Miljööverdomstolen referat MÖD 2005:22

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2005:22
Målnummer
M7247-04
Avdelning
13
Avgörandedatum
2005-05-03
Rubrik
Talerätt enligt naturvårdslagen och miljöskyddslagen-----Ett bolag hade meddelats tillstånd till bergtäkt av länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut överklagades till miljödomstolen som upphävde tillståndet. Miljödomstolens dom överklagades av bolaget och av ägaren till fastigheten för den tilltänkta täkten. Fastighetsägaren yrkade att länsstyrelsens beslut om tillstånd skulle fastställas. Miljööverdomstolen fann att fastighetsägaren inte hade rätt att överklaga och avvisade hans överklagande.

RÄTTEN

Hovrättsråden Anders Holmstrand och Rose Thorsén, referent, miljörådet Rolf Svedberg och hovrättsrådet Henrik Runeson (deltar ej i beslutet om prövningstillstånd)

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Felicia Terenius, även föredragande

KLAGANDE

1. Dahlbergs Entreprenad AB, 556224-2866, Skogsliden 19, 615 33 Valdemarsvik

Ombud: Advokaten CE

2. CM

Ombud: GS

MOTPARTER

1. Länsstyrelsen i Östergötlands län, 581 86 Linköping

2. Se partsförteckning (bilaga)

SAKEN

Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för bergtäktsverksamhet; nu fråga om talerätt och prövningstillstånd

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, dom den 7 september 2004 i mål nr M 3196-03

_______________

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2005-05-03)

A. Miljööverdomstolen, som finner att CM inte äger rätt att föra talan i målet, avvisar hans överklagande.

B. Miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd. Miljödomstolens dom står därför fast.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Felicia Terenius

Protokollet uppvisat/

________________________