Miljööverdomstolen referat MÖD 2003:99

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2003:99
Målnummer
M714-03
Avdelning
13
Avgörandedatum
2003-10-17
Rubrik
Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en anläggning för produktion av myrsyra m.m.-----En fastighetsägare som bodde vid en å 11-12 km nedströms verksamhetsområdet fick inte överklaga ett tillstånd till verksamheten som medförde utsläpp i vattnet som bedömdes vara lätt nedbrytbara. [Se dock dom samma dag, MÖD 2003:98 ( M 454-02).]
Lagrum
16 kap. 12 § miljöbalken (1998:808)

RÄTTEN

Hovrättsråden Gudmund Toijer, referent, och Henrik Runeson, miljörådet Inge Bodin samt hovrättsassessorn Inge Karlström

PROTOKOLLFÖRARE

Inge Karlström, även föredragande

KLAGANDE

GK

MOTPART

Perstorp Aktiebolag

Ombud

SÅW-B

SAKEN

Tillstånd enligt miljöbalken att anlägga och driva en ny anläggning för produktion av myrsyra m.m. jämte tillstånd till befintlig produktion av myrsyra m.m., inom Perstorps kommun

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom 2002-12-12 i mål nr M 118-01

_________________________

Föredraganden anmäler följande.

Miljödomstolen har i den överklagade domen lämnat Perstorp Aktiebolag (bolaget) tillstånd enligt miljöbalken till befintlig och utökad produktion av myrsyra m.m.

GK har överklagat domen.

Bolaget har hemställt att överklagandet skall avvisas och anfört bl.a. följande. GKs fastighet X 2:53 gränsar till Ybbarpsån och är belägen 11-12 kilometer nedströms bolagets utsläppspunkt i ån.GK tar enligt egen uppgift sitt dricksvatten från en egen brunn som är belägen cirka 12 meter från åkanten. Ybbarpsån passerar genom Storarydsdammen, Östra Sorrödssjön och Västra Sorrödssjön innan den mynnar i Rönne å och där kommer i nivå med GKs fastighet som är belägen vid provpunkten 22.

Den 28 april 1999 tog miljökontoret i Klippans kommun prover på vattnet i brunnen. Analysresultatet visade att vattnet har mindre lämpliga egenskaper som dricksvatten, vilka dock rimligen inte kan hänföras till bolagets verksamhet. Inte heller någon annan parameter indikerade att bolagets verksamhet påverkar vattnet i GKs brunn negativt.

Av rapporten “Miljöförhållanden i Ybbarpsån nedströms Perstorp AB”, som på bolagets uppdrag utförts av Ekologgruppen i Landskrona AB, framgår bl.a. att det idag inte finns några uppgifter som indikerar störningar på organismlivet i Rönne å nedströms Ybbarpsåns utflöde, att det nedströms Sorrödssjöarna är svårt att skilja eventuell påverkan från bolagets verksamhet från påverkan av läckage från jordbruksmark, enskilda avlopp och lantbruksanläggningar, att det i Sorrödssjöarna och nedströms dem för flertalet parametrar är svårt att göra några direkta kopplingar till utsläppet från bolagets verksamhet, att påverkan på Rönne å generellt bedöms som liten och att utsläppsmängderna från bolagets verksamhet i förhållande till ämnestransporterna i Rönne å trots allt är förhållandevis små.

Med hänsyn till dels avståndet från bolagets anläggning till GKs fastighet, dels Ekologgruppens konstateranden, anser bolaget att GK inte berörs av verksamheten på ett sådant sätt att hon har rätt att överklaga miljödomstolens dom. GK har inte heller styrkt något orsakssamband mellan bolagets verksamhet och den påstådda kvaliteten på dricksvattnet i hennes brunn.

Avloppet från industriområdet leds till det avloppsreningsverk som drivs av Perstorp Support AB med stöd av en dom som miljödomstolen meddelade den 2 september 1999. Några klagomål på utsläppen från reningsverket framfördes inte i det dåvarande målet. Den nu aktuella domen har inte föranlett någon ändring av domen för reningsverket.

GK har bestritt avvisningsyrkandet och anfört bl.a. följande. Ybbarpsån är hårt belastad som recipient. De totala utsläppen av processavloppsvatten från Perstorps industrier är mycket stora i förhållande till vattenföringen i Ybbarpsån. Det har inte gjorts några relevanta undersökningar av hur redan de befintliga utsläppen påverkar hennes dricksvattenbrunn som är belägen nära Ybbarpsån. Hon känner en stor oro för att dricksvattnet i brunnen kan bli otjänligt på grund av utsläppen. Hennes fastighet med strandrätt i Ybbarpsån är dessutom belägen i ett område som länsstyrelsen har valt ut till Natura 2000.

Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2003-10-17)

Skäl

Av 16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken framgår att en dom får överklagas av den som domen angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot, dvs. av den som är sakägare.

Bolaget har genom miljödomstolens dom fått tillstånd att tillverka en viss mängd myrsyra samt därutöver förädlingsprodukter. Processavloppen kommer att ledas till det reningsverk som finns i industriområdet och därefter ut i Ybbarpsån. De ämnen som kommer från tillverkningen av myrsyra m.m. får i allt väsentligt betraktas som lätt nedbrytbara. Det har inte framkommit något stöd för att utsläppen även efter rening skulle kunna få någon negativ inverkan på fastigheterna vid ån.

De förhållandena att GKs fastighet ligger vid Ybbarpsån och att dricksvattenbrunnen är belägen nära åkanten kan därför inte grunda någon rätt för henne att överklaga miljödomstolens dom. GKs överklagande kan därför inte tas upp till prövning.

Slut

Miljööverdomstolen avvisar GKs överklagande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2003-11-14

Inge Karlström

Protokollet uppvisat /