Miljööverdomstolen referat MÖD 2002:90

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2002:90
Målnummer
M1064-02
Avdelning
13
Avgörandedatum
2002-12-19
Rubrik
Tillstånd till verksamheten vid en avfallsanläggning-----I tillståndet hade miljödomstolen föreskrivit en säkerhet på 150 miljoner kronor för fullgörandet av efterbehandlingsåtgärder. Miljööverdomstolen fann att utredningen i målet visade att kostnaderna för dessa åtgärder inte skulle överstiga 40 miljoner kronor. Säkerheten fastställdes därför till detta lägre belopp, varav 15 miljoner kronor fick avräknas efter att efterbehandling skett av en del av deponin. När det gäller handläggningen uttalade domstolen att säkerheten måste prövas av miljödomstolen innan tillståndet i någon del fick tas i anspråk.
Lagrum
9 kap. 1 § och 6 § samt 16 kap. 3 § 2 st. miljöbalken (1998:808)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-01-17 i mål nr M 114-01, se bilaga A

KLAGANDE

Affärsverken Karlskrona AB, Box 530, 371 23 KARLSKRONA

SAKEN

Tillstånd enligt miljöbalken till verksamheten vid Bubbetorps avfallsanläggning, Karlskrona kommun

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens domslut under rubriken Säkerhet så att det får följande lydelse.

För att säkerställa att skyldigheterna enligt detta tillstånd, vad gäller eventuella avslutnings- eller efterbehandlingsåtgärder, fullföljs skall bolaget hos Länsstyrelsen i Blekinge län ställa säkerhet för kostnader om fyrtio (40) miljoner kronor i 2002 års prisnivå. Säkerheten får reduceras med 15 miljoner kronor efter det att efterbehandlingsåtgärder vid den gamla deponin slutförts. Säkerheten skall prövas av miljödomstolen innan någon del av tillståndet till utökad verksamhet enligt denna dom får tas i anspråk. Säkerhet skall ställas i form av pant eller borgen (såsom för egen skuld) inklusive bankgaranti. Om flera ingår borgen skall ansvaret vara solidariskt.

_________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Affärsverken Karlskrona Aktiebolag (bolaget) har yrkat att Miljööverdomstolen med ändring av miljödomstolens dom under rubriken Säkerhet skall fastställa säkerheten till högst 35 miljoner kronor och att säkerheten reduceras med 15 miljoner kronor efter det att efterbehandlingsåtgärder vid den gamla deponin slutförts.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket miljöbalken.

KLAGANDENS UTVECKLING AV TALAN

Bolaget har till stöd för sitt överklagande anfört följande.

De avslutnings- eller efterbehandlingsåtgärder som domstolen avser bedöms huvudsakligen syfta på åtgärder som behövs för sluttäckning av deponier inom Bubbetorps avfallsanläggning samt uppförande av en geologisk barriär för att reducera lakvattnets transporttid.

Inom avfallsanläggningen finns idag ett äldre deponiavsnitt på ca 5 ha som avses avslutas inom de närmaste åren och ett pågående avsnitt som utgör ca 4 ha. Den planerade utvidgningen i söder med en deponi för icke farligt avfall och en för farligt avfall omfattar totalt 2 ha, varav området för farligt avfall utgör ca 0,3 ha. Kostnaderna för avslutning av tidigare, pågående och planerade deponier, totalt 11 ha, beräknas till ca 250 kr/m², dvs. 28 miljoner kronor. Kostnaderna för uppförandet av en geologisk barriär, uppföljande mätningar och eventuellt ytterligare åtgärder som kan komma i fråga uppskattas till ca 7 miljoner kronor.

Mot bakgrund av de beräknade kostnaderna anser bolaget att en säkerhet på 150 miljoner kronor är oskäligt hög. Det är också rimligt att säkerheten reduceras efter det att det gamla deponiavsnittet, vilket utgör nästan hälften av den totala deponiytan och som avses sluttäckas inom de närmaste fem åren, har åtgärdats.

REMISSYTTRANDE I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Länsstyrelsen i Blekinge län har anfört följande.

Länsstyrelsen anser att kravet på säkerhet om 150 miljoner kronor är för högt och går därmed med på att Miljööverdomstolen ändrar miljödomstolens dom.

Länsstyrelsen anser att de skäl som bolaget angett i sitt överklagande är motiverade men anser att bolaget yrkar på en något för låg säkerhet. Länsstyrelsen menar att en säkerhet på 40-50 miljoner kronor är lämplig och grundar det på uppgifter om kostnader för efterbehandlingar som skett på senare år (enligt muntliga uppgifter från länsstyrelsen i Kalmar). Kostnaderna för sluttäckning av deponier har legat på ca 170-300 kr/m². Länsstyrelsen uppskattar att en geologisk barriär i det här fallet skulle kosta ca 3 miljoner kronor och att minst 5 miljoner kronor behövs för efterkontroll. Länsstyrelsen ser inget hinder mot att säkerheten reduceras med 15 miljoner kronor efter det att efterbehandlingsåtgärder vid den gamla deponin har slutförts.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Bolaget och länsstyrelsen är ense om att det inte finns anledning att kräva säkerhet för så höga kostnader som 150 miljoner kronor. Den tillgängliga utredningen i målet ger vid handen att kostnaderna för avslutnings- och efterbehandlingsåtgärder såvitt nu kan bedömas inte kommer att överstiga 40 miljoner kronor. Det bör då inte krävas att bolaget ställer säkerhet för högre kostnader än så. Det finns inte heller skäl att motsätta sig bolagets yrkande om att säkerheten reduceras sedan vissa av åtgärderna slutförts. Miljööverdomstolen erinrar om att det finns en möjlighet enligt 16 kap. 3 § andra stycket miljöbalken att besluta om ytterligare säkerhet, om det kan antas att ställd säkerhet inte längre är tillräcklig.

När det gäller handläggningen av frågor om säkerhet enligt 16 kap. 3 § miljöbalken skall enligt paragrafens tredje stycke säkerheten prövas av tillståndsmyndigheten och förvaras av länsstyrelsen. Det ankommer alltså på miljödomstolen att pröva ställd säkerhet. Någon sådan prövning har ännu inte skett i detta fall. Eftersom tillståndet för sin giltighet är beroende av att säkerhet ställs bör det föreskrivas att säkerheten skall prövas av miljödomstolen innan någon del av tillståndet får tas i anspråk.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2003-01-16

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Eva Wagner, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Lars Dirke, referent, och hovrättsassessorn Åsa Marklund Andersson. Enhälligt.