Migrationsöverdomstolen referat MIG 2017:9

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2017:9
Målnummer
UM7143-16
Avdelning
1
Avgörandedatum
2017-04-12
Rubrik
Om utgången i målet är beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som den enskilde lämnat, är utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling om sådan begärts mycket begränsat.
Lagrum
16 kap. 5 § utlänningslagen (2005:716)
Rättsfall
MIG 2009:30

MA ansökte om uppehålls- och arbetstillstånd i mars 2015. Han begärde även statusförklaring och resedokument. Han uppgav bl.a. att han riskerade att bli dödad i sitt hemland Libyen på grund av sin klantillhörighet, att han var eftersökt av en milis samt att han är imam och därför kan bli dödad av IS. Migrationsverket avslog i beslut den 17 december 2015 hans ansökan och beslutade att utvisa honom ur landet. Migrationsverket anförde bl.a. följande. MA har inte lämnat trovärdiga eller tillförlitliga uppgifter om sina asylskäl. Uppgiften om att en milis skulle ha ett intresse av honom bedöms inte som tillförlitlig eftersom han lämnat motstridiga uppgifter. På frågor om varför IS skulle vara ute efter honom personligen har han lämnat vaga och odetaljerade svar och berättat att IS allmänt började luskamma området efter imamer. Han har inte lämnat tillförlitliga uppgifter om att han skulle vara personligen eftersökt och hotad av IS på grund av att han är imam eller av någon annan anledning.

MA överklagade Migrationsverkets beslut och yrkade bl.a. att muntlig förhandling skulle hållas i målet. Förvaltningsrätten i Luleå, migrationsdomstolen, avslog i beslut den 2 juni 2016 hans yrkande. I dom den 16 augusti 2016 avslog migrationsdomstolen (ordförande Olsen Siri samt tre nämndemän), MA:s överklagande. Som skäl angav domstolen bl.a. följande. MA har uppgett att han vid ett återvändande till hemlandet riskerar att utsättas för skyddsgrundande behandling på grund av att han tillhör en minoritetsklan som varit lojal mot Khaddafi. Vidare föreligger en hotbild gentemot honom med anledning av att han är imam. Migrationsdomstolen bedömer att de skäl som MA redogjort för inte är tillräckliga för att han ska beviljas uppehållstillstånd som skyddsbehövande.

MA överklagade domen och yrkade att Migrationsöverdomstolen skulle meddela prövningstillstånd och undanröja migrationsdomstolens dom och Migrationsverkets beslut samt bevilja honom permanent uppehållstillstånd och resedokument.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2017-04-12, Linder, Eriksson, referent och Hjulström), yttrade:

Migrationsöverdomstolen finner skäl att meddela prövningstillstånd och tar upp målet till omedelbart avgörande.

Av 16 kap. 5 § första och andra styckena utlänningslagen (2005:716) framgår att förfarandet i migrationsdomstolarna och Migrationsöverdomstolen är skriftligt samt att muntlig förhandling får ingå i handläggningen beträffande viss fråga, när det kan antas vara till fördel för utredningen eller främja ett snabbt avgörande av målet. I tredje stycket nämnda lagrum anges vidare att muntlig förhandling ska hållas i migrationsdomstol, om en utlänning som för talan i målet begär det samt förhandlingen inte är obehövlig och inte heller särskilda skäl talar mot det. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 9 § förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Migrationsöverdomstolen har i avgörandet MIG 2009:30 uttalat följande. Behovet av muntlig förhandling är särskilt framträdande i mål som rör avvisning eller utvisning av en utlänning som ansöker om uppehållstillstånd på grund av uppgivet flyktingskap eller såsom skyddsbehövande i övrigt och där en bedömning av trovärdigheten i den lämnade berättelsen har omedelbar betydelse för frågan om uppehållstillstånd. I sådana fall torde utrymmet för att inte hålla muntlig förhandling, när sådan begärts av utlänningen, vara mycket begränsat. Är det å andra sidan på det sättet att innehållet i de åberopade uppgifterna är sådant att det framstår som klart att dessa inte överensstämmer med verkligheten behöver inte någon muntlig förhandling hållas, trots att utlänningen begärt detta.

I målet aktualiseras frågan om tillräcklighet respektive trovärdighet och tillförlitlighet. För att kunna konstatera att anförda skyddsskäl inte är tillräckliga krävs att skälen, oavsett tillförlitligheten av den sökandes berättelse, inte kan anses innebära en risk för skyddsgrundande behandling.

Migrationsverket har avslagit MA:s ansökan efter att verket bedömt att hans uppgifter om hot från en milis respektive IS inte är trovärdiga eller tillförlitliga. Migrationsdomstolen har däremot bedömt att hans uppgifter inte är tillräckliga för att kunna grunda rätt till skydd. Därefter har domstolen fört ett resonemang om varför uppgifterna inte är tillräckliga som, enligt Migrationsöverdomstolens uppfattning, innebär att migrationsdomstolen egentligen gjort en bedömning av om uppgifterna är tillförlitliga. Migrationsdomstolen anger t.ex. att MA har återvänt till hemlandet och “uppges då ha blivit frihetsberövad på flygplatsen” på grund av sin klantillhörighet och därefter frisläppt. Vidare menar migrationsdomstolen att det saknas skäl att ifrågasätta att MA är imam men det har däremot inte framkommit några uppgifter som ger skäl att tro att IS är ute efter honom personligen och att enbart den omständigheten att han pratat om IS felaktiga tolkning av islam och kritiserat dem inte är tillräckligt för att han ska anses ha gjort sannolikt att han är i behov av internationellt skydd. Av landinformation framgår dock att situationen i Libyen är mycket kaotisk och att bl.a. religiösa ledare utsätts för attacker av IS. Med hänsyn till detta anser Migrationsöverdomstolen att de uppgifter som MA lämnat mycket väl skulle kunna innebära en risk för skyddsgrundande behandling, under förutsättning att uppgifterna bedöms som tillförlitliga och kan läggas till grund för bedömningen.

Mot bakgrund av att utgången i målet alltså har varit beroende av tillförlitligheten av de uppgifter som MA lämnat, kan en muntlig förhandling inte anses ha varit obehövlig hos migrationsdomstolen. Migrationsdomstolen borde därför inte ha avslagit hans yrkande om muntlig förhandling. Migrationsöverdomstolen anser att det föreligger sådana brister i migrationsdomstolens handläggning att den överklagade domen ska undanröjas, utom såvitt avser ersättning till det offentliga biträdet, och målet visas åter till domstolen för ny handläggning.

Migrationsöverdomstolens avgörande: Migrationsöverdomstolen meddelar prövningstillstånd samt undanröjer migrationsdomstolens dom, utom såvitt avser ersättning till det offentliga biträdet, och visar målet åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.