Miljööverdomstolen referat MÖD 2002:9

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2002:9
Målnummer
M8118-01
Avdelning
13
Avgörandedatum
2002-01-21
Rubrik
Ansökan om tillstånd till ökad produktion vid ett pappersbruk-----Ansökan om tillstånd till utökad produktion - även en sådan som är begränsad till 5 % (från 780 000 till 820 000 ton papper) - har ansetts kräva fullständig prövning av hela verksamheten. Miljööverdomstolen uttalade att huvudprincipen vid prövning av en ökning av en tidigare tillståndsgiven produktion bör vara att en samlad prövning ska göras av hela verksamheten. Detta bör inte utesluta att en mindre produktionsökning under en begränsad tid kan prövas för sig även om miljöbalken inte innehåller några särskilda bestämmelser om hur en begränsad prövning skall gå till.
Lagrum
•  9 kap. 6 § 1 st. 4 miljöbalken (1998:808)
•  5 § 2 st. förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Östersunds tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-10-19 i mål M 60-01, se bilaga A

KLAGANDE

Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM

MOTPART

SCA Graphic Sundsvall Aktiebolag, 556093-6733, Box 846, 851 23 SUNDSVALL

Ombud

Advokaten PM

SAKEN

Ansökan om tillstånd till ökad produktion vid Ortvikens pappersbruk, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

MILJÖÖVERDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Med undanröjande av miljödomstolens dom återförvisar Miljööverdomstolen målet till miljödomstolen för fortsatt behandling.

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Naturvårdsverket har yrkat att Miljööverdomstolen med upphävande av miljödomstolens dom skall avslå SCA Graphic Sundsvall Aktiebolags (bolagets) ansökan om tillstånd till ökad produktion.

Bolaget har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Naturvårdsverket har anfört bl.a. följande.

I miljödomstolens domslut ges tillstånd enligt miljöbalken för hela produktionen, inte bara till den ökade produktion som bolaget ansökt om tillstånd till. Eftersom domslutet inte överensstämmer med bolagets yrkande om ett påbyggnadstillstånd och miljödomstolen heller inte handlagt målet som en prövning av hela verksamheten bör Miljööverdomstolen i första hand undanröja domen.

Vad gäller lämpligheten att ge påbyggnadstillstånd för produktionsökning vill verket peka på vad som sagts i lagmotiven till miljöbalken. Där sägs att när en tillståndspliktig ändring skall prövas bör en samlad prövning av hela verksamheten göras. Frågan om prövningens omfattning har även kommenterats på följande sätt av Bertil Bengtsson m.fl. i Miljöbalken, En kommentar. Del 1 s. 9:21: "Bestämmelsen i 9 kap. 6 § 1 st. 4 p. jämfört med 5 § 2 st. förordningen om miljöfarlig verksamhet m.m. innebär att vid tillståndspliktiga ändringar skall en samlad prövning av verksamheten göras och tillståndet skall vid bifall omfatta hela verksamheten, och inte bara ändringen. . . En mindre produktionsökning under en begränsad tid bör liksom tidigare kunna prövas för sig utan att hela verksamheten tas upp till prövning. Även klart avgränsade ändringar som inte påverkar själva produktionen som helhet bör kunna hanteras genom s.k. påbyggnadstillstånd." Naturvårdsverket delar detta synsätt.

Bolaget har anfört bl.a. följande.

Även om det skulle vara så att domslutet inte stämmer helt överens med vad bolaget yrkat råder det inget tvivel om att miljödomstolens prövning endast avsett den blygsamma produktionsökningen och inte hela verksamheten. Bolaget har således erhållit ett påbyggnadstillstånd.

De förarbetsuttalanden (prop.1997/98:45, II, s. 112) som Naturvårdsverket hänvisat till ger enligt bolagets uppfattning snarare stöd för att påbyggnadstillstånd bör kunna meddelas i detta fall; eftersom påbyggnadstillståndet innehåller exakt samma villkor som 1995 års grundtillstånd kan det inte gärna uppkomma några oklarheter om vad som gäller vid tillsynen etc. Den uppkomna tillståndssituationen är inte svår att överblicka.

I den av Naturvårdsverket åberopade kommentaren till miljöbalken framhålls att förfarandet med påbyggnadstillstånd kommer att minska i betydelse men inte helt upphöra. Att det angetts att det bör vara möjligt att meddela påbyggnadstillstånd vid tidsbegränsade mindre produktionsökningar bör inte tolkas motsatsvis så att påbyggnadstillstånd är uteslutet vid permanenta åtgärder, t.ex. en marginell ökning av produktionen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Bolagets ansökan avser tillstånd till en femprocentig ökning av tidigare tillståndsgiven produktion av papper, från 780 000 ton till 820 000 ton per år, varav högst 465 000 ton (tidigare 440 000 ton) får utgöras av LWC-papper. Den fråga som Miljööverdomstolen har att ta ställning till gäller om denna ansökan om produktionsökning kan prövas för sig eller om prövningen bör omfatta hela verksamheten, d.v.s. om s.k. påbyggnadstillstånd kan meddelas eller ej; frågan gäller således inte om produktionsökningen omfattas av tillståndsplikt enligt 9 kap. 6 § första stycket 4 p. miljöbalken och 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Huvudprincipen vid prövning av en ökning av en tidigare tillståndsgiven produktion bör vara att en samlad prövning skall göras av hela verksamheten. Detta bör inte utesluta att en mindre produktionsökning under en begränsad tid kan prövas för sig även om miljöbalken inte innehåller några särskilda bestämmelser om hur en begränsad prövning skall gå till.

Bolagets ansökan gäller en permanent ökning av produktionen av papper. Några skäl som motiverar att undantag görs från huvudprincipen har inte framkommit. Prövningen bör därför omfatta hela verksamheten. För att en sådan prövning skall kunna genomföras krävs det att bolaget kompletterar sin ansökan och ger in den utredning som behövs. Komplettering bör ske efter föreläggande av miljödomstolen, vilken som första instans har att företa den prövning av hela verksamheten som krävs. På grund härav skall miljödomstolens dom undanröjas och målet visas åter till miljödomstolen för fortsatt behandling.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2002-02-18

I avgörandet har deltagit hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Anders Holmstrand, referent, och Eva Wagner samt miljörådet Rolf Svedberg. Enhälligt.