Migrationsöverdomstolen referat MIG 2017:22

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2017:22
Målnummer
UM8836-17
Avdelning
1
Avgörandedatum
2017-11-21
Rubrik
Vid bedömningen av vad som är skälig ersättning till ett offentligt biträde för utlägg ska beaktas både om utlägget avser en kostnad som uppdraget har krävt och om kostnaden är rimlig. Ersättning för utlägg avseende tolkkostnader som uppdraget har krävt måste åtminstone ersättas med det belopp som motsvarar minsta bokningsbara tolktid.
Lagrum
•  5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde
•  27 § rättshjälpslagen (1996:1619)

LA förordnades som offentligt biträde i ett mål om uppehållstillstånd m.m. Hos migrationsdomstolen begärde hon ersättning för bl.a. avslutande åtgärder motsvarande en timmes arbete och utlägg för tolk motsvarande en timmes tolkning.

Förvaltningsrätten i Stockholm, migrationsdomstolen (2017-06-20, ordförande Bagge), beslutade att sätta ned ersättningen för arbetsmomentet avslutande åtgärder och ersättningen för tolkutlägg till LA. Som skäl för beslutet angavs följande. Arbetsmomentet avslutande åtgärder bedöms i normalfallet kunna begränsas till en halvtimmes arbete. Det har inte kommit fram något som motiverar att en längre tid för detta arbetsmoment ska godtas. Ersättning för tolkutlägg i samband med genomgång av migrationsdomstolens dom sätts följaktligen också ner från en timme till en halvtimme.

LA överklagade domen och yrkade att hon skulle beviljas begärd ersättning för utlägg och förde fram bl.a. följande. Den kortaste tiden som det går att boka tolk för är en timme. Hon bifogar intyg och prislista från tolkförmedlingen som visar att så är fallet.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2017-11-21, Linder, Sjölund, referent, och Odung), meddelande prövningstillstånd och yttrade:

Ett offentligt biträde har enligt 5 § lagen (1996:1620) om offentligt biträde och 27 § rättshjälpslagen (1996:1619) rätt till skälig ersättning för arbete, tidsspillan och utlägg som uppdraget har krävt. I propositionen 2004/05:41 om förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m. (s. 12) framhålls att domstolen vid granskningen av advokaters kostnadsräkningar har att bedöma om kostnaderna för utlägg kan anses rimliga i förhållande till angivna faktiska förhållanden. Domstolen ska alltså vid sin prövning av ersättningen till det offentliga biträdet bedöma dels om utlägget avser en sådan kostnad som uppdraget har krävt, dels om kostnaden är rimlig.

Att ett offentligt biträde i ett utlänningsmål anlitar en tolk när han eller hon ska träffa sin klient i samband med att ärendet avslutas måste som regel anses som en sådan kostnad som uppdraget har krävt. Nästa fråga att bedöma är då om kostnaden för tolkningen är rimlig. När, som i detta fall, den minsta bokningsbara tiden för en tolk är en timme måste ett utlägg som motsvarar denna kostnad anses vara rimlig, även om det arbete för vilket tolken har krävts har bedömts ta kortare tid. Detta eftersom det offentliga biträdets utlägg för tolkkostnaden alltjämt motsvarar en timmes tolkning.

Migrationsdomstolen har alltså inte haft skäl för att sätta ned ersättningen för tolkutlägget. LA ska därför beviljas ersättning för utlägg avseende tolkkostnad motsvarande en timme i samband med de avslutande åtgärderna. Eftersom migrationsdomstolen bara beviljat henne ersättning för hälften av det utlägg hon haft rätt till ska hennes överklagande bifallas och LA beviljas ytterligare ersättning motsvarande utlägg för en halvtimmes tolkning.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen bifaller överklagandet och beslutar att ytterligare ersättning ska betalas till LA som offentligt biträde med 685 kr, varav 548 kr för utlägg och 137 kr för mervärdesskatt.