Milj��verdomstolen referat M�D 2002:90

�VERKLAGAT AVG�RANDE

V�xj� tingsr�tts, milj�domstolen, dom 2002-01-17 i m�l nr M 114-01, se bilaga A

KLAGANDE

Aff�rsverken Karlskrona AB, Box 530, 371 23 KARLSKRONA

SAKEN

Tillst�nd enligt milj�balken till verksamheten vid Bubbetorps avfallsanl�ggning, Karlskrona kommun

_________________________

MILJ��VERDOMSTOLENS DOMSLUT

Milj��verdomstolen �ndrar milj�domstolens domslut under rubriken S�kerhet s� att det f�r f�ljande lydelse.

F�r att s�kerst�lla att skyldigheterna enligt detta tillst�nd, vad g�ller eventuella avslutnings- eller efterbehandlings�tg�rder, fullf�ljs skall bolaget hos L�nsstyrelsen i Blekinge l�n st�lla s�kerhet f�r kostnader om fyrtio (40) miljoner kronor i 2002 �rs prisniv�. S�kerheten f�r reduceras med 15 miljoner kronor efter det att efterbehandlings�tg�rder vid den gamla deponin slutf�rts. S�kerheten skall pr�vas av milj�domstolen innan n�gon del av tillst�ndet till ut�kad verksamhet enligt denna dom f�r tas i anspr�k. S�kerhet skall st�llas i form av pant eller borgen (s�som f�r egen skuld) inklusive bankgaranti. Om flera ing�r borgen skall ansvaret vara solidariskt.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJ��VERDOMSTOLEN

Aff�rsverken Karlskrona Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Milj��verdomstolen med �ndring av milj�domstolens dom under rubriken S�kerhet skall fastst�lla s�kerheten till h�gst 35 miljoner kronor och att s�kerheten reduceras med 15 miljoner kronor efter det att efterbehandlings�tg�rder vid den gamla deponin slutf�rts.

Milj��verdomstolen har avgjort m�let utan huvudf�rhandling med st�d av 23 kap. 6 � f�rsta stycket milj�balken.

KLAGANDENS UTVECKLING AV TALAN

Bolaget har till st�d f�r sitt �verklagande anf�rt f�ljande.

De avslutnings- eller efterbehandlings�tg�rder som domstolen avser bed�ms huvudsakligen syfta p� �tg�rder som beh�vs f�r slutt�ckning av deponier inom Bubbetorps avfallsanl�ggning samt uppf�rande av en geologisk barri�r f�r att reducera lakvattnets transporttid.

Inom avfallsanl�ggningen finns idag ett �ldre deponiavsnitt p� ca 5 ha som avses avslutas inom de n�rmaste �ren och ett p�g�ende avsnitt som utg�r ca 4 ha. Den planerade utvidgningen i s�der med en deponi f�r icke farligt avfall och en f�r farligt avfall omfattar totalt 2 ha, varav omr�det f�r farligt avfall utg�r ca 0,3 ha. Kostnaderna f�r avslutning av tidigare, p�g�ende och planerade deponier, totalt 11 ha, ber�knas till ca 250 kr/m�, dvs. 28 miljoner kronor. Kostnaderna f�r uppf�randet av en geologisk barri�r, uppf�ljande m�tningar och eventuellt ytterligare �tg�rder som kan komma i fr�ga uppskattas till ca 7 miljoner kronor.

Mot bakgrund av de ber�knade kostnaderna anser bolaget att en s�kerhet p� 150 miljoner kronor �r osk�ligt h�g. Det �r ocks� rimligt att s�kerheten reduceras efter det att det gamla deponiavsnittet, vilket utg�r n�stan h�lften av den totala deponiytan och som avses slutt�ckas inom de n�rmaste fem �ren, har �tg�rdats.

REMISSYTTRANDE I MILJ��VERDOMSTOLEN

L�nsstyrelsen i Blekinge l�n har anf�rt f�ljande.

L�nsstyrelsen anser att kravet p� s�kerhet om 150 miljoner kronor �r f�r h�gt och g�r d�rmed med p� att Milj��verdomstolen �ndrar milj�domstolens dom.

L�nsstyrelsen anser att de sk�l som bolaget angett i sitt �verklagande �r motiverade men anser att bolaget yrkar p� en n�got f�r l�g s�kerhet. L�nsstyrelsen menar att en s�kerhet p� 40-50 miljoner kronor �r l�mplig och grundar det p� uppgifter om kostnader f�r efterbehandlingar som skett p� senare �r (enligt muntliga uppgifter fr�n l�nsstyrelsen i Kalmar). Kostnaderna f�r slutt�ckning av deponier har legat p� ca 170-300 kr/m�. L�nsstyrelsen uppskattar att en geologisk barri�r i det h�r fallet skulle kosta ca 3 miljoner kronor och att minst 5 miljoner kronor beh�vs f�r efterkontroll. L�nsstyrelsen ser inget hinder mot att s�kerheten reduceras med 15 miljoner kronor efter det att efterbehandlings�tg�rder vid den gamla deponin har slutf�rts.

MILJ��VERDOMSTOLENS DOMSK�L

Bolaget och l�nsstyrelsen �r ense om att det inte finns anledning att kr�va s�kerhet f�r s� h�ga kostnader som 150 miljoner kronor. Den tillg�ngliga utredningen i m�let ger vid handen att kostnaderna f�r avslutnings- och efterbehandlings�tg�rder s�vitt nu kan bed�mas inte kommer att �verstiga 40 miljoner kronor. Det b�r d� inte kr�vas att bolaget st�ller s�kerhet f�r h�gre kostnader �n s�. Det finns inte heller sk�l att mots�tta sig bolagets yrkande om att s�kerheten reduceras sedan vissa av �tg�rderna slutf�rts. Milj��verdomstolen erinrar om att det finns en m�jlighet enligt 16 kap. 3 � andra stycket milj�balken att besluta om ytterligare s�kerhet, om det kan antas att st�lld s�kerhet inte l�ngre �r tillr�cklig.

N�r det g�ller handl�ggningen av fr�gor om s�kerhet enligt 16 kap. 3 � milj�balken skall enligt paragrafens tredje stycke s�kerheten pr�vas av tillst�ndsmyndigheten och f�rvaras av l�nsstyrelsen. Det ankommer allts� p� milj�domstolen att pr�va st�lld s�kerhet. N�gon s�dan pr�vning har �nnu inte skett i detta fall. Eftersom tillst�ndet f�r sin giltighet �r beroende av att s�kerhet st�lls b�r det f�reskrivas att s�kerheten skall pr�vas av milj�domstolen innan n�gon del av tillst�ndet f�r tas i anspr�k.

HUR MAN �VERKLAGAR, se bilaga

�verklagande senast 2003-01-16

I avg�randet har deltagit hovr�ttsr�det Eva Wagner, milj�r�det Rolf Svedberg, hovr�ttsr�det Lars Dirke, referent, och hovr�ttsassessorn �sa Marklund Andersson. Enh�lligt.