Regeringsr�tten referat R� 2002 ref. 38

I ans�kan hos Skatter�ttsn�mnden om f�rhandsbesked anf�rde G�teborgsregionens Ryaverksaktiebolag (GRYAB) och Renova AB (Renova) f�ljande. GRYAB handhar avloppsvattenreningen �t ett antal kommuner i G�teborgsomr�det. Bolaget disponerar bergrum i Torslanda d�r det slam som inte kan �terg� i kretsloppet l�ngtidslagras. Bolaget har ett flertal avfallsanl�ggningar i G�teborgsomr�det, anl�ggningar f�r farligt avfall samt deponier. Renova �r ett ledande f�retag inom �tervinnings- och avfallsbranschen och innehar bl.a. deponin Tagene p� Hisingen. GRYAB hade under �ren 1972-1978 deponerat slam i Tagene. F�r att p� b�sta s�tt kunna utnyttja sin deponi i Tagene planerar Renova att genomf�ra vissa f�r�ndringar p� anl�ggningen. Som ett led i dessa f�r�ndringar �verv�gs att flytta det av GRYAB tidigare deponerade slammet till de bergrum som GRYAB disponerar. S�v�l Tagene-deponin som GRYAB:s bergrum �r skattepliktiga avfallsanl�ggningar enligt lagen (1999:673) om skatt p� avfall, LSA.

Bolagen anh�ll om besked i bl.a. nedanst�ende fr�gor.

– 1.a) Kan material f�r vilket skatteplikt enligt LSA f�religger och som deponerats p� en skattepliktig anl�ggning innan LSA tr�tt i kraft flyttas till en annan skattepliktig anl�ggning utan att skattskyldighet intr�der?

– b) Kan material som flyttas mellan skattepliktiga anl�ggningar anses deponerat vid det datum d� det deponerades p� den f�rsta skattepliktiga anl�ggningen?

– 2.a) Kan avdrag enligt 10 � LSA beviljas vid uttag fr�n deponi av det material som deponerats innan LSA tr�tt i kraft? Om fr�gan besvaras jakande, kan avdrag medges f�r s�kandena?

– b) Kan avdrag beviljas vid deponering av slam, genom att materialet motsvarar rekvisiten om f�rorenad jord fr�n marksanering? Om fr�gan besvaras jakande, kan avdrag medges f�r s�kandena?

– c) Kan avdrag enligt 10 � 4 LSA beviljas f�r sanering av annat upplag �n upplag f�r farligt avfall om saneringen g�rs av milj�sk�l? Om fr�gan besvaras jakande, kan avdrag medges f�r s�kandena?

Skatter�ttsn�mnden (2000-10-02, Wingren, ordf�rande, Od�en, Ohlson, Peterson, Rabe, Sj�berg) yttrade: F�rhandsbesked – Fr�ga 1 a – Skattskyldighet till avfallsskatt intr�der f�r GRYAB n�r s�dant material som avses med fr�gan f�rs in till bolagets avfallsanl�ggning. – Fr�ga 1 b – Material som flyttas mellan s�kandebolagens skattepliktiga avfallsanl�ggningar kan inte anses deponerat vid i fr�gan angiven tidpunkt. – Fr�gorna 2 a-c – Avdrag f�r avfallsskatt f�r inte g�ras i n�got av de med fr�gorna avsedda fallen. – Motivering – Fr�gorna 1 a och 1 b – Enligt 1 � f�rsta stycket LSA skall avfallsskatt betalas till staten f�r avfall som f�rs in till en skattepliktig avfallsanl�ggning. Enligt 8 � 1 intr�der skattskyldigheten n�r avfall f�rs in till anl�ggningen. – I f�rarbetena till LSA (prop. 1998/99:84 s. 62) anf�rs att omdeponering i samband med sanering av upplag f�r farligt avfall borde skattebefrias. D�remot ans�gs inte, vare sig av milj�sk�l eller andra sk�l, att det var milj�m�ssigt motiverat att generellt undanta all omdeponering fr�n beskattning. – Skattskyldighet intr�der mot bakgrund av det anf�rda f�r GRYAB n�r aktuellt avfall f�rs in till bolagets avfallsanl�ggning. Det f�rh�llandet att avfallet tidigare varit deponerat p� Renovas anl�ggning medf�r inte annan bed�mning. – Fr�gorna 2 a – 2 c – I en deklaration som avser avfallsskatt f�r avdrag g�ras f�r skatt p� s�dant avfall som avses i 10 � LSA. I specialmotiveringen till n�mnda best�mmelser (a. prop. s. 115) anges uttryckligen att en f�ruts�ttning f�r avdragsr�tt �r att det avfall som f�rts ut ocks� har tagits upp till beskattning. N�gon avdragsr�tt f�religger s�ledes inte f�r avfall som finns p� anl�ggningar redan n�r LSA tr�der i kraft och d�refter f�rs ut. Renova har d�rf�r inte r�tt till avdrag enligt 10 � LSA n�r ifr�gavarande avfall f�rs ut fr�n bolagets avfallsanl�ggning (fr�ga 2 a). – Enligt 10 � 2 LSA f�r avdrag g�ras f�r skatt p� f�rorenad jord fr�n marksanering. Av specialmotiveringen till best�mmelsen (a. prop. s. 117) framg�r att avdragsr�tten avser f�rorenad jord som h�rstammar fr�n sanering av industrifastigheter, kemikalieolycksplatser och liknande. Best�mmelsen kan enligt n�mndens mening inte anses omfatta �ven s�dant slam som avses med ans�kningen (fr�ga 2 b). – Enligt 10 � 4 LSA f�r avdrag g�ras f�r skatt p� avfall fr�n sanering av upplag f�r farligt avfall. Den omdeponering av avfall som avses med ans�kningen utg�r inte en s�dan sanering som avses med best�mmelsen. R�tt till avdrag med st�d av n�mnda best�mmelse f�religger d�rf�r inte (fr�ga 2 c). – Giltighet – Beskedet avser redovisningsperioder under tiden den 1 juli 2000 – 30 juni 2003.

GRYAB och Renova �verklagade Skatter�ttsn�mndens f�rhandsbesked och yrkade att samtliga fr�gor skulle besvaras jakande.

Riksskatteverket bestred yrkandena.

Regeringsr�tten (2002-06-05,Ragnemalm, Hulgaard, Almgren, Melin, Kindlund) yttrade: Sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten g�r samma bed�mning som Skatter�ttsn�mnden betr�ffande de fr�gor som omfattas av �verklagandet och anm�rker att de �ndringar som vidtagits betr�ffande de aktuella best�mmelserna efter det att f�rhandsbeskedet meddelades inte p�verkar svaren p� dessa fr�gor.

Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten fastst�ller Skatter�ttsn�mndens f�rhandsbesked i vad det �verklagats.

F�redraget 2002-05-15, f�redragande Perttu, m�lnummer 6918-2000