Miljööverdomstolen referat MÖD 2008:45

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2008:45
Målnummer
M7158-08
Avdelning
13
Avgörandedatum
2008-10-03
Rubrik
Ideell förenings talerätt enligt miljöbalken ----- En förening kunde enligt sina stadgar anta riks- och lokalorganisationer som medlemmar. Organisationerna skulle vara juridiska personer. Föreningen hade två medlemmar, som båda var föreningar och juridiska personer. Därigenom uppfyllde inte föreningen kravet för talerätt som anges i 16 kap. 13 § miljöbalken om lägst 2000 medlemmar. Av förarbetena framgår att föreningen ska vara en personsammanslutning och inte en föreningssammanslutning.
Lagrum
16 kap. 13 § 1 st. miljöbalken (1998:808)

RÄTTEN Hovrättslagmannen Ulf Bjällås samt hovrättsråden Anders Holmstrand, Henrik Runeson och Karin Kussak, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Föredraganden Erik Ludvigsson

KLAGANDE Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat, Milkas c/o Solidaritetshuset Tegelviksgatan 40 116 41 Stockholm

Ombud: Civilingenjören L-O.H.

MOTPART Forsmarks Kraftgrupp AB, 556174-8525 742 03 Östhammar

Ombud: Advokaten M.E.

SAKEN Tillstånd enligt miljöbalken till deponi (markförvar) för lågaktivt avfall inom Forsmarks kraftverksområde i Östhammars kommun, Uppsala län; nu fråga om klagorätt

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, miljödomstolen, dom 2008-08-21 i mål nr M 1441-07

_____________

Fråga har uppkommit om Miljörörelsens Kärnavfallssekretariat (Milkas) har rätt att överklaga miljödomstolens dom.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2008-10-27)

Skäl

Enligt 16 kap. 13 § första stycket miljöbalken får överklagbara domar eller beslut överklagas av en ideell förening som uppfyller de krav som anges i paragrafen, såvitt avser domar, godkännande eller dispens enligt miljöbalken. För att få överklaga krävs bl.a. att föreningen har lägst 2 000 medlemmar och är en personsammanslutning och inte en föreningssammanslutning (jfr prop. 1997/98:45 del 2 s. 213 och Miljööverdomstolens beslut 2007-04-04 i mål nr M 363-07).

Enligt Milkas stadgar § 4 kan till medlem antas riks- och lokalorganisationer. Organisationerna ska vara juridiska personer. Av handlingarna i målet framgår att Milkas består av totalt två medlemmar – Miljöförbundet Jordens Vänner och Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen – vilka bägge är juridiska personer. Milkas uppfyller således inte kraven i 16 kap. 13 § miljöbalken. Milkas överklagande ska därför avvisas.

Slut

Miljööverdomstolen avvisar Milkas överklagande.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga

Överklagande senast 2008-11-24

Erik Ludvigsson

Protokollet uppvisat/