Miljööverdomstolen referat MÖD 2009:22

Instans
Miljööverdomstolen
Referat
MÖD 2009:22
Målnummer
M5577-08
Avdelning
13
Avgörandedatum
2009-10-22
Rubrik
Föreläggandes rättskraft ----- En länsstyrelse har tidigare meddelat ett föreläggande avseende höjning av ventilationstrummor på en svinstallsbyggnad. Föreläggandet har därefter vunnit laga kraft. Miljö- och byggnadsnämnden har sedan - efter uppföljningsbesök - beslutat om ett nytt föreläggande avseende samma åtgärder som omfattades av det tidigare lagakraftvunna föreläggandet. Miljödomstolen ansåg att det första föreläggandet var att se som ett gynnande beslut för den sakägare, granne, som initierade ärendet och att föreläggandet därmed vunnit negativ rättskraft. Att på nytt utfärda ett föreläggande har inte varit lagligen möjligt. Miljööverdomstolen, som inte delade miljödomstolens uppfattning, ansåg att föreläggandet var att anse som ett betungande beslut för verksamhetsutövaren och att Miljö- och byggnadsnämnden därför haft rätt att besluta om ett nytt föreläggande.
Lagrum
26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808)
Rättsfall
RÅ 2002 ref. 39

RÄTTEN Hovrättslagmannen Ulf Bjällås, hovrättsråden Henrik Runeson och Karin Kussak samt tf. hovrättsassessorn Emma Ovesdotter Degerfeldt, referent

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Referenten

KLAGANDE L.I.

Ombud: Förbundsjurist E.N.

MOTPARTER 1. M.H.

2. Laholms kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Stadshuset, Humlegången 6, 312 80 Laholm

SAKEN Föreläggande om åtgärder m.m.; nu fråga om undanröjande och återförvisning

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Växjö tingsrätts, miljödomstolen, beslut 2008-06-11 i mål nr M 2682-07

_______________

LIAB har överklagat miljööverdomstolens beslut och yrkat att beslutet undanröjs och att målet återförvisas till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Målet föredras och Miljööverdomstolen fattar följande

BESLUT (att meddelas 2009-10-22)

Miljööverdomstolen delar inte miljödomstolens uppfattning att länsstyrelsens föreläggande från den 25 april 2005 är att anse som ett gynnande beslut för M.H.. Föreläggandet är istället att anse som ett betungande beslut för LIAB som vid behov kan ändras. Miljö- och byggnadsnämnden samt länsstyrelsen har därför, enligt Miljööverdomstolens uppfattning, haft rätt att på nytt utfärda ett föreläggande och det har därmed ålegat miljödomstolen att pröva målet. Miljööverdomstolen, som finner det uppenbart obehövligt att ge motparterna tillfälle att dessförinnan yttra sig, upphäver miljödomstolens beslut och visar målet åter till miljödomstolen för fortsatt handläggning.

Miljööverdomstolens beslut får enligt 23 kap. 8 § miljöbalken inte överklagas.

Emma Ovesdotter Degerfeldt

Protokollet uppvisat/ 

_____________________________________

BILAGA

VÄXJÖ TINGSRÄTTS, MILJÖDOMSTOLEN, BESLUT

KLAGANDE L.I.

Ombud: Förbundsjurist E.N.

MOTPART 1. M.H.

2. Laholms kommun Miljö- och byggnadsnämnden Stadshuset, Humlegången 6 312 80 Laholm

ÖVERKLAGAT BESLUT Länsstyrelsen i Hallands län beslut 2007-08-30, dnr 505-1748-07, bilaga 1

SAKEN Föreläggande om åtgärder på ventilationsutsläpp från svinstallar på fastigheten X 3:2, Hallands län; nu fråga om avvisning m.m.

______________________

BESLUT

Miljödomstolen avvisar överklagandet samt undanröjer Länsstyrelsens och Miljö- och byggnadsnämndens i Laholms kommun beslut.

BAKGRUND

Miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun beslutade 2006-12-20, MBN § 321, att – med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med hänvisning till Miljödomstolens dom den 28 december 2005 i mål M 1086-05 – förelägga L.I. AB LIAB att tillse att alla ventilationsutsläpp från samtliga svinstallar på fastigheten Köpinge 3 :2 sker minst 10 meter över markytan. Referenspunkten på markytan skall vara tröskeln på dörren på västra svinstallets södra vägg. Åtgärden skulle vara vidtagen senast den l november 2007. Efter överklagande av LIAB, som yrkade att nämndens föreläggande skulle upphävas och M.H., som yrkade att bl.a. föreläggandet skulle förenas med ett vite ändrade Länsstyrelsen föreläggandet endast så att tiden för åtgärdernas fullgörande bestämdes till 2008-05-01.

Länsstyrelsen har i tidigare beslut 2005-04-25, dnr 505-10796-03 och 505-11041-03, beslutat förelägga L.I. Aktiebolag LIAB att senast den 30 april 2006 ha låtit höja ventilationstrummorna på svinstallet på samma fastighet så att ventilationstrummorna mynnar minst 10 meter över markytan. Som referenspunkt angavs tröskeln på dörren på västra svinstallets södra vägg. Miljödomstolen har därefter i dom 2005-12-28, mål nr M 1086-05, endast ändrat Länsstyrelsens beslut beträffande tidpunkten för fullgörandet till den 31 maj 2006. Efter bolagets överklagande av domen meddelade Miljööverdomstolen 2006-04-19 beslut i mål M 491-06 att inte lämna prövningstillstånd.

L.I. AB begärde på anförda skäl omprövning av Länsstyrelsens beslut 2005-04-25, dnr 505-10796-03 och 505-11041-03. Länsstyrelsen beslutade 2006-06-14, dnr 505-7247-06, att avslå framställd begäran.

Nämndens överklagade beslut (2006-12-20, MBN § 321) meddelades efter det att ett uppföljningsbesök på den aktuella fastigheten genomförts. Vid besöket konstaterades att inga åtgärder vidtagits för att efterleva Miljödomstolens dom.

YRKANDE

LIAB har överklagat Länsstyrelsens beslut och yrkar att miljö- och byggnadsnämnden i Laholms beslut den 20 december 2006 upphävs. Bolaget anför bl.a. att nya kostnadsberäkningar visar att det skulle bli betydligt dyrare att utföra de förelagda åtgärderna än vad som tidigare antagits. Länsstyrelsens jämförelse med störningarna från fastigheten X 1:28 kan ifrågasättas eftersom omständigheterna i de båda fallen skiljer sig åt. Vidare anser bolaget att den ekonomiska skälighetsbedömningen inte ska göras mot vad ett normalföretag i branschen klarar utan mot bakgrund av förhållandena i det enskilda fallet med hänsynstagande av vad som ur branschsynpunkt är bästa möjliga teknik. Bolaget har ingivit handlingar till styrkande av vilka konstruktionsåtgärder som fordras samt kostnaderna för deras genomförande och det därmed sammanhängande produktionsbortfallet. Bolaget yrkar muntlig förhandling och syn.

Miljö- och byggnadsnämnden vidhåller sin inställning som låg till grund för nämndens beslut från den 22 maj 2002 §96 att avslå Marie Hellstens klagomål på luktolägenheter från svinstallet på fastigheten X 3:2. Nämndens beslut den 20 december 2002 att förelägga LIAB om åtgärder var en följd av miljödomstolens dom den 28 december 2005 i mål nr 1086-05. Nämnden i egenskap av tillsynsmyndighet har att tillse att den lagakraftvunna domen verkställs. Miljödomstolen informeras om att M.H. inte längre är bosatt på fastigheten X 4:2.

M.H. anför bl.a. följande. Den luktolägenhet som hon utsätts för 75 meter från sitt boningshus från 1000 slaktsvin är betydligt värre än den olägenhet som förelåg från X 1:23 med 43 suggor 100 meter från boningshuset. Hon anser att LIAB har sådan betalningsförmåga att föreläggandet är rimligt, även vid en skälighetsbedömning som utgår från det enskilda fallet. Hon upplyser om att hon alltjämt är folkbokförd i Köpinge men att hon sedan den 10 november 2007 har flyttat därifrån i avvaktan på att luktolägenheten åtgärdas.

LIAB yrkar i genmäle att miljödomstolen avvisar M.H:s talan eftersom hon mist sin egenskap som sakägare när hon inte längre är bosatt på fastigheten.

M.H. har inkommit med ytterligare en skrivelse där hon framhåller att ventilationstrummorna på svinstallarna ännu inte har höjts trots lagakraftvunnen dom och åtta års processande. Hon hemställer att hon fortfarande ska anses som sakägare i målet.

SKÄL FÖR BESLUT

Frågan om höjning av ventilationstrummorna på svinstallsbyggnaderna på fastigheten X 3:2 har tidigare varit föremål för tillsynsåtgärd genom länsstyrelsens lagakraftvunna föreläggande från den 25 april 2005. Ärendet väcktes av M.H. som framförde klagomål om luktolägenheter till miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun. Åtgärderna enligt föreläggandet skulle ha varit fullgjorda senast den 31 maj 2006.

Vid uppföljningsbesök den 8 september 2006 kunde miljökontoret konstatera att inga åtgärder vidtagits för att följa föreläggandet. Det beslut som miljö- och byggnadsnämnden fattade den 20 december 2006 innebär att LIAB på nytt föreläggs att fullgöra de åtgärder som omfattas av det tidigare lagakraftvunna föreläggandet men med en ny tid för fullgörandet. Genom det nu överklagade beslutet har denna tid av länsstyrelsen bestämts till den 1 maj 2008. Föreläggandet är inte förenat med vite.

Miljödomstolen tar nu ex officio upp frågan om det överklagade föreläggandets laglighet.

Miljödomstolen finner att länsstyrelsens föreläggande från den 25 april 2005 är att anse som ett gynnande beslut för den som initierat ärendet – M.H. – och att det därmed vunnit s.k. negativ rättskraft, dvs. det kan inte längre tas upp till förnyad prövning (se RÅ 2002 ref. 63). Det faktum att M.H. för närvarande till följd av störningarna inte bor på fastigheten ändrar inte denna bedömning. Att på nytt utfärda ett föreläggande i saken är, mot M.H:s medgivande, med hänsyn till vad som anförts om rättskraften inte lagligen möjligt. Såväl miljö- och byggnadsnämndens som länsstyrelsen beslut ska därför upphävas. Av detta följer att LIAB:s överklagande ska avvisas.

Det åligger miljö- och byggnadsnämnden i Laholms kommun att tillse att lagakraftvunna tillsynsbeslut efterkoms. Detta kan ske genom att det lagakraftvunna föreläggandet förenas med ett verkningsfullt vite. Det finns även möjlighet för tillsynsmyndigheten att hos kronofogdemyndigheten ansöka om verkställighet, alternativt att besluta om rättelse på den felandes bekostnad.

HUR MAN ÖVERKLAGAR; se bilaga 2

Överklagande senast den 2 juli 2008. Prövningstillstånd krävs.

Klas Bergenstråhle                                    Bertil Varenius

I detta avgörande har deltagit rådmannen Klas Bergenstråhle, ordförande, och miljörådet Bertil Varenius