Miljööverdomstolen referat MÖD 2003:97

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2003:97
Målnummer
M4163-02
Avdelning
13
Avgörandedatum
2003-10-16
Rubrik
Anläggningsavgift-----Utrymmet för att tillåta ny bevisning i överklagade va-mål är större än i en vanlig tvistemålsprocess eftersom Va-nämnden inte är att betrakta som domstol.
Lagrum
•  50 kap. 25 § 3 st. rättegångsbalken (1942:740)
•  21 § 2 st. lagen (1976:839) om Statens va-nämnd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Statens va-nämnds beslut 2002-03-14 i mål nr Va 53/00, se bilaga A

KLAGANDE

1. I.B.

2. L.B.

MOTPART

Skellefteå kommun, 931 85 SKELLEFTEÅ

Ombud

R.E.

SAKEN

Anläggningsavgift

________________________

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

1. Miljööverdomstolen tillåter I.B. och L.B. att åberopa ny bevisning.

2. Miljööverdomstolen fastställer va-nämndens beslut.

3. I.B. och L.B. förpliktas att solidariskt ersätta Skellefteå kommun för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen med tiotusenfyrahundrafemtioåtta (10 458) kr avseende ombudsarvode jämte ränta enligt 6 § räntelagen från denna dag till dess betalning sker.

__________________________

YRKANDEN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

I.B. och L.B. har yrkat att Miljööverdomstolen skall ogilla Skellefteå kommuns talan och tillerkänna dem ersättning för rättegångskostnader.

Skellefteå kommun har bestritt ändring och yrkat ersättning för sina rättegångskostnader i Miljööverdomstolen.

Miljööverdomstolen har avgjort målet utan huvudförhandling med stöd av 21 § andra stycket lagen (1976:839) om Statens va-nämnd och 50 kap. 13 § andra stycket 2 rättegångsbalken.

UTVECKLING AV TALAN M.M. I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Parterna har i allt väsentligt åberopat samma grunder, omständigheter och bevisning som vid va-nämnden samt utvecklat sin talan enligt vad som framgår av nämndens beslut.

Härutöver har I.B. och L.B. som skriftlig bevisning åberopat kartor, anteckningar av Rolf Poromaa, en offert och en tidningsartikel.

Skellefteå kommun har motsatt sig att I.B. och L.B. tillåts åberopa den nya bevisningen.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS DOMSKÄL

I mål som har överklagats från va-nämnden skall Miljööverdomstolen tillämpa bestämmelserna i rättegångsbalken om ny bevisning (21 § andra stycket lagen om Statens va-nämnd och 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken). Va-nämnden är inte en domstol och handläggningen i nämnden skiljer sig i vissa avseenden från den ordinära tvistemålsprocessen. Detta medför att det i mål av detta slag finns ett större utrymme än annars att tillåta ny bevisning i högre instans. Miljööverdomstolen tillåter mot den bakgrunden I.B. och L.B. att åberopa den nya bevisningen.

Vad som har förevarit i Miljööverdomstolen föranleder ingen annan bedömning av målet i sak än den som va-nämnden har gjort. Va-nämndens beslut skall därför fastställas.

Vid denna utgång skall I.B. och L.B. ersätta kommunen för rättegångskostnader i Miljööverdomstolen. Den yrkade ersättningen är skälig.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2003-11-13

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Gudmund Toijer, referent, fastighetsrådet Anders Dahlsjö, hovrättsrådet Lars Dirke och hovrättsassessorn Inge Karlström. Enhälligt.