Migrationsöverdomstolen referat MIG 2016:10

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2016:10
Målnummer
UM1166-15
Avdelning
1
Avgörandedatum
2016-04-28
Rubrik
En migrationsdomstol, som beviljat ett arbetstillstånd med stöd av 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen, har haft att uttryckligen i sitt avgörande knyta tillståndet till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete.
Lagrum
6 kap. 2 a § tredje stycket utlänningslagen (2005:716)

YAS, medborgare i Bolivia, ansökte i september 2011 om uppehålls- och arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Migrationsverket beslutade den 20 januari 2012 att bevilja henne uppehålls- och arbetstillstånd för tiden den 20 januari 2012-31 augusti 2012. Av verkets beslut framgår att arbetstillståndet endast gällde för arbete som hotellstädare hos ett visst företag i Stockholm. Hon ansökte därefter om förlängning av sitt uppehålls- och arbetstillstånd. Som grund för förlängningsansökan åberopade hon en tillsvidareanställning som städare hos Sandhamn Seglarhotell AB. Migrationsverket beslutade den 21 februari 2014 att avslå hennes ansökan och att utvisa henne ur Sverige. Som skäl för beslutet angav Migrationsverket att det framgick av handlingarna att YAS:s arbetsgivare inte hade annonserat ut tjänsten inför rekryteringen av henne. Migrationsverket kunde därför inte bevilja henne arbetstillstånd med stöd av 6 kap. 2 § utlänningslagen (2005:716) och därmed inte heller bevilja henne uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § samma lag. YAS överklagade beslutet och anförde bl.a. att arbetsgivaren hade annonserat ut tjänsten. Hon lämnade in handlingar som, enligt henne, visade att så var fallet. I yttrande till migrationsdomstolen angav Migrationsverket att det, mot bakgrund av de handlingar som YAS hade gett in, fanns grund för bifall till hennes överklagande.

Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen (2015-01-30, ordförande Tubluk), upphävde Migrationsverkets beslut och beviljade YAS uppehålls- och arbetstillstånd under två år räknat från den dag domen får laga kraft. I domslutet angav migrationsdomstolen vidare att “Migrationsverket utfärdar bevis om uppehålls- och arbetstillstånd och vidtar även i övrigt de åtgärder som föranleds av denna dom”. I domskälen anförde domstolen bl.a. följande. Efter att YAS har kommit in med handlingar som visar att tjänsten inför rekryteringen av henne har utannonserats har Migrationsverket medgett bifall till överklagandet. Migrationsdomstolen anser inte att det finns skäl att göra en annan bedömning. YAS ska därmed beviljas uppehålls- och arbetstillstånd på grund av anställning enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen och 6 kap. 2 § första och andra styckena utlänningslagen. Av utredningen i målet framgår att YAS har en tillsvidareanställning och har haft arbetstillstånd enligt 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen under cirka åtta månader. Mot denna bakgrund ska hon beviljas uppehålls- och arbetstillstånd under två år.

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle knyta det beviljade arbetstillståndet till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Migrationsverket anförde i huvudsak följande. Att migrationsdomstolen inte har begränsat beviljat tillstånd i enlighet med 6 kap. 2 a § tredje stycket utlänningslagen utgör en felaktig rättstillämpning. YAS har haft uppehållstillstånd på grund av arbete under totalt drygt elva månader. Eftersom den sammanlagda tillståndstiden inte uppgått till minst två år bör tillståndet knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete.

YAS bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Det kan inte vara förenligt med förvaltningsrättsliga regler att Migrationsverket först tillstyrker fortsatt uppehållstillstånd för att sedan överklaga migrationsdomstolens dom. Migrationsdomstolens dom liksom resonemangen i den är korrekta. Hon har arbetat på samma arbetsställe under en lång tid.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2016-04-28, Jagander, Edwardsson och Sederholm, referent), yttrade:

Arbetstillstånd får under vissa förutsättningar ges till en utlänning som erbjudits en anställning (6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen). Ett sådant tillstånd ska knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete (6 kap. 2 a § tredje stycket samma lag). Av samma bestämmelse framgår att efter en sammanlagd tillståndstid om två år ska tillståndet knytas till endast ett visst slag av arbete. I förarbetena till lagen (prop. 2007/08:147 s. 30 f.) angav regeringen bl.a. följande. När ett arbetstillstånd beviljas första gången bör tillståndet kopplas till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Detta ligger i linje med att arbetstillstånd beviljats för att avhjälpa en enskild arbetsgivares svårighet att rekrytera samt att det är mot en viss anställning som villkoren för tillståndet prövats. Efter en tillståndstid om två år ska arbetstillståndet endast knytas till ett visst slag av arbete.

Inledningsvis konstateras att Migrationsöverdomstolens prövning är begränsad till frågan om migrationsdomstolen haft fog för att i sin dom underlåta att knyta det beviljade arbetstillståndet till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete.

Migrationsdomstolen har beviljat YAS arbetstillstånd med stöd av 6 kap. 2 § första stycket utlänningslagen. Hon har haft arbetstillstånd som beviljats med stöd av den bestämmelsen under en tid som sammanlagt understiger två år. Bestämmelsen i 6 kap. 2 a § tredje stycket utlänningslagen innehåller ett krav på att det arbetstillstånd som beviljas i ett sådant fall ska knytas till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete. Migrationsdomstolen har i sitt avgörande endast angett att “Migrationsverket utfärdar bevis om uppehålls- och arbetstillstånd och vidtar även i övrigt de åtgärder som föranleds av denna dom”. Migrationsdomstolen har alltså beviljat YAS ett arbetstillstånd utan att utforma tillståndet i enlighet med vad som anges i 6 kap. 2 a § tredje stycket utlänningslagen.

Rättssäkerhetsskäl och behovet av tydlighet, både för den enskilde och för Migrationsverket i dess kontrollverksamhet, talar emot att en migrationsdomstol kan göra på det sätt som skett i målet. Dessutom framgår det redan av själva lagtexten att det finns ett krav på att det arbetstillstånd som migrationsdomstolen har beviljat ska vara knutet till en viss arbetsgivare och avse ett visst slag av arbete. Migrationsöverdomstolen anser alltså att migrationsdomstolen inte haft fog för att underlåta att uttryckligen i sitt avgörande knyta tillståndet till en viss arbetsgivare och ett visst slag av arbete. Det finns dock inget som hindrar att Migrationsöverdomstolen i det nu aktuella målet läker denna brist i migrationsdomstolens avgörande.

Den anställning som YAS har angett som grund för sin ansökan avser en tillsvidareanställning som städare hos Sandhamn Seglarhotell AB. Hennes arbetstillstånd ska därför knytas till den arbetsgivaren och avse det slaget av arbete. Av detta följer att Migrationsverkets överklagande ska bifallas.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet och förordnar att det arbetstillstånd som migrationsdomstolen beviljat YAS, och som gäller under två år räknat från dagen för denna dom, avser arbete som städare hos Sandhamn Seglarhotell AB. Det kommer an på Migrationsverket att utfärda bevis om tillståndet.