkoren i artiklarna 6 och 7 (artikel 12 i studerandedirektivet).

I skäl 18 till studerandedirektivet anges följande. För att tredjelandsmedborgare som studerar ska kunna täcka en del av kostnaderna för sina studier bör de ges tillträde till arbetsmarknaden enligt villkoren i detta direktiv. Principen om att de studerande ska ha tillträde till arbetsmarknaden på de villkor som anges i detta direktiv bör vara en allmän regel, men i undantagsfall bör medlemsstaten kunna beakta läget på den nationella arbetsmarknaden.

3. Praxis

Migrationsöverdomstolen har vid flera tillfällen prövat frågan om försörjningskravet för studerande. I MIG 2007:21 uttalade Migrationsöverdomstolen att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier ska ha sin försörjning tryggad under studietiden. Om studierna ska finansieras genom banklån måste utlänningen visa att bankmedel finns överförda till utlänningens konto, och att han därmed förfogar över beloppet i fråga. I MIG 2009:5 uttalade Migrationsöverdomstolen att när det gäller en ansökan om förlängt uppehållstillstånd för studier krävs att studenten i nära anslutning till början av studietiden har tillgängliga medel för vistelsen samt medel för återresa.

EU-domstolen har i avgörandet C-491/13 (Mohamed Ali Ben Alaya mot Tyskland) uttalat att en medlemsstat måste bevilja en tredjelandsmedborgare inresa för studier om denne uppfyller de villkor för inresa och vistelse som uttömmande uppräknas i artikel 6 och 7 i studerandedirektivet. Medlemsstaten har utrymme för en skönsmässig bedömning när den ska fastställa om villkoren i artiklarna är uppfyllda. Vid denna prövning är medlemsstaten vidare oförhindrad att kräva alla de bevis som är nödvändiga.

4. Migrationsöverdomstolens bedömning

4.1. Kravet på tryggad försörjning

Migrationsöverdomstolen instämmer i underinstansernas bedömning att MM genom de ingivna kontoutdragen inte har kunnat visa att han förfogat över tillräckliga medel för att ha en tryggad försörjning.

Den fråga som Migrationsöverdomstolen därefter har att ta ställning till är om kravet på tryggad försörjning i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen kan anses uppfyllt genom inkomster av eget arbete när det är fråga om en ansökan om förlängning av ett tidsbegränsat uppehållstillstånd på grund av studier.

Som framgår av artikel 7 i studerandedirektivet ska den studerande förete de bevis som medlemsstaten kräver på att han under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar. Sverige har, genom bestämmelserna i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen, uppställt som krav att den studerande ska förete bevis som visar att han eller hon har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt. Migrationsöverdomstolen har tidigare slagit fast att kravet på tryggad försörjning, såväl när det är fråga om en förlängningsansökan som vid den första ansökan, innebär att studenten i nära anslutning till början av studietiden uppvisar tillgängliga medel för hela vistelsetiden, samt medel för återresan (se MIG 2009:5). Enligt Migrationsverkets föreskrifter krävs att den studerande förfogar över ett visst lägsta belopp. Enligt föreskrifterna som gäller för denna ansökan är beloppet minst 7 300 kr per månad under tio månader av ett år (MIGRFS 04/2006). Det räcker alltså inte med att utlänningen anför att vederbörande kommer att ha tillräckliga tillgångar till sitt förfogande under studietiden, oavsett vilken bevisning utlänningen åberopar för att så är fallet (se även MIG 2007:21).

Denna ordning utesluter inte att den tredjelandsmedborgare som önskar arbeta vid sidan av studierna, genom sitt arbete kan tjäna ihop tillräckliga medel för sin försörjning inför en eventuell förlängning av tillståndsperioden, vilket är förenligt med uttalandet i studerandedirektivets skäl 18.

Migrationsöverdomstolen anser däremot inte att en hänvisning till framtida inkomster kan anses tillräckligt för att anse att kravet på tryggad försörjning är uppfyllt även om den studerande har en tillsvidareanställning som ger tillräckliga och regelbundna inkomster. En förlängning av uppehållstillståndet hade därför inte kunnat beviljas på den grunden.

4.2. Arbetstillstånd

MM har även anfört att han bör beviljas uppehållstillstånd på grund av arbete. Denna fråga har inte prövats av vare sig Migrationsverket eller migrationsdomstolen. Det är inte lämpligt att Migrationsöverdomstolen som första och enda instans prövar denna fråga. Migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut ska därför upphävas och målet visas åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen upphäver migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut och visar målet åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning.