Miljööverdomstolen referat MÖD 2006:15

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2006:15
Målnummer
M6777-05
Avdelning
13
Avgörandedatum
2006-02-24
Rubrik
Besluts giltighet mot ny fastighetsägare-----En fastighet hade överlåtits efter det att länsstyrelsens förbud överklagats av de tidigare ägarna till fastigheten. Miljödomstolen avskrev målet eftersom länsstyrelsens beslut inte hade antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel och därför inte kunde bli gällande mot de nya ägarna. Miljööverdomstolen konstaterade att tillämpningen av 26 kap. 16 § miljöbalken inte förutsatte anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. De nya fastighetsägarna var därför, på yrkande av motparten, skyldiga att träda in som parter i rättegången hos miljödomstolen. Miljödomstolens beslut undanröjdes och målet återförvisades till miljödomstolen för fortsatt handläggning.
Lagrum
•  26 kap. 15 § och 16 § miljöbalken (1998:808)
•  21 § hälsoskyddslagen (1982:1080)

RÄTTEN

Hovrättsråden Per-Anders Broqvist, Rose Thorsén, referent, och Lars Dirke samt adjungerade ledamoten Sylvia Kihlberg (deltar inte i beslutet om prövningstillstånd)

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Ingela Karlsson

KLAGANDE

1. IH 2. PEH 3. BS 4. UBS

Ombud för 1-4: Advokaten CH

MOTPARTER

1. TK 2. ÅW

Ombud för 1-2: Advokaten HH

3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun, 195 85 Märsta

SAKEN

Besluts giltighet mot ny fastighetsägare

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, beslut den 18 augusti 2005 i mål nr M 149-03

_____________

IH m.fl. har yrkat dels att prövningstillstånd meddelas, dels att Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens beslut och återförvisar målet till miljödomstolen för prövning i sak.

Som grund för yrkandena har IH m.fl. anfört i huvudsak följande. Överlåts en fastighet mot vilken ett föreläggande, som har överklagats, har riktats, skall bestämmelserna i 26 kap. 16 § miljöbalken tillämpas. Rättegångsbalkens bestämmelser om verkan av att tvisteföremålet överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång blir därmed tillämpliga. Innebörden och syftet med 26 kap. 16 § miljöbalken är att en överlåtelse av exempelvis en fastighet inte skall medföra att ett ärende måste tas om från början, utan att handläggningen kan fortsätta med den nya ägaren som part. Tillämpningen av 26 kap. 16 § miljöbalken förutsätter inte att anteckning har skett enligt 26 kap. 15 § miljöbalken, utan anteckning krävs för att lagakraftvunnet beslut skall gälla mot en ny ägare. Miljödomstolens handläggning får, om beslutet om avskrivning skulle stå fast, till följd att klagandena måste vända sig till tillsynsmyndigheten med en förnyad prövning.

TK och ÅW har bestritt klagandenas yrkanden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun har i yttrande avstått från att yttra sig om frågan om prövningstillstånd samt tillämpningen av miljöbalken vid byte av fastighetsägare. Nämnden föredrar dock att miljödomstolen fattar beslut i sakfrågan med tanke på redan nedlagd tid och resurser i ärendet.

Målet föredras i erforderliga delar, varefter Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2006-02-24)

Skäl

Om en tillsynsmyndighet har meddelat ett föreläggande eller ett förbud mot någon i egenskap av exempelvis fastighetsägare, får tillsynsmyndigheten enligt 26 kap. 15 § miljöbalken sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har anteckning gjorts gäller föreläggandet eller förbudet utan vidare mot ny ägare av egendomen enligt 26 kap. 15 § andra stycket miljöbalken.

Av utredningen i målet framgår att länsstyrelsens förbud inte har antecknats i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

Fastigheten i fråga har emellertid överlåtits efter det att länsstyrelsens förbud överklagats av de tidigare ägarna till fastigheten. I ett sådant fall skall, enligt 26 kap. 16 § miljöbalken, rättegångsbalkens bestämmelser om verkan av att tvisteföremålet överlåts och om tredje mans deltagande i rättegång tillämpas. Detta innebär att de nya ägarna på yrkande av motparten är skyldiga att inträda som parter i rättegången i de tidigare ägarnas ställe. Frågan är om tillämpningen av 26 kap. 16 § miljöbalken förutsätter att en anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel har gjorts.

Av ordalydelsen i 26 kap. 16 § miljöbalken framgår att det skall vara fråga om “beslut som avses i 15 §”, dvs. ett föreläggande eller förbud mot exempelvis fastighetsägare, men däremot inte att beslutet måste vara antecknat. Den omständigheten talar, enligt Miljööverdomstolens mening, för tolkningen att någon anteckning inte krävs. Bestämmelserna i 26 kap. 15 och 16 §§ miljöbalken har dock placerats under den gemensamma rubriken “Underrättelse till inskrivningsmyndigheten och dess rättsverkningar”, vilket skulle kunna tyda på att anteckning är en nödvändig förutsättning för 26 kap. 16 § miljöbalken.

I förarbetena till 26 kap. 16 § miljöbalken (prop. 1997/98:45 del II s. 277) uppges syftet med bestämmelsen vara att förhindra att en process fördröjs eller måste tas om från början av den anledningen att fastigheten överlåts till ny ägare. Handläggningen i målet skall i stället kunna fortsätta med den nye ägaren som part. Enligt motiven till 21 § hälsoskyddslagen (1982:1080), som föregick 26 kap. 16 § miljöbalken, (prop. 1981/82:219 s. 80 f. och NJA II 1982 s. 346 f.), tog bestämmelsen inte främst sikte på en ny ägares rätt att träda in i besvärsprocessen utan på hans skyldighet att på yrkande av motparten inträda som part i rättegången.

Med beaktande av ordalydelsen i 26 kap. 16 § miljöbalken och syftet med bestämmelsen gör Miljööverdomstolen den bedömningen att tillämpningen av bestämmelsen inte förutsätter anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. De nya fastighetsägarna är därför, på yrkande av motparten, skyldiga att träda in som parter i rättegången hos miljödomstolen.

I förevarande mål har de nya fastighetsägarna redan vid miljödomstolen förklarat sig villiga att träda in i de tidigare fastighetsägarnas ställe i processen. Av förvaltningsrättsliga principer följer att de nya ägarna, utan särskilt lagstöd, har rätt att träda in i besvärsprocessen. Miljödomstolen borde därför ha fortsatt handläggningen med de nya fastighetsägarna TK och ÅW som motparter.

Slut

1. Miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd.

2. Miljööverdomstolen undanröjer miljödomstolens beslut och återförvisar målet till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Beslutet får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Ingela Karlsson

Protokollet uppvisat

______________________________

BILAGA

STOCKHOLMS TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

RÄTTEN

Rådmannen Mikael Hagelroth och miljörådet Jan-Olof Arvidsson

FÖREDRAGANDE TILLIKA PROTOKOLLFÖRARE

Beredningsjuristen Linda Ålander

KLAGANDE

IY och UY

Ombud

Advokat HH

MOTPARTER

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sigtuna kommun 195 85 MÄRSTA 2. IH och PH 3. UBS och BS

Ombud för 2 och 3

Advokat CH

ÖVERKLAGAT BESLUT

Länsstyrelsens i Stockholms län beslut den 26 mars 2003, dnr 18631-02-33548, se protokollsbilaga 1

SAKEN

Fråga om olägenheter på grund av djurhållning på fastigheten X 1:2 i Sigtuna kommun.; nu fråga om besluts giltighet mot ny fastighetsägare

___________________

I och UY har överklagat länsstyrelsens beslut den 26 mars 2003 angående förbud mot visst hållande av djurverksamhet på fastigheten X 1:2 i Sigtuna kommun. I och UY var vid tiden för överklagandet ägare till fastigheten. Därefter har fastigheten sålts till TK och ÅW som numera är ägare till fastigheten.

I och UY har meddelat att de inte längre är klagande i målet. TK och ÅW har förklarat att de är beredda att träda in i I och UYs ställe i processen.

Målet föredras varefter miljödomstolen fattar

SLUTLIGT BESLUT

Skäl

Enligt 26 kap. 15 § MB får en tillsynsmyndighet som meddelat ett förbud mot någon i egenskap av ägare till en fastighet sända beslutet till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel. Har sådan anteckning gjorts gäller förbudet mot ny ägare av egendomen. Har anteckning inte gjorts måste tillsynsmyndigheten utfärda ett nytt föreläggande riktat mot den nya rättighetsinnehavaren.

Då någon anteckning i inskrivningsregistret angående länsstyrelsens beslut inte har gjorts konstaterar miljödomstolen att beslutet inte gäller gentemot de nuvarande ägarna till fastigheten X 1:2, TK och ÅW. Med anledning härav avskrivs målet från vidare handläggning.

Slut

Miljödomstolen avskriver målet från vidare handläggning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se protokollsbilaga 2 (TSH-MD 3)

Överklagande, ställt till Miljööverdomstolen, Svea hovrätt, skall ha kommit in till miljödomstolen, Stockholms tingsrätt, senast den 8 september 2005. Prövningstillstånd krävs.

Linda Ålander

Protokollet uppvisat /