Miljööverdomstolen referat MÖD 2004:9

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2004:9
Målnummer
M8572-03
Avdelning
13
Avgörandedatum
2004-03-11
Rubrik
Avvisad ansökan om tillstånd enligt 9 kap. och 11 kap. miljöbalken-----Miljödomstolen har avvisat en ansökan om tillstånd till dels utpumpning av vatten från Isätragruvan i Österåkers kommun, dels förläggning av uppgrävda massor i densamma, med motiveringen att ansökan ? trots kompletteringar - varit så bristfällig att den inte kunde läggas till grund för prövning av målet. Vidare noterade miljödomstolen att miljökonsekvensförfarandet inte genomförts på det sätt som föreskrivs i 6 kap. miljöbalken. Miljööverdomstolen (MÖD), som fastställde miljödomstolens avvisningsbeslut, konstaterade att varken verksamhetens omfattning eller miljökonsekvenser kunde bestämmas med ledning av ansökan, inte ens efter de nya kompletteringar som gjorts i MÖD.
Lagrum
6 kap., 9 kap., 11 kap. och 22 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:808)

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, avd. 9, miljödomstolen, slutliga beslut 2003-10-23 i mål nr M 341-01, se bilaga A

KLAGANDE

Flaxenviks Fastighets AB, Box 8031, 163 08 SPÅNGA

Flaxen Schaktmassehantering AB, Box 143, 264 22 KLIPPAN

Ombud

LR

SAKEN

Avvisad ansökan om tillstånd till dels utpumpning av vatten från, dels förläggning av uppgrävda massor i Isätragruvan, Österåkers kommun, Stockholms län

MILJÖÖVERDOMSTOLENS  BESLUT

Miljööverdomstolen avslår överklagandet och fastställer miljödomstolens beslut att avvisa ansökan.

YRKANDEN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Flaxenviks Fastighets AB och Flaxen Schaktmassehantering AB (sökandena) har yrkat att Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens avvisningsbeslut och visar målet åter dit.

UTVECKLING AV TALAN I MILJÖÖVERDOMSTOLEN

Sökandena har sammanfattningsvis anfört följande.

Omfattande kompletteringar, som tillgodosåg alla detaljerade krav på ytterligare information, har lämnats in till miljödomstolen. Miljökonsekvensförfarandet har genomförts på ett godtagbart sätt. De av miljödomstolen åberopade prejudikaten från Miljööverdomstolen är inte tillämpliga i detta fall. Miljödomstolen har i det överklagade beslutet inte angivit några exempel på kvarvarande brister.

MILJÖÖVERDOMSTOLENS SKÄL

Miljööverdomstolen delar den uppfattning som länsstyrelsen förde fram vid miljödomstolen, nämligen att såväl ansökan som miljökonsekvensbeskrivningen är förhållandevis allmänt hållna och översiktliga på många punkter. Trots flera förelägganden har någon närmare precisering inte gjorts från sökandenas sida. Enligt Miljööverdomstolens mening kan varken verksamhetens omfattning eller miljökonsekvenserna bestämmas med ledning av ansökan, inte ens efter de kompletteringar som skett. Miljööverdomstolen delar miljödomstolens bedömning att ansökan är så bristfällig att den inte kan ligga till grund för en prövning av målet. Överklagandet skall därmed avslås och miljödomstolens avvisningsbeslut fastställas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga B

Överklagande senast 2004-04-08

I avgörandet har deltagit hovrättsrådet Gudmund Toijer, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Henrik Runeson, referent, och hovrättsassessorn Christina Kroon. Enhälligt.

__________________________

BILAGA A

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, SLUTLIGA BESLUT

Domstolen

Rådmannen Mikael Hagelroth, ordförande och protokollförare, och miljörådet Bengt Jonsson

Sökande

Flaxenviks Fastighets AB

Flaxen Schaktmassehantering AB

Ombud: L R

Saken

Tillstånd till dels utpumpning av vatten från, dels förläggning av uppgrävda massor i det tidigare flygbränslelagringsbergrummet i Isätragruvan, Österåkers kommun, Stockholms län; nu fråga om avvisning av ansökan

Konsortiet Flaxenviks Fastighets AB/Flaxen Schaktmassehantering AB har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till att från Isätragruvan pumpa ut högst 75 000 m3 vatten till havet (Östersjön) via Solbergabäcken. Vidare har konsortiet ansökt om tillstånd att förlägga högst 150 000 ton uppgrävda massor i gruvschaktet.

Efter att miljödomstolen förelagt sökanden att, vid äventyr av avvisning, komplettera ansökan har sökanden inkommit med kompletteringar.

Miljödomstolen fattar följande

SLUTLIGA BESLUT

Skäl

Konsortiet Flaxenviks Fastighets AB/Flaxen Schaktmassehantering AB ansökan är en ansökan om tillstånd dels till sådan vattenverksamhet som anges i 11 kap miljöbalken, dels till sådan miljöfarlig verksamhet som anges i 9 kap miljöbalken. I 22 kap 1 § miljöbalken anges vad en sådan ansökan skall innehålla. Ansökan som gavs in till miljödomstolen den 3 september 2001 var bristfällig i många avseenden. Sökanden har efter flertal förelägganden från miljödomstolen kompletterat ansökan. Miljödomstolen har granskat ingivna handlingar och anser att bristen – trots kompletteringar – är så väsentlig att ansökan inte kan ligga till grund för prövning av målet.

Vidare anser miljödomstolen att miljökonsekvensförfarandet inte genomförts på det sätt som föreskrivs i 6 kap miljöbalken. Miljödomstolen konstaterar att den aktuella verksamheten har betydande miljöpåverkan och att det därför finns anledning att ställa höga krav på såväl ansökan som miljökonsekvensbeskrivningen liksom samrådsförfarandet. Bristerna i samrådsförfarandet kan inte kompletteras i efterhand, se ex Miljööverdomstolens dom den 18 september 2003 i mål nr M84-03.

Förutsättningar föreligger att enligt 42 kap 4 § rättegångsbalken avvisa ansökan.

Slut

Miljödomstolen avvisar konsortiet Flaxenviks Fastighets AB/Flaxen Schaktmassehantering AB ansökan.

Anvisning för överklagande, se bilaga (TSH MD 3)

Överklagandeskrift ställd till Miljööverdomstolen senast den 13 november 2003.

Mikael Hagelroth