Miljööverdomstolen referat MÖD 2005:48

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2005:48
Målnummer
M3413-05
Avdelning
13
Avgörandedatum
2005-07-08
Rubrik
Närboendes talerätt mot tillsynsbeslut gällande motorsportbana-----Tillsynsmyndigheten hade godkänt anläggande och drift av en endurobana. Ett antal närboende ansågs inte ha rätt att överklaga beslutet. Miljööverdomstolen fann däremot att boende på ett avstånd om 800-1000 meter från banan, vars fastigheter även låg nära en tillfartsväg till området, var sakägare.    
Lagrum
9 kap. 6 § och 16 kap. 12 § 1 st. 1 miljöbalken (1998:808)     
Rättsfall
NJA 2004 s. 590 I och II

RÄTTEN

Hovrättsrådet Anders Holmstrand, miljörådet Rolf Svedberg, hovrättsrådet Henrik Runeson, referent och tf. hovrättsassessorn Liselott Yngve (deltar ej i beslutet om prövningstillstånd)

PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Felicia Terenius, även föredragande

KLAGANDE

1. GJ 2. SJ 3. KS 4. BS 5. PS

MOTPART

1. Miljö- och byggnämnden i Torsby kommun, 685 80 Torsby

2. Torsby Motorklubb, Utterbyn, 685 92 Torsby

SAKEN

Avvisad talan; nu fråga om prövningstillstånd m.m.

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Vänersborgs tingsrätts, miljödomstolen, beslut den 8 april 2005 i mål nr M 5187-04

_______________

Följande antecknas.

De klagande har yrkat, som det får förstås, att miljödomstolens beslut att avvisa deras överklaganden skall upphävas och har därvid anfört i huvudsak följande. Deras livskvalitet kommer att försämras genom det buller den planerade endurobanan medför. Några av deras fastigheter är belägna mindre än 20 meter från tillfartsvägen. Endurobanan kommer att vara belägen på en bergstopp vilket medför att ljud kan höras över mycket stora områden.

Yttrande har inkommit från Miljö- och byggnämnden i Torsby kommun, som har vidhållit de synpunkter som framförts i målet i underinstanserna.

Målet föredras varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2005-07-08)

Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

Överklagbara domar eller beslut får överklagas av den som domen eller beslutet angår, om avgörandet har gått honom eller henne emot (16 kap. 12 § första stycket 1 miljöbalken). I förarbetena till miljöbalken (prop. 1997/98:45 del 1, s. 482 ff) anges att en generös tillämpning av sakägarbegreppet är avsedd. Enligt praxis (t.ex. NJA 2004 s. 590 I och II) skall rätten att vara part och att överklaga tillkomma varje person som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den verksamhet för vilken tillstånd söks, om risken för skada eller olägenhet rör ett av rättsordningen skyddat intresse och inte är enbart teoretisk eller helt obetydlig.

PS är inte bosatt i det aktuella området och äger inte någon fastighet där. Vad som i övrigt framkommit i målet utgör inte skäl att betrakta honom som sakägare. Miljööverdomstolen fastställer därför miljödomstolens beslut beträffande PS överklagande.

I handlingarna i målet anges att GJ, SJ, KS och BS är boende på fastigheter som är belägna cirka 800-1000 meter från det planerade banområdet, samt att dessa fastigheter är belägna nära en tillfartsväg till banområdet. Miljööverdomstolen finner att de olägenheter den planerade verksamheten kan komma att medföra för dem inte är endast teoretisk eller helt obetydlig. De är således att betrakta som sakägare.

Med upphävande av miljödomstolens beslut undanröjer Miljööverdomstolen länsstyrelsens beslut att avvisa GS, SJ, KS och BS överklaganden och återförvisar målet till länsstyrelsen i den delen.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Felicia Terenius

Protokollet uppvisat/

__________________________

BILAGA

VÄNERSBORGS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

RÄTTEN

Rådmannen Jonas Sandgren och miljörådet Staffan Ljung

FÖREDRAGANDE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Tingsnotarien Jenny Fransson

KLAGANDE

1. PS 2. BS 3. KS 4. GJ 5. SJS

MOTPART

1. Miljö- och byggnämnden i Torsby kommun

685 80 TORSBY

2. Torsby Motorklubb

SAKEN

Överklagande av anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken (1998:808) gällande anläggande av en endurobana; nu fråga om klagorätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Länsstyrelsens i Värmlands län beslut den 15 november 2004, se bilaga 1

_____________________

Handlingarna genomgås, varvid miljödomstolen antecknar följande.

Miljö- och Byggnämnden i Torsby kommun godkände den 25 februari 2004 en anmälan av Torsby motorklubb om att anlägga en endurobana och bedriva endurokörning på fastigheten Stensgård X:X. Beslutet överklagades bland annat av PS, BS, KS, GJ och SJS.

Länsstyrelsen avvisade överklagandena och anförde som skäl bl.a. följande. Rätt att överklaga ett beslut om miljöfarlig verksamhet har förutom sökanden även sakägare. Som sakägare anses den som kan tillfogas skada eller utsättas för annan olägenhet genom den miljöfarliga verksamheten. Det kan exempelvis vara frågan om olägenheter i form av buller eller vatten- och luftföroreningar. För att man i egenskap av sakägare skall ha rätt att överklaga krävs som regel att man har äganderätt till eller dispositionsrätt över den fastighet som utsätts för störningar. I ärendet har inte framkommit att PS (ej boende i området), BS, KS, GJ och SJS kommer att beröras av den planerade verksamheten på ett sådant sätt att de har rätt att överklaga beslutet om miljöfarlig verksamhet.

PS, BS, KS, GJ och SJS har yrkat att de skall anses som sakägare och som grund anfört bl.a. följande. De är alla delägare i den påfartsväg som länsstyrelsen hänvisar banåkarna att använda och vissa av dem har dessutom sina fastigheter mindre än 20 meter från denna väg. De kommer således att påverkas mycket av den höjda bullernivån. Banan skall även läggas uppe på ett berg vilket sprider ljudet över ett mycket stort område. Det aktuella området är sedan tidigare ett mycket tyst område som använts till rekreation och hästsport.

Miljödomstolen meddelar följande

BESLUT

Miljödomstolen instämmer i länsstyrelsens bedömning att PS, BS, KS, GJ och SJS inte är att bedöma som sakägare. De saknar därmed rätt att överklaga länsstyrelsens beslut och deras talan skall således avslås.

_____________________

Miljödomstolen avslår överklagandena.

ÖVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulär E)

Överklagande senast den 29 april 2005.

Som ovan

Jenny Fransson

Protokollet företett uppsatt s.d./