Miljööverdomstolen referat MÖD 2003:5

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2003:5
Målnummer
M551-02
Avdelning
13
Avgörandedatum
2003-01-17
Rubrik
Ersättning för fiskeskada vid regleringen av en sjö-----Förlorade intäkter av fiskekortsförsäljning ryms inom begreppet "ersättning för fiske eller skada därå" enligt 9 kap. 48 § första stycket 4 i 1918 års vattenlag och skall därför ersättas med 150 procent av beräknad skada.
Lagrum
9 kap. 48 § vattenlagen (1918:523)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Umeå tingsrätts, miljödomstolen, dom 2001-12-17 i mål nr M 328-99 och M 344-99, se bilaga A

KLAGANDE

Kammarkollegiet, Box 2218, 103 15 STOCKHOLM

Ombud

Advokatfiskalen BK

MOTPART

1. Skellefteälvens Vattenregleringsföretag, 894700-1296, 931 80 SKELLEFTEÅ 2. Bastusels Kraftaktiebolag, 556117-7279, 931 80 SKELLEFTEÅ

Ombud för båda

Ombudsmannen AW

SAKEN

Ersättning för fiskeskada

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Med ändring av punkten 5 i miljödomstolens domslut förordnar Miljööverdomstolen att Skellefteälvens Vattenregleringsföretag och Bastusels Kraftaktiebolag skall solidariskt betala ersättning till Samefonden för skada på fiske enligt 9 kap. 48 § första stycket 4 vattenlagen (1918:523) med trehundra-sjuttioettusensjuhundranittiotre (371 793) kr.

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Kammarkollegiet har yrkat att Miljööverdomstolen, med ändring av miljödomstolens dom, skall förplikta Skellefteälvens Vattenregleringsföretag och Bastusels Kraftaktiebolag att solidariskt utge ersättningen till Samefonden för förlust av intäkter från försäljning av fiskekort med 371 793 kronor.

Skellefteälvens Vattenregleringsföretag och Bastusels Kraftaktiebolag (bolagen) har bestritt ändring.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Kammarkollegiet har i Miljööverdomstolen åberopat i allt väsentligt samma grunder och omständigheter som vid miljödomstolen samt tillagt bl.a. följande. Kollegiet accepterar den av miljödomstolen framräknade ersättningen om 247 862 kr, men anser att denna i enlighet med 9 kap. 48 § första stycket 4 vattenlagen (1918:523) skall höjas med 50 % eftersom ersättningen för den uteblivna fiskekortsförsäljningen ryms inom begreppet “ersättning för fiske eller skada därå”.

Bolagen har i Miljööverdomstolen vidhållit sin inställning vid miljödomstolen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Det belopp som miljödomstolen har förpliktat bolagen att betala till Samefonden avser ersättning för förlorade intäkter av fiskekortsförsäljning. Att Samefonden gått förlustig intäkter av denna försäljning beror på de skador på fisket som orsakats av kraftverksutbyggnaden och regleringen. Enligt 9 kap. 48 § första stycket 4 vattenlagen (1918:523) skall ersättning för fiske och skada på fiske beräknas till fulla värdet och hälften därutöver. Ersättningen till Samefonden skall därför, i enlighet med Kammarkollegiets talan, uppräknas med 50 %.

_________________________

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A

Överklagande senast 2003-02-14

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand, referent och Eva Wagner, miljörådet Sven Bengtsson samt adjungerade ledamoten Jan Darpö. Enhälligt.