Miljööverdomstolen referat MÖD 2003:55

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2003:55
Målnummer
M9095-02
Avdelning
13
Avgörandedatum
2003-05-27
Rubrik
Förbud mot täktverksamhet-----Bolaget påbörjade efter ett samrådsbeslut anläggande av dammar för fiskodling. Delar av massorna som grävdes bort utgjordes av grus som såldes. Länsstyrelsen bedömde att försäljningen av gruset medförde att det var fråga om tillståndspliktig täktverksamhet och förbjöd bolaget att bedriva denna verksamhet. Miljödomstolen fann att det huvudsakliga syftet med det aktuella uttaget av material var att anlägga en damm för fiskodling varför verksamheten inte kunde anses som tillståndspliktig även om gruset såldes. Länsstyrelsens beslut upphävdes. Miljööverdomstolen delade denna bedömning och fastställde underrättsdomen.
Lagrum
12 kap. 1 § och 26 kap. 1 §, 9 § och 14 § miljöbalken (1998:808)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-09-17 i mål nr M 227-01, se bilaga

KLAGANDE Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 462 82 VÄNERSBORG

MOTPART Kroken i Mo Aktiebolag, 556491-5832, Kroken 46, 662 91 ÅMÅL

Ombud Förbundsjuristen UW

SAKEN Föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

Miljööverdomstolen fastställer miljödomstolens dom.

_________________________

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN M.M.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län har yrkat att Miljööverdomstolen skall upphäva miljödomstolens dom.

Kroken i Mo AB har bestritt ändring.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i huvudsak anfört detsamma som vid miljödomstolen enligt vad som framgår av dess dom.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Miljööverdomstolen delar den bedömning som miljödomstolen har gjort. Miljödomstolens dom skall därför fastställas.

Domen får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Inge Bodin, hovrättsrådet Lars Dirke, referent, och hovrättsassessorn Anna Förander. Enhälligt.