Patent- och marknadsöverdomstolen referat PMÖD 2016:2

Instans
Patent- och marknadsöverdomstolen
Referat
PMÖD 2016:2
Målnummer
PMÖÄ 8867-16
Avdelning
2
Avgörandedatum
2016-10-28
Rubrik
Efter att Patent- och marknadsdomstolen hade bifallit Konkurrensverkets ansökan om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) (s.k. gryningsräd), utan att höra de som ansökan riktade sig mot, överklagade ett av de berörda bolagen beslutet. Patent- och marknadsöverdomstolen bedömde att det fanns förutsättningar för bifall till Konkurrensverkets ansökan om undersökning hos bolaget.
Lagrum
5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579)

RÄTTEN

Hovrättsråden Ulrika Beergrehn och Adrian Engman, referent, samt tf. hovrättsassessorn Teresia Danielsson

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE

Hovrättsfiskalen Axel Zacharoff

KLAGANDE

H. AB

Ombud: Advokaterna S.P.L. och F.S. samt jur.kand. V.H.

MOTPART

Konkurrensverket

103 85 Stockholm

Processförare: P.K. och M.K.

SAKEN

Undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen

ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Patent- och marknadsdomstolens beslut 2016-10-06 i mål nr PMÄ 12498-16

__________________________

Genom beslutet den 6 oktober 2016 biföll Patent- och marknadsdomstolen Konkurrensverkets ansökan om undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen (2008:579) utan att de som ansökan avsåg – bl.a. H. AB (H.) – fick tillfälle att yttra sig.

H. har överklagat beslutet och yrkat att Konkurrensverkets ansökan ska avslås. Till stöd för sitt överklagande har H. anfört sammanfattningsvis följande. Det saknas anledning att anta att H. har överträtt de svenska och unionsrättsliga förbuden mot konkurrensbegränsande samarbete. Konkurrensverket lade i Patent- och marknadsdomstolen fram endast ett missvisande urval av de handlingar som finns i verkets utredning, vilket framgår av de handlingar i utredningen som H. har gett in i Patent- och marknadsöverdomstolen. H. har efterkommit de ålägganden som Konkurrensverket har riktat mot H. Det finns inte risk för att H. skulle undanhålla eller förvanska bevis, särskilt eftersom Konkurrensverkets utredning har pågått under en längre tid. Vikten av att en platsundersökning får genomföras är inte tillräckligt stor för att uppväga det intrång och men som en undersökning innebär för H. Det gäller särskilt då den påstådda överträdelsen av H. inte skulle leda till utdömande av konkurrensskadeavgift och då det finns mindre ingripande åtgärder som Konkurrensverket kan vidta.

H. har yrkat ersättning för rättegångskostnader.

Konkurrensverket har motsatt sig ändring samt vidhållit och utvecklat vad verket anförde i Patent- och marknadsdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen har gett prövningstillstånd och förordnat att vidare verkställighet av Patent- och marknadsdomstolens beslut såvitt gäller H. tills vidare inte får ske (inhibition). Patent- och marknadsöverdomstolen har även avslagit en begäran från H. om utlämnande av vissa handlingar i ärendet.

Efter föredragning fattar Patent- och marknadsöverdomstolen följande

BESLUT (att meddelas 2016-10-28)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen avslår överklagandet.

2. Patent- och marknadsöverdomstolens beslut den 21 oktober 2016 om inhibition (punkten 2 i beslutet) ska inte längre gälla.

Skälen för beslutet

Enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen får Patent- och marknadsdomstolen på ansökan av Konkurrensverket besluta att verket får genomföra en undersökning hos ett företag för att utreda om det har överträtt förbuden i bl.a. 2 kap. 1 § samma lag eller artikel 101 i EUF-fördraget, om (i) det finns anledning att anta att en överträdelse har skett, (ii) företaget inte rättar sig efter ett åläggande från verket eller det annars finns risk för att bevis undanhålls eller förvanskas och (iii) vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för den som drabbas. Om det kan befaras att undersökningen annars skulle förlora i betydelse, får ett beslut om undersökning meddelas utan att den som ansökan avser får tillfälle att yttra sig (5 kap. 7 § konkurrenslagen).

Patent- och marknadsdomstolens beslut fattades utan att H. fått tillfälle att yttra sig. Något hinder för H. att i Patent- och marknadsöverdomstolen åberopa nya omständigheter och bevis finns därför inte (3 kap. 9 § lagen [2016:188] om patent- och marknadsdomstolar jämförd med 50 kap. 25 § tredje stycket rättegångsbalken).

Patent- och marknadsöverdomstolen finner, i likhet med Patent- och marknadsdomstolen, att den utredning som Konkurrensverket har lagt fram leder till bedömningen att det finns anledning att anta att H. har överträtt förbuden i 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 i EUF-fördraget. Det som H. har anfört och den utredning som bolaget lagt fram föranleder inte någon annan bedömning.

Av de skäl som Patent- och marknadsdomstolen har anfört bedömer också Patent- och marknadsöverdomstolen att det finns risk för att H. undanhåller eller förvanskar bevis. Att Konkurrensverket har utfärdat ålägganden mot H., vilka H.svarat på, och att verkets utredning har pågått under viss tid utesluter inte enligt Patent- och marknadsöverdomstolen att det kan finnas en sådan risk.

Även i frågan om vikten av att åtgärden vidtas är tillräckligt stor för att uppväga det intrång eller annat men som åtgärden innebär för H. instämmer Patent- och marknadsöverdomstolen i Patent- och marknadsdomstolens bedömning.

På grund av det anförda finner Patent- och marknadsöverdomstolen, i likhet med Patent-och marknadsdomstolen, att det finns förutsättningar för bifall till Konkurrensverkets ansökan gentemot H. Patent- och marknadsdomstolens beslut ska därför stå fast och H.s överklagande ska alltså avslås.

Vid denna utgång har H. inte rätt till ersättning för rättegångskostnader i Patent- och marknadsöverdomstolen.

Patent- och marknadsöverdomstolen tillåter att beslutet överklagas till Högsta domstolen.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga A

Överklagande senast 2016-11-18

Axel Zacharoff

Protokollet uppvisat/

_________________________________

BILAGA

Patent- och marknadsdomstolens beslut

RÄTTEN

Rådmannen Daniel Severinsson, även protokollförare

SÖKANDE

Konkurrensverket, 103 85 Stockholm

Genom P.K och M.K

MOTPARTER

1. I. AB

2. G. AB

3. B. KB

4. K. AB

5. H. AB

SAKEN

Undersökning enligt 5 kap. 3 och 7 §§ konkurrenslagen (2008:579)

____________

Konkurrensverkets yrkanden, grunder och övriga omständigheter framgår av ansökan, bilaga 1. Konkurrensverket har hemställt att domstolen beslutar om undersökningen utan att motparterna fått tillfälle att yttra sig.

Efter genomgång av handlingarna meddelar Patent- och marknadsdomstolen följande

BESLUT

1 Konkurrensverket får genomföra en undersökning enligt 5 kap. 3 § konkurrenslagen hos I. AB, G. AB, B. KB, K. AB och H. AB för att utreda om dessa företag har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 EUF-fördraget, genom att ha avtalat eller samordnat sig, sinsemellan och med andra återförsäljare, om slutkundspriser i Sverige för I.s produkter inom produktsegmentet sanitetsporslin och angränsande produktsegment.

2. Undersökningen ska påbörjas under perioden den 11-14 oktober 2016.

3. Konkurrensverkets befogenheter vid genomförandet av undersökningen ska vara de som anges i 5 kap. 6 § första stycket konkurrenslagen.

4. Detta beslut gäller omedelbart.

5. Konkurrensverket ska, sedan undersökningen genomförts, genast underrätta domstolen om detta.

Domstolen erinrar om att när undersökningen börjar ska Konkurrensverket enligt 5 kap. 7 § andra stycket andra meningen konkurrenslagen överlämna ett exemplar av beslutet till den hos vilken undersökningen ska genomföras.

Skälen för beslutet

Konkurrensverket har i huvudsak anfört följande skäl till varför det finns anledning att anta att en överträdelse har skett. I maj 2015 fick Konkurrensverket ett tips om att I. AB (I.) tillämpar otillåtna minimipriser (prisstyrning) mot företagets återförsäljare vid deras försäljning till konsument av en viss produkt. Konkurrensverket inledde en utredning och har som ett led i den ålagt bl.a. I., B. KB (B.), K. AB (K.) och H. AB (H.) att inkomma med information och handlingar om deras prissättning m.m. Det inkomna materialet indikerar att ett större antal återförsäljare kan omfattas av prissamordningen och att den misstänkta prissamordningen även kan omfatta andra produkter från I. inom segmentet sanitetsporslin och angränsande produktsegment. Av dokumentationen framgår sammanfattningsvis att I. samarbetar med sina återförsäljare i syfte att fastställa försäljningspriserna för I.s produkter på den svenska marknaden för försäljning av sanitetsporslin till konsument och på angränsande marknader. Materialet indikerar att den misstänkta överträdelsen har pågått i flera år och att även I.s systerbolag G. AB (G.) är inblandat.

Enligt domstolen indikerar de omständigheter som Konkurrensverket har anfört och de handlingar – bl.a. e-postkorrespondens och mötesprotokoll – som verket har lagt fram att I., G., B., K. och H. har överträtt förbudet i 2 kap. 1 § konkurrenslagen och artikel 101 EUF-fördraget genom att ha avtalat eller samordnat sig, sinsemellan och med andra återförsäljare, om slutkundspriser i Sverige för I.s produkter inom produktsegmentet sanitetsporslin och angränsande produktsegment. Konkurrensverket har alltså lagt fram sådan utredning att det finns anledning att anta att en överträdelse har skett.

Ett beslut om platsundersökning bör avgränsas till den misstänkta överträdelsen. Domstolen finner vidare att den misstänkta överträdelsen är tillräckligt preciserad för att kunna ligga till grund för ett beslut om platsundersökning (jfr EU-domstolens dom den 25 juni 2014 i mål C-37/13 P, Nexans och Nexans France mot kommissionen, EU:C:2014:2030, punkterna 35-37).

Misstankarna avser en allvarlig överträdelse och företagen riskerar ytterst att drabbas av konkurrensskadeavgift. Det finns mot denna bakgrund en risk för att bevis undanhålls eller förvanskas.

Med beaktande av misstankarnas allvar och det viktiga samhällsintresset att konkurrensen upprätthålls finner domstolen att vikten av att undersökningen genomförs uppväger det intrång eller men som åtgärden kan innebära.

Det kan befaras att undersökningen förlorar i betydelse om företagen får tillfälle att yttra sig innan beslut meddelas.

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (DV 406 B)

Överklagande, ställt till Patent- och marknadsöverdomstolen, ska ha kommit in till Patent- och marknadsdomstolen senast den 27 oktober 2016. Prövningstillstånd krävs.

Daniel Severinsson