Migrationsöverdomstolen referat MIG 2016:25

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2016:25
Målnummer
UM8640-15
Avdelning
1
Avgörandedatum
2016-12-08
Rubrik
En förutsättning för att beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen är att utlänningen dessförinnan har antagits till högskoleutbildning och beviljats ett tidsbegränsat upphållstillstånd för högskolestudier med stöd av 4 kap. 5 § samma förordning.
Lagrum
•  5 kap. 10 § och 23 § utlänningslagen (2005:716)
•  4 kap. 5 § och 5 a § utlänningsförordningen (2006:97)

PX deltog under hösten 2014 och våren 2015 i en uppdragsutbildning vid Uppsala universitet. Utbildningen bedrevs på heltid och omfattade 60 högskolepoäng. För sin vistelse i Sverige hade PX beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (2005:716) för perioden 10 augusti 2014-30 juni 2015. I juni 2015 ansökte han om ett sådant tidsbegränsat uppehållstillstånd som får ges efter slutförd högskoleutbildning enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen (2006:97). Migrationsverket avslog hans ansökan och angav som skäl för beslutet bl.a. följande. PX senaste uppehållstillstånd var ett uppehållstillstånd för s.k. övriga studier. Uppdragsutbildning utgör inte högskoleutbildning eftersom deltagarna inte antas till studier av lärosätet utan det är en uppdragsgivare som utser dem som ska delta i uppdragsutbildningen. Eftersom PX beviljade uppehållstillstånd inte avsåg uppehållstillstånd för studier på en högskoleutbildning saknas redan på denna grund förutsättningar för att bevilja honom uppehållstillstånd för att söka arbete efter avslutade studier i Sverige. Migrationsverket beslutade även att PX skulle utvisas.

PX överklagade beslutet. Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen, (2015-10-20, ordförande Dahlin), upphävde det överklagade beslutet och återförvisade målet till Migrationsverket för fortsatt handläggning. Migrationsdomstolen anförde i huvudsak följande. Av 6 § förordningen (2002:760) om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor framgår att den som deltagit i en uppdragsutbildning får ges betyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleutbildning, om samma krav har ställts på uppdragsutbildningen som på motsvarande högskoleutbildning. I 7 § samma förordning anges vidare att den som genomgått en sådan uppdragsutbildning som avses i 6 § har rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

Uppsala universitet har utfärdat examensbevis för PX för de studier han genomfört. Den utbildning som han har genomfört, även om den skett inom ramen för en s.k. uppdragsutbildning, är därför att betrakta som högskoleutbildning i den mening som anges i 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen. Migrationsdomstolen anser således att Migrationsverket inte har haft fog för att avslå hans ansökan redan på den grunden att det inte är fråga om någon högskoleutbildning.

Eftersom Migrationsverket inte hade prövat de övriga krav som ställs upp i 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas upphävdes det överklagade beslutet och målet återförvisades till Migrationsverket för fortsatt handläggning och beslut.

Migrationsverket överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle upphäva migrationsdomstolens dom och fastställa Migrationsverkets beslut den 26 juli 2015 att avslå ansökan om uppehållstillstånd. Migrationsverket anförde bl.a. följande.

Migrationsdomstolen har i den överklagade domen beaktat att utlänningen har fått ett examensbevis utfärdat med anledning av de studier han bedrivit i Sverige. Migrationsverket anser att det inte är rimligt att en utlänning som beviljats uppehållstillstånd för övriga studier ska ha samma möjlighet som högskolestudenter att stanna kvar i Sverige för att söka arbete. Migrationsverket kräver som huvudregel att utlänningar som ansöker om uppehållstillstånd för övriga studier ska visa att han eller hon har för avsikt att lämna Sverige efter avslutade studier. Utlänningar som beviljats uppehållstillstånd för övriga studier får vidare inte rätt att arbeta i Sverige under sin studietid. Vid uppdragsutbildning är deltagaren inte antagen till högskolestudier på sedvanligt vis. Det är en uppdragsgivare som väljer ut studenten och bekostar utbildningen.

Mot denna bakgrund anser Migrationsverket att det inte framstår som förenligt med vare sig verkets interna praxis eller lagstiftarens avsikt att göra en så vid bedömning av uppehållstillstånd för studier som migrationsdomstolen gjort. Det saknas därför förutsättningar att bevilja PX uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen på den grunden att han inte haft uppehållstillstånd på grund av högskolestudier.

Vid tidpunkten för Migrationsverkets överklagande hade PX rest ut ur landet.

Kammarrätten i Stockholm (2016-12-08, Fridström, Eriksson, referent och Odung), yttrade:

1. Vad målet gäller

Frågan i målet är om en utlänning som beviljats ett tidsbegränsat uppe-hållstillstånd för studier i Sverige enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen kan beviljas uppehållstillstånd med stöd av 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen efter slutförda studier.

2. Tillämpliga bestämmelser m.m.

En utlänning får beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd för studier i Sverige (5 kap. 10 § utlänningslagen). Regeringen får meddela närmare föreskrifter om uppehållstillstånd för bl.a. studier (5 kap. 23 § första stycket utlänningslagen). Regeringen får också meddela föreskrifter om uppehållstillstånd för en utlänning som slutfört en högskoleutbildning för vilken uppehållstillstånd för studier beviljats och för hans eller hennes familjemedlemmar (5 kap. 23 § andra stycket samma lag). Med stöd av dessa bemyndiganden har regeringen meddelat föreskrifter i 4 kap. 5 och 5 a §§ utlänningsförordningen.

En utlänning som har för avsikt att studera i Sverige och som har antagits till högskoleutbildning här ska under vissa förutsättningar beviljas uppehållstillstånd för studietiden (4 kap. 5 § utlänningsförordningen). Enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen får en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för studier i Sverige beviljas uppehållstillstånd för en tid av sex månader efter en slutförd högskoleutbildning, under förutsättning att han eller hon uppfyller vissa i bestämmelsen angivna krav.

Den som beviljats uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 och 5 a §§ utlänningsförordningen är undantagen från kravet på arbetstillstånd (5 kap. 2 § första stycket 6 utlänningsförordningen).

Med uppdragsutbildning avses utbildning som anordnas mot avgift från annan än en fysisk person för den som uppdragsgivaren utser (2 § förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor).

3. Förarbeten

I förarbetena till bemyndigandet i 5 kap. 23 § andra stycket utlänningslagen om uppehållstillstånd efter slutförd högskoleutbildning anförs att den som beviljats uppehållstillstånd för studier inom ramen för högskoleutbildning är undantagen från kravet på arbetstillstånd. För internationella studenter som slutfört studier motsvarande 30 högskolepoäng eller fullföljt en termin som student vid forskarutbildning finns en möjlighet att inom giltighetstiden för uppehållstillståndet ansöka om nytt uppehållstillstånd och, i förekommande fall, arbetstillstånd inifrån Sverige. De utländska studenterna bidrar positivt till högskolemiljön och det svenska samhället i stort. De utgör ett väl kvalificerat arbetskraftsutbud som Sverige i en allt mer kunskapsintensiv och globaliserad värld bör ta till vara. Mot denna bakgrund bör det införas en möjlighet för utländska högskolestudenter att beviljas uppehållstillstånd efter slutförd högskoleutbildning för att underlätta deras inträde på den svenska arbetsmarknaden. (Prop. 2013/14:213 s. 35 f.)

4. Migrationsöverdomstolens bedömning

Vid bedömningen av om en utlänning som har beviljats ett tidsbegränsat uppehållstillstånd i Sverige för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen kan beviljas uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen, är det av avgörande betydelse hur uttrycket “uppehållstillstånd för studier” i den senare bestämmelsen ska tolkas. Migrationsverket anser att uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen förutsätter att utlänningen dessförinnan beviljats uppehållstillstånd för högskolestudier enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen.

En förutsättning för att beviljas ett uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen är att utlänningen har antagits till högskoleutbildning. Som framgår av 2 § förordningen om uppdragsutbildning vid universitet och högskolor är en deltagare i uppdragsutbildning inte antagen till en högskoleutbildning utan utsedd av en uppdragsgivare. Möjligheten för utlänningar att efter en slutförd högskoleutbildning få ett tidsbegränsat uppehållstidstånd enligt 4 kap. 5 a § utlänningslagen infördes för att underlätta dessa studenters inträde på den svenska arbetsmarknaden.

En utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för högskolestudier enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen är under tillståndstiden undantagen från kravet på arbetstillstånd. Detta undantag gäller även för en utlänning som beviljats uppehållstillstånd efter en slutförd högskoleutbildning med stöd av 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen. Någon motsvarande bestämmelse finns inte för en utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen.

Både 4 kap. 5 och 5 a §§ utlänningsförordningen uppställer samma krav på tryggad försörjning och återresa, heltäckande sjukförsäkring samt att utlänningen inte utgör ett hot mot allmän ordning, allmän säkerhet eller folkhälsa, för att utlänningen ska kunna beviljas uppehållstillstånd.

Bestämmelsen i 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen infördes med stöd av bemyndigandet att meddela föreskrifter i 5 kap. 23 § andra stycket utlänningslagen. Den sistnämnda bestämmelsen innebär att regeringens möjlighet att meddela föreskrifter om uppehållstillstånd omfattar utlänningar som slutfört en högskoleutbildning för vilken uppehållstillstånd för studier har beviljats. Uttrycket “uppehållstillstånd för studier” i 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen måste därför tolkas mot bakgrund av detta bemyndigande. Lydelsen av bemyndigandet i 5 kap. 23 § andra stycket utlänningslagen talar enligt Migrationsöversomstolen för att möjligheten att meddela föreskrifter avser utlänningar som har beviljats uppehållstillstånd för högskolestudier.

Migrationsöverdomstolen anser mot den bakgrunden att en förutsättning för att bevilja en utlänning uppehållstillstånd efter en slutförd högskoleutbildning enligt 4 kap. 5 a § utlänningsförordningen är att han eller hon dessförinnan har beviljats ett uppehållstillstånd enligt 4 kap. 5 § utlänningsförordningen efter att ha antagits till en högskoleutbildning. PX har inte beviljats ett sådant uppehållstillstånd efter att ha antagits till högskoleutbildning, utan han har deltagit i en uppdragsutbildning. Det saknar betydelse att den aktuella uppdragsutbildningen i bl.a. kvalitetshänseende motsvarar en högskoleutbildning. Migrationsverket har alltså haft fog för sitt beslut att inte bevilja PX uppehållstillstånd. Migrationsdomstolens dom ska därför upphävas i den del den avser uppehållstillstånd och Migrationsverkets beslut ska fastställas i denna del. Eftersom PX numera är utrest från Sverige finns inte skäl att besluta om utvisning av honom. Målet ska därför i övrigt avskrivas.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen upphäver migrationsdomstolens dom och fastställer Migrationsverkets beslut den 26 juli 2015 i den del som avser uppehållstillstånd. Migrationsöverdomstolen avskriver målet i övrigt.