Miljööverdomstolen referat MÖD 2003:93

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2003:93
Målnummer
M1348-02
Avdelning
13
Avgörandedatum
2003-10-10
Rubrik
Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken-----Ägaren till en restaurang stämde ett fastighetsbolag och yrkade ersättning enligt 32 kap. miljöbalken för minskade intäkter till följd av entreprenadarbeten på en intilliggande fastighet som under ett års tid hade försvårat tillgängligheten till restaurangen. Miljööverdomstolen fann att restaurangägaren vid en sammantagen bedömning inte visat att omsättningsminskningen utgjorde en skada som med övervägande sannolikhet var orsakad av entreprenadarbetena.
Lagrum
32 kap. 1 §, 3 § och 6 § miljöbalken (1998:808)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-01-22 i mål nr M 161-00, se bilaga A

KLAGANDE

Restaurang Räkan Aktiebolag, 556385-0782, Lorensbergsgatan 16, 411 36 GÖTEBORG

Ombud

Advokaten SB

MOTPART

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.), 502019-6365, 103 50 STOCKHOLM

Ombud

Försäkringsjuristen FO

SAKEN

Skadestånd enligt 32 kap. miljöbalken

_________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Miljööverdomstolen, som avvisar den av Restaurang Räkan Aktiebolag först i Miljööverdomstolen åberopade skriftliga bevisningen, fastställer miljödomstolens domslut.

2. Restaurang Räkan Aktiebolag skall ersätta Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (publ.) för dess rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med artontusenfemhundra (18 500) kr, avseende ombudsarvode, jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

_________________________

YRKANDEN M. M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Restaurang Räkan Aktiebolag (Räkan) har yrkat bifall till sin talan vid miljödomstolen. Räkan har vidare yrkat ersättning för sina rättegångskostnader vid miljödomstolen och befrielse från skyldigheten att ersätta motpartens rättegångskostnader där.

Livförsäkringsaktiebolaget Skandia (Skandia) har bestritt ändring.

Parterna har yrkat ersättning för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 23 kap. 6 § första stycket första meningen miljöbalken.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har åberopat samma grunder och omständigheter som vid miljödomstolen. Även utredningen är i stort sett densamma, men Miljööverdomstolen har inte hållit syn i målet eller hört om de personer som hördes vid miljödomstolen. Räkan har som ny skriftlig bevisning åberopat tre tillstånd för servering på skeppet S/S Marieholm. Skandia har yrkat att denna bevisning skall avvisas.

Räkan har till förtydligande av sin talan här anfört bl.a. följande.

Den bristande informationen från Skandia utgör en sådan vårdslöshet som gör att den rena förmögenhetsskadan är ersättningsgill oavsett om störningarna är orts- eller allmänvanliga. Bland Göteborgs taxichaufförer var det på grund av Lorensbergsgatans utseende och svårtillgänglighet en allmän uppfattning att restaurangen var stängd. Information om detta hade spritts via taxibilarnas kommunikationsradio. Kundtillströmningen blev därför mindre. Störningarna pågick under ett års tid. Mot denna bakgrund ger en helhetsbedömning av bevisningen till resultat att Räkan gjort det sannolikt att omsättningen skulle ha varit högre om entreprenadarbetena inte ägt rum. – När det gäller Räkans omsättning, utvisade den under år 1996 en ökning jämfört med tidigare år. Det är alltså inte riktigt att omsättningen minskat under en följd av år från 1994. Även om så vore fallet, kan en sådan nedgående trend inte användas som argument för att nedgången under entreprenadperioden 1999-2000 i sin helhet saknar samband med de skadliga störningarna. Den höga omsättningssiffran för år 1996 beror på att MT även drev en restaurang i Göteborgs hamn på skeppet S/S Marieholm. – Den skada som Räkan drabbades av pga. avspärrningarna kan beräknas enligt följande. Den förväntade bruttointäkten för perioden 1999-05-01 till 2000-04-03 kan uppskattas till 4 011 000 kr. Den faktiska intäkten blev 3 560 000 kr. Förlusten uppgick till 852 000 kr och efter avräkning för varukostnader till 553 800 kr. På grund av svårigheten att visa skadan bör 35 kap. 5 § rättegångsbalken tillämpas dels på hur stor kundtillströmningen hade varit utan störningarna, dels på storleken av effekten i form av uteblivna försäljningsintäkter från dessa kunder.

Skandia har utöver det som antecknats i miljödomstolens dom tillagt följande.

Det bestrids att 32 kap. miljöbalken (MB) är tillämplig. Avspärrningarna har inte varit så ingripande som de var i det åberopade rättsfallet NJA 1996 s. 634. De arbeten som Skandia utförde var inte heller särskilt ovanliga, störande eller ingripande. Räkan har inte visat att restaurangen lidit någon skada. Att välja ut endast den tolvmånadersperiod som närmast föregick entreprenaderna ger ett alltför begränsat jämförelseunderlag. Görs jämförelsen istället med en längre period bakåt i tiden är det tydligt att Räkans omsättning successivt har minskat under en rad av år. Även med beaktande av den kraftiga inkomstminskningen mellan 1996 och 1997 har Räkans omsättning minskat successivt sedan 1994. Skandia kan inte vitsorda att MT även bedrev restaurangverksamhet i Göteborgs hamn. Den branschstatistik som åberopats i målet saknar värde, dels därför att Räkans omsättning inte följt branschens, dels därför att det historiska resultatet åren före entreprenaden har större bevisvärde eftersom Räkan är etablerad sedan länge. Skandia har försökt att begränsa störningarna för MT genom att vara tillmötesgående på olika sätt. De skador som eventuellt har uppstått hade hon själv kunnat begränsa genom att genast när hon blev medveten om entreprenaden annonsera i dagspressen och informera omkringliggande hotell m.m.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

Räkan har inte gjort sannolikt att giltig ursäkt funnits för att inte ha åberopat de tillfälliga serveringstillstånden redan vid miljödomstolen. Miljööverdomstolen tillåter därför inte Räkan att åberopa denna bevisning.

Miljööverdomstolen ansluter sig till miljödomstolens bedömning att påstådda skador är ersättningsgilla enligt 32 kap. MB.

Enligt 32 kap. 1 § stycket MB skall den som orsakar en miljöstörning betala skadestånd för bl.a. ren förmögenhetsskada, om skadan är av någon betydelse. Ansvaret är strikt under förutsättning att störningen inte skäligen bör tålas med hänsyn till förhållandena på orten eller till dess allmänna förekomst under jämförliga förhållanden. Om däremot skadan orsakats av vårdslöshet utgår ersättning oavsett orts- och allmänvanlighet. I 32 kap. 3 § tredje stycket MB finns en bevislättnadsregel till förmån för den skadelidande. Innebörden av regeln är att det är tillräckligt att visa att det föreligger övervägande sannolikhet för ett orsakssamband mellan störning och skadan.

Det är ostridigt att omsättningen var lägre under arbetsperioden maj 1999 – april 2000 än den var under jämförelseperioden maj 1998 – april 1999. Frågan är om det är en minskning som är föranledd av byggnadsarbetena på Lorensbergsgatan eller om den har andra orsaker. Genom bevislättnadsregeln krävs att Räkan gör det mer sannolikt att det är dessa störningar som orsakat minskningen än något annat förhållande.

Av utredningen framgår att omsättningen under år 1994 låg kring 5,8 milj. kr, att den under år 1995 sjönk till 4,5 milj. kr för att året därpå stiga kraftigt till 6,3 milj. kr. Enligt MT berodde ökningen på att restaurangrörelse bedrevs på ytterligare ett serveringsställe. Under år 1997 sjönk omsättningen till 4,3 milj. kr och därefter ytterligare till 4,0 milj. kr under år 1998 och 3,8 milj. kr år 1999. Under jämförelse- resp. arbetsperioden låg omsättningen på nivån 3, 87 resp. 3,40 milj. kr. Utredning om hur rörelsen utvecklats under de första åren på 1990-talet och efter april 2000 saknas. Det är därför inte möjligt att enbart genom den sammanställning av rörelseintäkterna som finns i målet slå fast att omsättningsminskningen under arbetsperioden beror på byggnadsarbetena vid Lorensbergsgatan.

Det TC och MJ uppgett om att de trodde att restaurangen var stängd och att det enligt Jonasson också var en utbredd uppfattning bland taxichaufförerna i Göteborg talar för att kundtillströmningen varit mindre än normalt.

Förhöret med MT visar att de entreprenadarbeten som Skanska utförde innebar vissa olägenheter för restaurangen. Det framstår som möjligt att kunder valde andra restauranger, vilka det finns gott om i närområdet, just på grund av byggnadsarbetena och att dessa därför medförde viss nedgång i kundtillströmningen. Men det kan också finnas andra sannolika förklaringar till ett minskat antal gäster. De kan vara att taxichaufförer lämnat felaktig information till presumtiva gäster eller att restaurangen inte marknadsförts i tillräcklig omfattning.

Det har vidare framkommit genom förhöret med GG att restaurangbranschen uppvisar stora skillnader och är mycket trendkänslig. Det förhållandet att branschen i stort ökade sin omsättning under år 1999 ger inget besked om vad som skulle ha gällt för Räkan om entreprenaderna inte förekommit, särskilt som restaurangens omsättning under flera år visat en nedåtgående trend. Någon förklaring till den utvecklingen har inte lämnats.

Miljööverdomstolen finner vid en samlad bedömning av utredningen i målet att Räkan inte har visat att omsättningsminskningen utgör en skada som med övervägande sannolikhet är orsakad av byggnadsarbetena vid Lorensbergsgatan under den aktuella tiden. Det saknas härvid anledning att pröva om vårdslöshet förekommit. Överklagandet skall ogillas.

Vid denna utgång skall Räkan ersätta Skandia för dess rättegångskostnader. Det yrkade beloppet är skäligt.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast den 2003-11-07

I avgörandet har deltagit hovrättsråden Anders Holmstrand och Rose Thorsén, referent, fastighetsrådet Anders Dahlsjö och adjungerade ledamoten Jan Darpö. Enhälligt.