Miljööverdomstolen referat MÖD 2003:83

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2003:83
Målnummer
M4963-02
Avdelning
13
Avgörandedatum
2003-09-10
Rubrik
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett; nu fråga om jäv-----En miljö- och hälsoskyddsnämnd hade förbjudit en fastighetsägare att använda en enskild avloppsanläggning för vissa utsläpp. I handläggningen av beslutet deltog en ledamot som ägde marken där anläggningens infiltrationsbädd låg. Fastighetsägaren överklagade och invände jäv i samtliga instanser. Länsstyrelsen upphävde beslutet men behandlade inte jävsfrågan. Miljödomstolen avlog nämndens överklagande på andra grunder och ansåg att det var onödigt att uttala sig i jävsfrågan. Miljööverdomstolen konstaterade att jäv förelegat enligt 6 kap. 24 och 25 §§ kommunallagen och att det saknade betydelse att ledamoten inte hade påverkat majoritetsförhållandena i nämnden, eftersom jävsreglerna syftar till att upprätthålla allmänhetens tilltro till myndigheternas objektivitet. Med ändring av länsstyrelsens och miljödomstolens avgöranden, upphävdes därför miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut.
Lagrum
•  26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808)
•  6 kap. 24 § och 25 § kommunallagen (1991:900)

RÄTTEN

Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Liselotte Rågmark, referent, och adjungerade ledamoten Jan Darpö

PROTOKOLLFÖRARE

Jan Darpö, även föredragande

KLAGANDE (inte närvarande)

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Boxholms kommun, 595 80 MJÖLBY

MOTPART (inte närvarande)

M-BL

Ombud

TL

SAKEN

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten från vattentoalett; nu fråga om jäv

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-04-19 i mål nr M 260-01

Föredraganden anmäler följande.

Miljönämnden i Boxholms kommun (miljönämnden) beslutade 2000-08-22 (§ 45) att förbjuda M-BL, att på närmare angivet sätt släppa ut avloppsvatten från vattentoalett. Efter överklagande av M-BL upphävde Länsstyrelsen i Östergötlands län miljönämndens beslut. Länsstyrelsens beslut överklagades av miljönämnden till miljödomstolen i Växjö som avslog överklagandet. Miljönämnden har nu överklagat miljödomstolens dom och yrkat att Miljööverdomstolen skall fastställa nämndens beslut. Miljööverdomstolen meddelade prövningstillstånd 2002-11-21.

M-BL har, redan i sitt överklagande av miljönämndens beslut, ifrågasatt om jäv förelegat vid miljönämndens handläggning då en av ledamöterna i nämnden vid tidpunkten för beslutet var ägare till den mark där aktuell avloppsanläggning är belägen.

Miljönämnden har beretts tillfälle att yttra sig i jävsfrågan och har anfört följande. BP var vid tidpunkten för miljönämndens beslut 2000-08-22 ägare till den mark där avloppsanläggningen är belägen. Ärendet började emellertid redan 1994 och miljönämndens inställning har hela tiden varit att anläggningen var olämplig för utsläpp av toalettvatten. Miljönämndens beslut var enhälligt och BPs frånvaro hade inte medfört någon annan utgång.

Saken föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2003-09-24)

Skäl

BP var vid tidpunkten för miljönämndens beslut ägare till den fastighet där den avloppsanläggning till vilken anslutning av vattentoalett ifrågasatts är belägen. Vid sådant förhållande får ärendet anses ha angått honom själv och han borde därför inte ha deltagit i miljönämndens behandling av ärendet (6 kap. 24-25 §§ kommunallagen [1991:900]). Enligt Miljööverdomstolens uppfattning saknar det härvid betydelse att hans deltagande i beslutet inte påverkade majoritetsförhållandena i nämnden, då jävsreglerna främst syftar till att upprätthålla allmänhetens tilltro till myndigheternas objektivitet (se proposition 1993/94: 188 s. 60). Då BP likväl deltog i behandlingen av ärendet har nämndens beslut inte tillkommit i laga ordning och skall därför upphävas.

Slut

Med ändring av Länsstyrelsen i Östergötlands läns beslut 2002-06-29 (dnr. 25-10252-00) och miljödomstolens dom upphäver Miljööverdomstolen Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Boxholms kommuns beslut 2000-08-22 (§ 45).

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Jan Darpö

Protokollet uppvisat/