Milj��verdomstolen referat M�D 2002:71

�VERKLAGAT AVG�RANDE

V�xj� tingsr�tts, milj�domstolen, dom 2001-05-21 i m�l nr M 97-01, se bilaga A

KLAGANDE

Milj�n�mnden i Malm� kommun, 205 80 MALM�

Ombud

Stadsjuristen EM

MOTPART

AH

SAKEN

Milj�sanktionsavgift

_________________________

MILJ��VERDOMSTOLENS DOMSLUT

Milj��verdomstolen fastst�ller milj�domstolens dom.

_________________________

YRKANDEN I MILJ��VERDOMSTOLEN

Milj�n�mnden i Malm� kommun har yrkat att Milj��verdomstolen skall undanr�ja milj�domstolens dom och fastst�lla milj�n�mndens beslut om milj�sanktionsavgift.

AH har bestritt �ndring.

MILJ��VERDOMSTOLENS DOMSK�L

M�let har avgjorts utan huvudf�rhandling med st�d av 23 kap. 6 � f�rsta meningen milj�balken. Parterna har h�r �beropat i huvudsak samma grunder och omst�ndigheter som vid milj�domstolen. Milj�n�mnden har �beropat viss skriftlig bevisning.

Milj��verdomstolen g�r samma bed�mning som milj�domstolen. Milj�domstolens dom skall d�rf�r fastst�llas.

_________________________

Domen f�r enligt 23 kap. 8 � milj�balken inte �verklagas.

I avg�randet har deltagit hovr�ttsr�den Anders Holmstrand, Eva Wagner, referent, och Liselotte R�gmark samt adjungerade ledamoten Jan Darp�. Enh�lligt.

__________________________

BILAGA A

V�XJ� TINGSR�TTS, MILJ�DOMSTOLEN, DOM

V�XJ� TINGSR�TT

Milj�domstolen

DOM

M�l nr M 97-01

2001-05-21 Meddelad i V�xj�

KLAGANDE

F�rggrossisten AH AB

MOTPART

Milj�n�mnden i Malm� kommun

205 80 MALM�

�VERKLAGAT BESLUT

Milj�n�mndens i Malm� kommun delegationsbeslut den 30 januari 2001, dnr. 543:1023-00, se bilaga 1.

SAKEN

Milj�sanktionsavgift

DOMSLUT

Milj�domstolen upph�ver Milj�n�mndens i Malm� kommun beslut den 30 januari 2001, dnr. 543:1023-00.

YRKANDE

F�rggrossisten AH AB (bolaget) har yrkat att milj�domstolen skall upph�va Milj�n�mndens i Malm� kommun beslut om milj�sanktionsavgift. Som grund f�r yrkandet har bolaget anf�rt i huvudsak f�ljande. Vid milj�inspekt�rernas f�rsta bes�k den 6 maj 1998 p�pekades inte f�r bolaget att Herdins tr�spackel saknade r�tt skyddsm�rkning. F�rst efter beg�ran fick bolaget den 17 augusti 2000 minnesanteckningar fr�n inspektionen, d.v.s. tv� �r och tre m�nader efter inspektionen. Vid milj�inspekt�rernas bes�k den 19 oktober 1999 p�pekades heller inte muntligen f�r bolaget att burkarna med Herdins tr�spackel var otillr�ckligt m�rkta. Det har d�remot angivits i milj�n�mndens minnesanteckningar fr�n detta bes�k, daterade den 24 februari 2000. Vid milj�inspekt�rernas bes�k den 21 december 1999 p�pekades f�r f�rsta g�ngen att burkarna med Herdins tr�spackel var otillr�ckligt m�rkta. En av bolagets anst�llda plockade d� omedelbart bort dessa burkar fr�n hyllan under tiden inspekt�rerna var kvar. Hade bolaget f�tt p�pekande om felaktigheten tidigare, hade produkten tagits bort tidigare �n vad som nu skedde. Bolaget har ingen vinning av att ha felm�rkta produkter i butiken. I bolagets butik och lager finns ca 30 000 liter f�rg. Av denna m�ngd var tio burkar Herdins tr�spackel � 0,1 liter, totalt ca 1 liter felm�rkta. Bolaget anser att detta �r en ringa m�ngd i det hela. Dessutom f�ruts�tter bolaget att f�rpackningarna �r r�tt m�rkta n�r de f�r dem fr�n leverant�ren.

Milj�n�mnden i Malm� kommun avstyrker bifall till �verklagandet. Bolaget har bem�tt milj�n�mndens yttrande.

DOMSK�L

Enligt 30 kap. 1 � f�rsta stycket 1 milj�balken skall milj�sanktionsavgift betalas av n�ringsidkare som vid bedrivandet av n�ringsverksamhet �sidos�tter f�reskrifter som har meddelats med st�d milj�balken. S�dan avgift skall enligt tredje stycket samma paragraf tas ut �ven om �vertr�delsen inte har skett upps�tligen eller av oaktsamhet. Milj�sanktionsavgift skall dock inte tas ut om det �r uppenbart osk�ligt. Av f�rarbetena till dessa best�mmelser (prop. 1997/98:45, del 2, sid. 315) framg�r bl.a. f�ljande: Det f�r anses vila p� den som ut�var n�ringsverksamhet ett ansvar f�r att verksamheten bedrivs p� ett s�dant s�tt att i paragrafen angivna �vertr�delser inte sker. Ett strikt ansvar kan antas �ka den allm�nna aktsamheten och noggrannheten vid driften av verksamhet som har inverkan p� h�lsa och milj�. Om det i n�got fall �r uppenbart osk�ligt, finns m�jlighet att besluta om att inte f�ra p� n�gon avgift. Det kan vara fallet exempelvis om �verutsl�pp har skett till f�ljd av att en felaktig kemikalie har levererats, vilket har varit om�jligt att kontrollera, eller att ett �mne har ing�tt som inte framg�r av inneh�llsf�rteckningen.

Regeringen meddelar enligt 30 kap. 2 � milj�balken f�reskrifter om de �vertr�delser f�r vilka milj�sanktionsavgift skall betalas och om avgiftens storlek f�r olika �vertr�delser.

Enligt 9 � Kemikalieinspektionens f�reskrifter om klassificering och m�rkning av kemiska produkter (KIFS 1994:12) skall, med vissa i m�let ej aktuella undantag, den som tillverkar, f�r in till Sverige och andra som sl�pper ut en h�lso- eller milj�farlig kemisk produkt p� den svenska marknaden m�rka dess f�rpackning p� svenska med bl.a. handelsnamn eller beteckning, �mnens kemiska namn, farosymboler med farobeteckningar, riskfraser och skyddsfraser.

Regeringen har i bilaga till f�rordningen (1998:950) om milj�sanktionsavgifter f�reskrivit f�r vilka �vertr�delser milj�sanktionsavgift skall tas ut och vilket belopp som skall betalas. I bilagan under punkten 5.7, Kemikalieinspektionens f�reskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering och m�rkning av kemiska produkter, anges att milj�sanktionsavgift om 15 000 kronor skall betalas av n�ringsidkare som vid bedrivande av n�ringsverksamhet �verl�ter h�lso- och milj�farliga kemiska produkter utan att f�rpackningen �r m�rkt p� svenska med f�reskriven risk- och skyddsinformation (9 �).

En f�ruts�ttning f�r att milj�sanktionsavgift skall kunna p�f�ras enligt den av milj�n�mnden �beropade best�mmelsen �r att bolaget �verl�tit f�rg som saknat svensk m�rkning. Den f�rsta fr�gan att besvara �r inneb�rden av ordet �verl�ter. I juridiskt spr�kbruk avses med �verl�telse ett k�p, byte eller en g�va. K�p inneb�r s�ledes att l�s egendom �verl�ts till annan mot vederlag i pengar. �ven i allm�nt spr�kbruk avses med �verl�telse att n�got �verg�r i annans �go genom exempelvis f�rs�ljning. Med tanke p� avgiftssystemets schabloniserade karakt�r och att best�mmelserna om milj�sanktionsavgift �r betungande f�r de enskilde, f�ljer av den s.k. legalitetsprincipen att tarifferna m�ste till�mpas strikt (se Naturv�rdsverkets handbok 2001:1 om handl�ggning av �renden om milj�sanktionsavgift samt Naturv�rdsverkets Allm�nna r�d till 30 kap. milj�balken och till f�rordningen (1998:959) om milj�sanktionsavgifter NFS 2000:10).

I m�let �r ostridigt att det i bolagets lokaler har funnits tio burkar inneh�llande Herdins tr�spackel som saknat svensk m�rkning med f�reskriven risk- och skyddsinformation. Detta �r emellertid mot bakgrund av vad som anf�rts inte tillr�ckligt f�r att p�f�ra milj�sanktionsavgift p� den av milj�n�mnden �beropade grunden. Av utredningen i m�let framg�r inte att bolaget �verl�tit n�gon produkt utan att f�rpackningen varit m�rkt p� svenska med f�reskriven information. F�ruts�ttningar f�r att p�f�ra den ifr�gavarande milj�sanktionsavgiften f�religger d�rf�r inte. Det �verklagade beslutet skall d�rf�r upph�vas.

HUR MAN �VERKLAGAR, se bilaga 2 (Pr�vningstillst�nd kr�vs).

�verklagande senast den 11 juni 2001

Anders Bengtsson

I avg�randet har deltagit r�dmannen Anders Bengtsson, ordf�rande, och milj�r�det Bertil Nor�n. F�redragande var beredningsjuristen Bengt Johansson.