Migrationsöverdomstolen referat MIG 2018:13

Instans
Migrationsöverdomstolen
Referat
MIG 2018:13
Målnummer
UM7271-18
Avdelning
1
Avgörandedatum
2018-05-25
Rubrik
Det är inte möjligt att avge nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlänningslagen i ett mål som gäller uppehållstillstånd efter ny prövning.
Lagrum
15 kap. 1 § och 3 § utlänningslagen (2005:716)

Migrationsverket avslog den 5 januari 2018 GS ansökan om uppehållstillstånd och beslutade att avvisa honom till Indien. Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen, avslog hans överklagande den 18 januari 2018 och Migrationsöverdomstolen beslutade den 14 februari 2018 att inte meddela prövningstillstånd. Beslutet om avvisning vann därmed laga kraft.

Efter att GS beviljats ny prövning av frågan om uppehållstillstånd enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) avslog Migrationsverket den 20 mars 2018 hans ansökan om uppehållstillstånd efter ny prövning. GS överklagade Migrationsverkets beslut till Förvaltningsrätten i Malmö, migrationsdomstolen (2018-04-16, ordförande Juhlin), som avskrev målet med motiveringen att GS avgett nöjdförklaring, vilken inte kan tas tillbaka, och att han återkallat sitt överklagande.

GS överklagade migrationsdomstolens beslut om avskrivning och yrkade att beslutet skulle upphävas och målet återförvisas till migrationsdomstolen för ny handläggning avseende frågan om uppehållstillstånd. Till stöd för sin talan anförde han bl.a. följande. Han undertecknade en nöjdförklaring den 13 april 2018 och återkallade den 14 april 2018 överklagandet av Migrationsverkets beslut att avslå ansökan om uppehållstillstånd efter ny prövning. Den 16 april 2018 återkallade han nöjdförklaringen jämte återkallelsen av överklagandet och yrkade att migrationsdomstolen skulle fortsätta handläggningen av målet. En nöjdförklaring innebär att man förklarar sig avstå från att överklaga ett beslut om avvisning. Ett sådant avlägsnandebeslut finns redan. En nöjdförklaring enligt 15 kap. utlänningslagen omfattar bara avlägsnandebeslutet och inte den nya prövningen av skyddsgrundande behov som beviljats honom enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen. Eftersom migrationsdomstolen kände till att både nöjdförklaringen och återkallelsen av överklagandet hade återkallats innan avskrivningsbeslutet fattades har domstolen inte haft rätt att avskriva målet. Målet ska därför visas åter till migrationsdomstolen för materiell prövning.

Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen (2018-05-25, Fridström, Hjulström och Degenkolbe, referent), meddelade prövningstillstånd och yttrade:

Enligt 15 kap. 1 § utlänningslagen kan en utlänning, som har rätt att överklaga ett beslut om avvisning eller utvisning, förklara att han eller hon avstår från att överklaga beslutet eller domen i den delen (nöjdförklaring).

En nöjdförklaring kan inte tas tillbaka. Om utlänningen har överklagat beslutet eller domen när nöjdförklaringen avges, ska utlänningen genom nöjdförklaringen anses ha tagit tillbaka sitt överklagande av beslutet om avvisning eller utvisning. Om utlänningen har ansökt om uppehållstillstånd, arbetstillstånd, statusförklaring, resedokument eller främlingspass, ska utlänningen genom nöjdförklaringen anses ha tagit tillbaka sin ansökan. (15 kap. 3 § utlänningslagen)

Migrationsöverdomstolen konstaterar att det av ovan angivna bestämmelser framgår att en nöjdförklaring endast kan avse ett beslut om avvisning eller utvisning som kan överklagas.

I det här fallet har GS undertecknat en av Migrationsverket författad skrivelse betecknad nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlänningslagen där det anges att han avstår från rätten att överklaga Migrationsverket beslut den 20 mars 2018. Eftersom beslutet som GS har avstått från att överklaga är ett beslut om uppehållstillstånd efter ny prövning, och inte ett beslut om avvisning eller utvisning, bedömer Migrationsöverdomstolen att skrivelsen inte utgör en nöjdförklaring enligt 15 kap. 1 § utlänningslagen. Det var därför fel av migrationsdomstolen att avskriva målet med hänvisning till att GS avgett en nöjdförklaring. Eftersom GS även får anses ha återkallat sin återkallelse av överklagandet innan migrationsdomstolen avskrev målet borde migrationsdomstolen ha prövat målet i sak.

Migrationsöverdomstolen anser mot denna bakgrund att migrationsdomstolens beslut innehåller sådana brister att beslutet ska undanröjas, utom i den del som avser ersättning till det offentliga biträdet, och målet visas åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.

Migrationsöverdomstolens avgörande. Migrationsöverdomstolen undanröjer migrationsdomstolens beslut, utom i den del som avser ersättning till det offentliga biträdet, och visar målet åter till migrationsdomstolen för ny handläggning.