Migrationsöverdomstolen referat MIG 2015:25

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2015:25
Målnummer
UM7389-15
Avdelning
1
Avgörandedatum
2015-12-22
Rubrik
Uppehållstillstånd för studier kan beviljas en utlänning som kan visa att han eller hon har tillräckliga medel för sin försörjning för den sökta tillståndstiden.
Lagrum
•  5 kap. 10 § och 23 § utlänningslagen (2005:716)
•  4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97)
•  Artikel 7.1 b i rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete (studerandedirektivet)
Rättsfall
•  MIG 2007:21
•  MIG 2009:5

SND ansökte om uppehållstillstånd för studier från och med den 14 augusti 2015 till och med den 30 december 2017 då hon antagits till ett tvåårigt mastersprogram vid Umeå universitet. Hon ändrade senare ansökningstiden till och med december 2016. Migrationsverket avslog ansökan eftersom det s.k. försörjningskravet i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97) inte ansågs uppfyllt. Verket anförde bl.a. följande. Försörjningen för hela den planerade studietiden ska styrkas vid det första ansökningstillfället genom intyg om egna medel, intyg om stipendier eller på annat liknande sätt. Den aktuella utbildningen bör med normal studietakt vara avslutad i juni 2017. Omständigheten att uppehållstillstånd endast sökts till och med december 2016 förändrar inte kravet på att visa att försörjningen är tryggad för hela den planerade studietiden redan första gången som ansökan ges in. SND har kommit in med ett bankintyg som visar att hon har cirka 129 453 kr på sitt bankkonto, men hon skulle behöva ha tillgång till minst 160 200 kr.

SND överklagade Migrationsverkets beslut till migrationsdomstolen och yrkade att hon skulle beviljas uppehållstillstånd för 12 månader. Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen (2015-09-04, ordförande Siri), biföll överklagandet och beviljade SND ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till och med den 31 augusti 2016. Domstolen anförde bl.a. följande. Migrationsverket har i sitt beslut anfört att SND måste ha försörjningen tryggad för hela den tänkta studietiden. Det framgår dock av praxis (MIG 2009:5) att försörjningen endast behöver vara tryggad för den sökta tillståndstiden, vilket vid Migrationsverket motsvarade ett och ett halvt läsår, och numera ett läsår för vilken summan om drygt 129 000 kr är tillräcklig. SND måste således anses ha visat att hon har sin försörjning tryggad för den tänkta tillståndstiden. Migrationsverket har även anfört att det finns skäl att ifrågasätta seriositeten av studieplanerna för en person som ansöker om uppehållstillstånd för kortare tid än hela den tänkta utbildningstiden. Det är dock brukligt att begränsa tillståndstiden för studier till ett år, varvid en ny prövning tar vid om studeranden önskar fortsätta studierna. Det finns därför ingen anledning att ifrågasätta studieavsikten enbart på grund av att ansökan omfattar en kortare tid än utbildningstiden.

Migrationsverket överklagade migrationsdomstolens dom och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle fastställa verkets beslut. Migrationsverket anförde bl.a. följande. SND har inte visat att hon uppfyller försörjningskravet i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen. En ansökan om uppehållstillstånd för studier får normalt anses omfatta den tid utbildningen ska pågå. Om ansökan omfattar en kortare tid finns det anledning att ifrågasätta studieavsikten. Försörjningskravet för studier har belysts i MIG 2007:21. Med hänvisning till prop. 2005/06:129 (s. 66 f.) uttalade Migrationsöverdomstolen att lagstiftaren i och för sig ansett det tveksamt om rådande krav att hela studietidens finansiering ska vara inbetalad på kontot i samband med ansökan stod i överensstämmelse med syftet med studerandedirektivet (rådets direktiv 2004/114/EG av den 13 december 2004 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för studier, elevutbyte, oavlönad yrkesutbildning eller volontärarbete). Migrationsöverdomstolen konstaterade dock därefter att lagstiftaren inte gjorde någon ändring av gällande ordning och kom fram till att Migrationsverkets tillämpning av reglerna om försörjningskravet för utomnordiska gäststuderande, som inte omfattas av EES-avtalet, inte står i strid med gällande lag eller förordning utan tvärtom återges som gällande rätt i regeringens förarbetsuttalanden. Rådande praxis återges på liknande vis även i senare lagstiftningsarbete (prop. 2013/14:213 s. 14). SND ska således vid det första ansökningstillfället visa att hon har sin försörjning tryggad för hela den planerade studietiden och dokumentera detta. Det är inte tillräckligt att styrka försörjningen för ett år i taget.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2015-12-22, Linder, Odung och Sederholm, referent), yttrade:

1. Vad målet gäller

Frågan i målet är om det uppställda försörjningskravet i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen innebär att utlänningen måste visa att han eller hon har tillgångar som räcker för hela den tid som de studier utlänningen antagits till ska pågå eller om det räcker med att det finns tillgångar för den tid som utlänningen söker uppehållstillstånd för, det vill säga den sökta tillståndstiden.

2. Tillämpliga bestämmelser m.m.

Ett tidsbegränsat uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som önskar vistas här i landet för studier (5 kap. 10 § utlänningslagen [2005:716]). Regeringen får meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för studier (5 kap. 23 § samma lag). Med stöd av detta bemyndigande har regeringen meddelat föreskrifter i 4 kap. 5 § utlänningsförordningen.

Enligt 4 kap. 5 § första stycket utlänningsförordningen ska en utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till högskoleutbildning här beviljas uppehållstillstånd för studietiden om han eller hon bl.a. har sin försörjning under studietiden och sin återresa tryggad genom egna medel, stipendium eller på annat liknande sätt. Enligt andra stycket i samma paragraf ska uppehållstillstånd beviljas för minst ett år eller den kortare tid studierna avser. Pågår studierna längre tid än ett år ska tillståndet förlängas med minst ett år i taget eller den kortare tid studierna avser, under förutsättning att bl.a. villkoret att försörjningen är tryggad är uppfyllt och att den studerande gör godtagbara framsteg i sina studier.

Av skäl 6 till studerandedirektivet framgår att syftet med direktivet bl.a. är att verka för att Europa som helhet får en ställning som världsledande expertiscentrum för studier och att ett nyckelinslag i denna strategi är att främja tredjelandsmedborgares inresa i och rörlighet inom gemenskapen (numera unionen) i studiesyfte.

Av artikel 7.1 b i studerandedirektivet framgår att den studerande ska förete de bevis som medlemsstaten kräver på att personen under vistelsen kommer att ha tillräckliga tillgångar för att bekosta sitt uppehälle, sina studier och sin återresa.

I MIG 2007:21 uttalade Migrationsöverdomstolen att en utlänning som vill ha uppehållstillstånd i Sverige för studier ska ha sin försörjning tryggad under studietiden. Därefter har Migrationsöverdomstolen i MIG 2009:5 uttalat att det krävs att utlänningen i nära anslutning till början av studietiden uppvisar tryggad försörjning samt medel för återresan för att uppehållstillstånd för studier ska medges. Migrationsöverdomstolen uttalade också att med studietiden får avses tiden för vilken uppehållstillstånd söks för de ifrågavarande studierna.

3. Migrationsöverdomstolens bedömning

Enligt Migrationsöverdomstolen är inte lydelsen av 4 kap. 5 § utlänningsförordningen helt tydlig när det gäller för vilken period som utlänningen ska ha tillräckliga tillgångar. I första stycket anges att utlänningen ska beviljas uppehållstillstånd för studietiden om han eller hon har sin försörjning tryggad under studietiden. I andra stycket sägs dock att uppehållstillstånd ska beviljas för minst ett år eller den kortare tid studierna avser. Migrationsverket har tolkat kravet på försörjning som att det innebär att utlänningen måste ha tillgångar som räcker för hela den tid som studierna avser att pågå. I samband med genomförandet av studerandedirektivet anförde regeringen beträffande detta bl.a. följande. “Det förefaller som om tillämpningen inneburit att pengar för hela studietiden skall finnas tillgängliga på bankkontot vid tiden för ansökan. Det är tveksamt om en sådan praxis står i överensstämmelse med syftet med det aktuella EG-direktivet” (se prop. 2005/06:129 s. 66). Slutligen har Migrationsöverdomstolen uttalat att med begreppet studietid får avses den tid för vilken uppehållstillstånd söks (MIG 2009:5).

Mot denna bakgrund och med hänsyn till att syftet med studerandedirektivet är att främja tredjelandsmedborgares inresa i och rörlighet inom unionen i studiesyfte anser Migrationsöverdomstolen att det uppställda kravet på tryggad försörjning bör tolkas så att utlänningen ska visa att han eller hon har sin försörjning tryggad under den tid för vilken uppehållstillstånd söks. Den sökta tillståndstiden kan, men behöver inte, sammanfalla med den tid de studier som utlänningen antagits till ska pågå. Tillståndstiden kan även vara en kortare tid än studietiden.

Med hänsyn till att SND har visat att hon har sin försörjning tryggad för den tid som hon söker uppehållstillstånd för, 12 månader, är försörjningskravet uppfyllt. Att det studieprogram som hon har antagits till är beräknat att pågå under en längre tid än den sökta tillståndstiden saknar betydelse i sammanhanget. Migrationsöverdomstolen instämmer därmed i migrationsdomstolens bedömning. Överklagandet ska därför avslås.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen avslår överklagandet.