Regeringsr�tten referat R� 2002 ref. 41

I en ans�kan hos Skatter�ttsn�mnden om f�rhandsbesked anf�rde ett bolag i huvudsak f�ljande. Fr�ga har uppkommit om vad som g�ller i merv�rdesskatter�ttsligt h�nseende om bolaget mot ers�ttning �verl�ter fordringar f�r vilka tidigare definitiv f�rlust har konstaterats – och merv�rdesskatten till f�ljd h�rav justerats – till bolag inom eller utanf�r koncernen. Priset f�r en s�dan fordran skulle ligga betydligt under det nominella v�rdet och n�rmast best�mmas av den risk som f�rv�rvaren tar och de m�jligheter han i det enskilda fallet bed�mer f�religga f�r att lyckas driva in fordringsbeloppet helt eller delvis. F�r bolaget representerar fordringen i sig inte n�got v�rde eftersom den bed�mts vara definitivt f�rlorad. Den ers�ttning bolaget skulle erh�lla f�r fordringen �r definitiv och n�gon ytterligare ers�ttning eller annan justering av priset beroende p� om k�paren lyckas driva in fordringen helt eller delvis skulle inte g�ras. Bolaget �nskar svar p� f�ljande fr�gor. – 1. Medf�r en �verl�telse mot ers�ttning av en fordran som ansetts definitivt f�rlorad, att f�rlusten endast skall anses konstaterad till den del ers�ttning inte erh�lls vid �verl�telsen av fordringen? – 2. Om svaret p� fr�ga 1 �r nej, �r i s� fall best�mmelsen i 13 kap. 24 � f�rsta stycket sista meningen merv�rdesskattelagen (1994:200), ML, till�mplig p� det belopp som erh�lls vid �verl�telse av fordringen?

Skatter�ttsn�mnden (2000-12-19, Wingren, ordf�rande, Edlund, Od�en, Ohlson, Peterson, Rabe, Sj�berg) yttrade: F�rhandsbesked. – Fr�ga 1 – En �verl�telse mot ers�ttning av en fordran, som ansetts definitivt f�rlorad, medf�r inte att f�rlusten skall anses konstaterad endast till den del den �verstiger ers�ttningen. – Fr�ga 2 – Best�mmelsen i 13 kap. 24 � f�rsta stycket sista meningen ML �r inte till�mplig p� det belopp som erh�lls vid �verl�telsen av fordringen. – Motivering. – Fr�gorna 1 och 2 – Om en f�rlust uppkommer p� den skattskyldiges fordran som avser ers�ttning f�r en vara eller en tj�nst (kundf�rlust), f�r han enligt 7 kap. 6 � tredje stycket ML minska beskattningsunderlaget med beloppet av f�rlusten. Om en kundf�rlust har f�ranlett ett s�dant avdrag och betalning d�refter inflyter, skall enligt 13 kap. 24 � f�rsta stycket sista meningen ML det avdragna beloppet i motsvarande m�n redovisas p� nytt. Fr�ga i �rendet �r vilka merv�rdesskattekonsekvenser som uppkommer om bolaget till bolag inom eller utom koncernen mot ers�ttning �verl�ter fordringar f�r vilka tidigare definitiv f�rlust har konstaterats och beskattningsunderlaget till f�ljd h�rav har justerats. En f�ruts�ttning i �rendet �r att aktuella f�rluster har konstaterats efter en s�dan pr�vning som f�ruts�tts i r�ttstill�mpningen p� detta omr�de. – N�mnden g�r f�ljande bed�mning. – En grundl�ggande f�ruts�ttning f�r att 7 kap. 6 � tredje stycket ML skall vara till�mplig �r att f�rlusten �r h�nf�rlig till en skattskyldigs fordran som avser ers�ttning f�r en vara eller en tj�nst. Motsvarande g�ller i till�mpliga delar 13 kap. 24 � f�rsta stycket ML. Om en definitiv f�rlust efter vederb�rlig pr�vning kan konstateras p� en s�dan fordran har den skattskyldige enligt de n�mnda best�mmelserna r�tt att minska beskattningsunderlaget med f�rlusten. Om "betalning" d�refter inflyter skall det avdragna beloppet i motsvarande m�n redovisas p� nytt. �verv�gande sk�l talar enligt n�mndens mening f�r att till s�dan betalning endast h�nf�ra ers�ttning som avser den oms�ttning som fordringsf�rh�llandet grundar sig p�. S�dan ers�ttning som den skattskyldige kan komma att erh�lla p� grund av en f�rs�ljning av fordringen saknar d�remot erforderligt samband med den oms�ttning som fordringsf�rh�llandet grundar sig p� och avser d�rf�r en fr�n denna transaktion �tskild f�rs�ljning av fordringsbeviset som s�dant. Ers�ttning som bolaget erh�ller p� grund av �verl�telse av en s�dan fordran som avses med ans�kningen skall enligt n�mndens mening d�rf�r inte p�verka till�mpningen av vare sig 7 kap. 6 � tredje stycket eller 13 kap. 24 � f�rsta stycket sista meningen ML.

Riksskatteverket (RSV) �verklagade och yrkade att Regeringsr�tten, med �ndring av f�rhandsbeskedet, skulle f�rklara att en �verl�telse mot ers�ttning av en fordran, som ansetts definitivt f�rlorad, medf�r att f�rlusten skall anses konstaterad till den del den �verstiger ers�ttningen, och att best�mmelsen i 13 kap. 24 � f�rsta stycket ML �r till�mplig p� det belopp som erh�lls vid �verl�telsen av fordringen. RSV anf�rde i huvudsak f�ljande. Av bolagets ans�kan framg�r att det avser att till ett bolag inom eller utom koncernen �verl�ta kundfordringar f�r vilka definitiv kundf�rlust, efter vederb�rlig pr�vning, har kunnat konstateras. Det framg�r varken av 7 kap. 6 � tredje stycket eller 13 kap. 24 � f�rsta stycket ML eller av f�rarbetena att till�mpningen av dessa lagrum har gjorts beroende av hur och av vem en obetald kundfordran skall regleras. Det avg�rande torde vara att det objektivt sett g�r att konstatera att den skattskyldige har lidit en f�rlust p� kundfordringen. Enligt RSV:s uppfattning f�r bolaget i och med f�rs�ljningen av kundfordringen till tredje man, enligt f�ruts�ttningarna i ans�kan om f�rhandsbesked, betalning f�r den ursprungliga fordran som bolaget har p� kunden. R�ttsf�rh�llandet mellan bolaget och kunden regleras s�ledes till fullo genom betalningen fr�n det bolag som k�per kundfordringen. RSV vidh�ller s�ledes att det �r utan betydelse att ers�ttningen f�r fordringen i detta fall kommer fr�n tredje man. Objektivt sett har det inte uppkommit n�gon kundf�rlust hos bolaget. Ers�ttningen skall s�ledes p�verka till�mpningen av de aktuella lagrummen.

Bolaget hemst�llde att Regeringsr�tten inte skulle �ndra f�rhandsbeskedet och anf�rde i huvudsak f�ljande. Bolaget kan i och f�r sig dela uppfattningen att om det inflyter ers�ttning avseende en skattepliktig oms�ttning har det inte n�gon betydelse vem som erl�gger betalningen. Det inneb�r att, i de fall n�gon annan f�r en k�pares r�kning erl�gger betalning avseende en skattepliktig oms�ttning, det inte uppkommer n�gon f�rlust p� fordringen till den del den skattskyldige faktiskt erh�ller betalning. F�r att en f�rlust p� en fordran skall kunna ge upphov till en justering av den redovisade merv�rdesskatten skall fordringen avse ers�ttning f�r oms�ttningen av en vara eller tj�nst. Underf�rst�tt m�ste det vara fr�ga om en skattepliktig oms�ttning. Detsamma m�ste g�lla vid till�mpningen av best�mmelsen i 13 kap. 24 � f�rsta stycket andra meningen ML. Om betalningen inte avser det fordringsf�rh�llande som den ursprungliga oms�ttningen grundar sig p� utan avser n�gon annan transaktion, b�r inte nyssn�mnda best�mmelse vara till�mplig. Grunden f�r den av bolaget erh�llna ers�ttningen utg�rs av ett avtal om �verl�telse av en fordran – dvs. en �verl�telse som i sig inte utg�r n�gon skattepliktig oms�ttning – och inte oms�ttningsavtalet i sig. Ers�ttningen avser inte den skattepliktiga oms�ttningen och n�gon betalning avseende oms�ttningen inflyter s�ledes inte.

Regeringsr�tten (2002-06-25, Hulgaard, Almgren, Melin, St�vberg, Kindlund) yttrade: Sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten g�r samma bed�mning som Skatter�ttsn�mnden.

Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten fastst�ller Skatter�ttsn�mndens f�rhandsbesked.

F�redraget 2002-06-13, f�redragande Hallb�ck, m�lnummer 378-2001