Milj��verdomstolen referat M�D 2002:63

�VERKLAGAT AVG�RANDE

�stersunds tingsr�tts, milj�domstolen, dom 2001-02-15 i m�l nr M 47-00, se Bilaga A

KLAGANDE

G�vle kommun, Byggnads- och milj�n�mnden, 801 84 G�VLE

MOTPART

Br�derna Westerdahls �keri Handelsbolag, 916468-0101

� Valhallav�gen 1, 806 27 G�VLE

SAKEN

Milj�sanktionsavgift

________________________

MILJ��VERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med upph�vande av milj�domstolens dom fastst�ller Milj��verdomstolen Byggnads- och milj�n�mndens i G�vle kommun beslut den 16 februari 2000 att Br�derna Westerdahls �keri Handelsbolag skall betala milj�sanktionsavgift om 25 000 kr f�r att utan anm�lan till kommunen ha p�b�rjat verksamhet med uppl�ggning av fast avfall p� fastigheten �sbyggeby 8:40.

BAKGRUND

Br�derna Westerdahls �keri Handelsbolag (bolaget) bedriver verksamhet f�r framtida byggnation p� fastigheten �sbyggeby 8:40 i G�vle kommun. Vid inspektion konstaterade milj�kontoret i G�vle kommun att bolaget p�b�rjat en verksamhet med uppl�ggning och hantering av olika sorters massor p� fastigheten. Genom beslut den 16 februari 2000, � 54, �lade Byggnads- och milj�n�mnden i G�vle kommun (n�mnden) bolaget att betala en milj�sanktionsavgift om 25 000 kr med st�d av 30 kap. 3 � milj�balken och punkten 1.1 i bilagan till f�rordningen (1998:950) om milj�sanktionsavgifter.

Bolaget �verklagade beslutet till milj�domstolen, som upph�vde detsamma.

YRKANDEN M.M. I MILJ��VERDOMSTOLEN

N�mnden har yrkat att milj��verdomstolen skall upph�va milj�domstolens dom och fastst�lla n�mndens beslut om p�f�rande av milj�sanktionsavgift.

Bolaget har bestritt �ndring.

M�let har med st�d av 23 kap. 6 � f�rsta stycket f�rsta meningen milj�balken avgjorts utan huvudf�rhandling.

UTREDNINGEN I MILJ��VERDOMSTOLEN

N�mnden har anf�rt i huvudsak f�ljande. I f�revarande fall best�r delar av de upplagda massorna av material som tagits fr�n en industritipp. Det �r uppenbart att hanteringen medf�r risk f�r f�roreningar. N�r det g�ller uppl�ggning av fast avfall r�cker det med att det finns en s�dan risk – och inte att en f�rorening faktiskt konstaterats – samt att risken �r ringa, f�r att anm�lningsplikt skall f�religga. N�gon undre m�ngdgr�ns har inte fastst�llts, varf�r m�ngden massor fr�n respektive k�lla saknar betydelse. Med h�nsyn h�rtill har det varit befogat att inte g�ra n�gon ytterligare utredning f�r att kunna p�f�ra milj�sanktionsavgift.

Bolaget har anf�rt i huvudsak f�ljande. N�mnden har inte presterat n�gon som helst utredning till st�d f�r sitt beslut om p�f�rande av avgift. N�gon risk f�r f�rorening finns inte. Tv�rtom visar de prover som gjorts att inneh�llet i massorna klart understiger de �vre riktv�rden som fastst�llts av Naturv�rdsverket. Om det skulle anses f�religga en risk f�r f�rorening utg�r denna inte en tillr�cklig grund f�r p�f�rande av avgift.

N�mnden har genm�lt att proverna i flera avseenden visar p� tydligt f�rh�jda halter av flera f�roreningar i f�rh�llande till Naturv�rdsverkets generella riktv�rden f�r f�rorenad mark f�r k�nslig markanv�ndning, till vilket bl.a. omr�den f�r bostads�ndam�l r�knas.

Bolaget har �beropat analysresultat.

MILJ��VERDOMSTOLENS DOMSK�L

Enligt 30 kap. 1 � milj�balken skall milj�sanktionsavgift betalas av en n�ringsidkare som vid bedrivandet av n�ringsverksamhet bl.a. p�b�rjar en verksamhet som �r anm�lningspliktig enligt milj�balken eller enligt f�reskrifter som har meddelats med st�d av balken, utan att anm�lan har gjorts. Skyldigheten att betala en s�dan avgift g�ller emellertid bara �vertr�delser f�r vilka regeringen har f�reskrivit om avgift enligt 30 kap. 2 � milj�balken. Milj�sanktionsavgift skall tas ut �ven om �vertr�delsen inte har skett upps�tligen eller av oaktsamhet.

Av 1 � f�rordningen (1998:950) om milj�sanktionsavgifter och p. 1.1 i bilagan till denna f�rordning f�ljer att en milj�sanktionsavgift om 25 000 kr skall betalas av n�ringsidkare som innan anm�lan har gjorts anl�gger eller driver fabrik, annan inr�ttning eller annan milj�farlig verksamhet som i bilagan till f�rordningen (1998:899) om milj�farlig verksamhet och h�lsoskydd har beteckningen C. Anm�lningsplikten omfattar bl.a. verksamhet med uppl�ggning av fast avfall p� ett s�tt som kan f�rorena mark, vattenomr�de eller grundvatten och d�r f�roreningsrisken bed�ms som ringa (SNI-kod 90.007-2). Fr�gan om n�gon f�rorening kunnat konstateras i det enskilda fallet �r s�ledes utan betydelse (jfr �ven prop. 1997/98:45 s. 314).

I f�revarande fall �r det ostridigt att bolaget p�b�rjat en verksamhet innefattande bl.a. hantering av massor fr�n en industritipp p� fastigheten. Det �r uppenbart att en s�dan hantering kan medf�ra i vart fall en ringa risk f�r f�roreningar. Under dessa f�rh�llanden har det varit befogat f�r tillsynsmyndigheten att utan n�gon n�rmare utredning p�f�ra bolaget milj�sanktionsavgift p.g.a. utebliven anm�lan. Vad bolaget anf�rt i �vrigt f�ranleder ingen annan bed�mning. N�mndens �verklagande skall d�rmed bifallas och milj�domstolens dom upph�vas.

Domen f�r enligt 23 kap. 8 � milj�balken inte �verklagas.

I avg�randet har deltagit hovr�ttslagmannen Ulf Bj�ll�s, hovr�ttsr�det Arne Kardell, milj�r�det Rolf Svedberg och tf. hovr�ttsassessorn Anna Erman, referent. Enh�lligt.