Regeringsr�tten referat R� 2002 ref. 45

AB S.D. (bolaget) importerade den 7 maj 1996 ett parti fryst rum�nskt n�tk�tt om 18 641 kg. Partiets v�rde uppgick till drygt 500 000 kr. Enligt dokument fr�n Rum�nien var k�ttpartiet salmonellakontrollerat utan anm�rkning. Vid partiets ankomst till Sverige (Ystad) togs tre stickprov f�r mikrobiologisk kontroll. Gr�nskontrollveterin�ren sl�ppte partiet till fri oms�ttning inom EU samt godk�nde detsamma f�r konsumtion utan omlastning. Partiet f�rvarades sedan, p� bolagets bekostnad, i G�teborgs Fryshus i avvaktan p� f�rtullning. Efter analys av tagna stickprover konstaterades f�rekomst av salmonella, varf�r Milj�f�rvaltningen i G�teborg den 13 juni 1996 beslutade att bel�gga k�ttpartiet med saluf�rbud enligt 25 � livsmedelslagen (1971:511). Dessf�rinnan hade bolaget dock hunnit avyttra 1 218 kg av partiet. Den 17 juni 1996 togs ytterligare bakteriologiska tester p� kvarvarande del av partiet varvid �ven bakterier av E-coli typ uppt�cktes i k�ttet. Bolaget �terkallade d�refter sin ans�kan om f�rtullning samt hemst�llde den 27 juni 1996 hos L�nsstyrelsen i G�teborgs och Bohus l�n att k�ttpartiet skulle f�rst�ras genom tillsynsmyndighetens f�rsorg. Tullmyndigheten utl�mnade k�ttet f�r destruktion den 13 mars 1997. Bolaget ans�kte, med h�nvisning till f�rordningen (1956:296) om ers�ttning fr�n staten i vissa fall vid ingripanden f�r att f�rhindra spridning av en smittsam sjukdom (ers�ttningsf�rordningen), om ers�ttning med 536 446 kr f�r partiets ink�psv�rde och f�r kostnader f�r lagring, transport, veterin�r och destruktion. Kammarkollegiet beslutade den 3 september 1997 att avsl� ans�kan d� saluf�rbudet enligt livsmedelslagen inte ans�gs ha givit upphov till n�gon v�rdef�rst�ring.

Bolaget �verklagade beslutet och yrkade att l�nsr�tten skulle bevilja bolaget beg�rd ers�ttning.

L�nsr�tten i Stockholms l�n (1998-05-20, ordf�rande Kahelin) yttrade: Av 1 � ers�ttningsf�rordningen framg�r att ers�ttning kan utg� d� en myndighet med st�d av livsmedelslagen ingripit och att detta ingripande f�rorsakat n�gon kostnader eller f�rluster. – Enligt 2 � f�rsta stycket ers�ttningsf�rordningen f�r ers�ttning utg� f�r v�rdef�rst�ring och kostnader om en myndighet f�rordnat att ett visst varuparti skall f�rst�ras eller att d�rmed skall vidtas �tg�rd som minskar v�rdet av detsamma. Likas� f�r ers�ttas kostnad f�r omarbetning av vara, som enligt myndighets f�rordnande inte f�tt s�ljas eller anv�ndas i sitt ursprungliga skick. Som v�rdef�rst�ring avses enligt andra stycket j�mv�l att myndighets f�rordnande haft till direkt f�ljd att varor inte kunnat s�ljas eller anv�ndas, s�som att ett f�rbud medf�rt att f�rs�ljningsst�lle m�st st�ngas och varor i f�ljd d�rav f�rfarit. Med f�rlust avses enligt tredje stycket inte s�dan f�rlust som endast �r att betrakta som indirekt f�ljd av myndighets �tg�rd, s�som att p� grund av r�dande f�rh�llanden viss vara icke kunnat vinna avs�ttning. Varuv�rdet skall enligt fj�rde stycket best�mmas till dagspris vid ink�p av den som lidit f�rlusten. – Av f�rarbetena till f�rordningen (prop. 1956:126 s. 75 f.) framg�r att syftet med f�rordningen inte var att ers�tta indirekta f�rluster till f�ljd av myndighets �tg�rd, s�som att viss vara icke kunnat vinna avs�ttning eller att dess f�rs�ljning f�rdr�jts utan att varan d�rigenom f�rst�rts eller blivit oanv�ndbar f�r sitt �ndam�l. Vidare angavs att skadan i princip f�r anses uppst� den dag f�retagaren betages r�tten att f�rfoga �ver varan p� grund av myndighetsbeslut. – Vidare stadgas i 5 � tullagen (SFS 1994:1550) att n�gon inte f�r f�rfoga �ver en icke-gemenskapsvara innan den har f�rtullats om inte annat f�ljer av tullagen eller tullagstiftningen i �vrigt. – Av handlingarna i m�let framg�r bl.a. f�ljande. Den 7 maj 1996 importerade bolaget ett parti rum�nskt n�tk�tt om 18 641 kg. K�ttpartiets v�rde uppgick till 536 446 kr. Enligt dokument fr�n Rum�nien var k�ttpartiet salmonellakontrollerat utan anm�rkning. Vid ankomsten till Sverige togs tre stickprov ut f�r mikrobiologisk kontroll. Efter analys konstaterades f�rekomst av salmonella. Den 13 juni 1996 belade Milj�f�rvaltningen i G�teborg k�ttpartiet med saluf�rbud enligt 25 � livsmedelslagen. F�re saluf�rbudet hade bolaget s�lt 1 218 kg innanl�r. Den 17 juni 1996 togs ytterligare bakteriologiska tester i G�teborg. H�rvid uppt�cktes �ven bakterier av E-coli typ i k�ttet. Bolaget �terkallade sin ans�kan om f�rtullning samt hemst�llde till l�nsstyrelsen, i en skrivelse daterad den 27 juni 1996, att k�ttpartiet skulle f�rst�ras genom tillsynsmyndighetens f�rsorg. K�ttpartiet destruerades den 13 mars 1997. – L�nsr�tten g�r f�ljande bed�mning. – Av utredningen i m�let framg�r att k�ttet belagts med saluf�rbud, att bolaget d�refter �terkallat sin ans�kan om f�rtullning och att bolaget vidare hemst�llt att k�ttpartiet skulle destrueras. Saluf�rbudet har meddelats med st�d av livsmedelslagen och d�rmed kan – om myndighetsingripandet medf�rt en v�rdef�rst�ring f�r bolaget – ers�ttning enligt ers�ttningsf�rordningen utg�. – N�got myndighetsingripande med inneb�rd att bolaget skulle f�rst�ra k�ttpartiet f�religger inte. I likhet med Kammarkollegiet anser l�nsr�tten vidare att m�jligheterna att saluf�ra k�ttpartiet i landet inte direkt p�verkats av saluf�rbudet. Detta eftersom bolaget �terkallade sin ans�kan om f�rtullning. Saluf�rbudet medf�rde inte heller att k�ttpartiet blev oanv�ndbart eller att detsamma f�rst�rdes. Saluf�rbudet har s�ledes inte medf�rt n�gon v�rdef�rst�ring f�r bolaget. Ers�ttning enligt ers�ttningsf�rordningen kan d�rf�r inte utg�. Bolagets �verklagande skall s�ledes avsl�s. – L�nsr�tten avsl�r �verklagandet.

Bolaget fullf�ljde sin talan.

Pr�vningstillst�nd meddelades.

Kammarkollegiet bestred bifall till �verklagandet.

Kammarr�tten i Stockholm (2000-07-17,Will�n, Avellan-Hultman, referent) yttrade: Av utredningen i m�let framg�r att k�ttpartiet den 7 maj 1996 sl�ppts till fri oms�ttning inom EU och att det godk�nts f�r konsumtion utan omlastning. Den 13 juni 1996 belade Milj�f�rvaltningen i G�teborg k�ttpartiet med saluf�rbud enligt 25 � livsmedelslagen. Med anledning av saluf�rbudet �tertog bolaget anm�lan om f�rtullning och hemst�llde d�refter hos l�nsstyrelsen att k�ttpartiet skulle f�rst�ras, vilket skedde den 13 mars 1997. Kammarr�tten finner att de kostnader och den f�rlust som bolaget �samkats med anledning av saluf�rbudet �r s�dana som kan ers�ttas enligt ers�ttningsf�rordningen. Att bolaget med anledning av beslutet �tertog sin ans�kan om f�rtullning medf�r ingen annan bed�mning. Vidare finner kammarr�tten att de kostnader och den f�rlust som bolaget �samkats p� grund av beslutet kan best�mmas till 536 446 kr. – Kammarr�tten bifaller �verklagandet och f�rklarar med �ndring av underinstansernas avg�randen att AB S.D. skall tillerk�nnas ers�ttning med 536 446 kr avseende v�rdef�rst�ring och kostnader.

Kammarr�ttsassessorn Wittrock var skiljaktig och anf�rde att det inte f�rel�g sk�l att �ndra l�nsr�ttens dom mot bakgrund av uttalandena i f�rarbetena om att det inte �r meningen att ers�ttning skall utg� i anledning av de �tg�rder myndigheterna vidtar i sin regelm�ssiga kontrollerande verksamhet p� h�lsov�rdens omr�de utan att det endast kan bli fr�ga om att ers�tta f�rluster som uppkommer vid extraordin�ra ingripanden (se prop. 1956:126 s. 32).

Kammarkollegiet �verklagade och yrkade att Regeringsr�tten med �ndring av kammarr�ttens dom skulle fastst�lla l�nsr�ttens dom. Till st�d f�r sin talan anf�rde Kammarkollegiet bl.a. f�ljande. K�ttpartiet i fr�ga f�rvarades i G�teborg p� bolagets bekostnad i avvaktan p� f�rtullning. Under denna tid visade provsvar att k�ttet var smittat av salmonella och bakterier av E-coli typ. F�rtullning och utl�mnande av k�ttpartiet kr�ver att det kan visas vara fritt fr�n salmonella och E-coli bakterier. Vid en f�rtullning med aktuella provsvarsdokument har tullen enligt kollegiets f�rmenande varit f�rhindrad att medge inf�rsel och att l�mna ut partiet f�r f�rs�ljning. Orsaken till k�ttets v�rdef�rst�ring �r s�ledes att finna i att k�ttet visat sig vara smittat med salmonella och E-coli bakterier. Vid angivna f�rh�llanden saknar det i och f�r sig betydelse om ers�ttningsf�rordningen �r till�mpbar eller inte. Att bolaget genom att �terta ans�kan om f�rtullning skulle kunna p�verka m�jligheten till ers�ttning enligt ers�ttningsf�rordningen �r enligt Kammarkollegiet inte rimligt. Saluf�rbudet i sig har inte medf�rt n�gon v�rdef�rst�ring. N�got beslut enligt livsmedelslagen om destruktion f�religger inte heller. Orsaken till hemst�llan om destruktion och tullens utl�mnande av k�ttpartiet till destruktion �r enligt kollegiet fr�mst att finna i bolagets kostnader f�r f�rvaringen som man ville begr�nsa med destruktionen. Milj�f�rvaltningens �tg�rder har skett vid den regelm�ssigt kontrollerande verksamheten vid k�ttimport till Sverige. Kammarkollegiet anser att ers�ttning endast kan utg� f�r f�rluster som uppkommer vid extraordin�ra ingripanden.

Pr�vningstillst�nd meddelades.

Bolaget bestred �ndring av kammarr�ttens dom och anf�rde bl.a. f�ljande. Det aktuella k�ttpartiet �tf�ljdes av intyg fr�n ursprungslandet som utvisade salmonellakontroll utan anm�rkning. Gr�nskontrollveterin�ren i Sverige godk�nde partiet och sl�ppte det f�r fri oms�ttning inom EU. Bolaget ans�kte om f�rtullning och b�rjade s�lja partiet vidare. Tullmyndigheten kr�vde veterin�rintyg och importgodk�nnande f�r att l�mna ut varorna, vilket man ocks� fick. En dryg m�nad senare meddelades saluf�rbud. Intill dess saluf�rbudet fanns kunde bolaget enligt g�ngse regler f�rfoga �ver partiet. N�r saluf�rbudet v�l fanns hade bolaget ingen m�jlighet att s�nda partiet tillbaka till Rum�nien. Man f�rbj�ds h�rtill med mindre man hade veterin�rgodk�nnande, vilket man inte fick. Veterin�r hos Milj�f�rvaltningen i G�teborgs kommun �lade bolaget vid flera telefonkontakter att destruera partiet eftersom alternativ saknades. Det m�ste anses vara ett extraordin�rt ingripande n�r ett redan godk�nt parti �l�ggs saluf�rbud och bolaget �l�ggs att agera p� ett s�tt som oundg�ngligen medf�r en stor ekonomisk f�rlust.

Regeringsr�tten (2002-07-05, Nordborg, Nilsson, Dexe, Nord) yttrade: Sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande. Av 1 � ers�ttningsf�rordningen framg�r att om en myndighet f�r att hindra spridning av en smittsam sjukdom har ingripit enligt bl.a. livsmedelslagen och ingripandet har f�rorsakat n�gon kostnader eller f�rluster denne kan f� ers�ttning fr�n staten enligt vad som s�gs i f�rordningen.

N�r det g�ller till�mpningsomr�det f�r f�rordningen uttalas i f�rarbetena (prop. 1956:126 s. 32) att det inte �r meningen att ers�ttning skall utg� i anledning av de �tg�rder myndigheterna vidtar i sin regelm�ssiga kontrollerande verksamhet p� h�lsov�rdens omr�de. Vad det h�r kan bli fr�ga om att ers�tta �r f�rluster, som uppkommer vid extraordin�ra ingripanden.

Fr�gan i m�let �r om den f�rlust och de kostnader bolaget vidk�nts orsakats av ett s�dant myndighetsingripande som enligt ers�ttningsf�rordningen kan ber�ttiga till ers�ttning.

Av utredningen i m�let framg�r att milj�f�rvaltningens beslut den 13 juni 1996 – att med st�d av 25 � livsmedelslagen f�rbjuda saluh�llande av det i m�let aktuella k�ttpartiet – f�ranletts av att analys av prover fr�n partiet utvisat f�rekomst av salmonella. Provtagningen har utf�rts av en gr�nskontrollveterin�r i samband med en s�dan stickprovskontroll som kan ske av k�tt som importerats fr�n tredje land. Vid dessa f�rh�llanden kan det enligt Regeringsr�ttens mening inte anses vara fr�ga om ett s�dant myndighetsingripande som avses i 1 � ers�ttningsf�rordningen.

P� grund av det anf�rda saknar bolaget r�tt till ers�ttning. Kammarkollegiets �verklagande skall s�ledes bifallas.

Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten upph�ver kammarr�ttens dom och fastst�ller det slut som l�nsr�ttens dom inneh�ller.

Regeringsr�det Wennerstr�m var skiljaktig betr�ffande motiveringen och anf�rde att sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande enligt hans mening borde ha f�ljande lydelse: Fr�gan i m�let �r om bolaget �r ber�ttigat till ers�ttning enligt ers�ttningsf�rordningen f�r den f�rlust och de kostnader bolaget f�tt vidk�nnas sedan ett av bolaget importerat varuparti i form av fryst k�tt belagts med saluf�rbud p.g.a. att det befanns kontaminerat med salmonella.

Av 1 � ers�ttningsf�rordningen framg�r att om en myndighet f�r att hindra spridning av en smittsam sjukdom har ingripit enligt bl.a. livsmedelslagen och ingripandet har f�rorsakat n�gon kostnader eller f�rluster denne kan f� ers�ttning fr�n staten enligt vad som s�gs i f�rordningen. Enligt 2 � f�rordningen g�ller vidare som f�ruts�ttning f�r r�tten till ers�ttning, n�r fr�ga �r om varupartier som bel�ggs med saluf�rbud, att ingripandet f�ranleder en minskning av varupartiets v�rde. �ven i �vrigt kan ett f�rbud, under vissa f�ruts�ttningar som inte aktualiseras i detta fall, medf�ra r�tt till ers�ttning.

Av utredningen i m�let framg�r att milj�f�rvaltningens beslut den 13 juni 1996 – att med st�d av 25 � livsmedelslagen f�rbjuda saluh�llande av det i m�let aktuella k�ttpartiet – f�ranletts av att analys av prover fr�n partiet utvisat f�rekomst av salmonella. Provtagningen har utf�rts av en gr�nskontrollveterin�r i samband med en stickprovskontroll av k�ttet. D� varupartiet s�ledes redan vid inf�rseln var otj�nligt kan det myndighetsingripande som detta f�ranlett inte anses ha medf�rt n�gon v�rdeminskning av varupartiet.

Vid s�dant f�rh�llande saknar bolaget r�tt till beg�rd ers�ttning. Kammarkollegiets �verklagande skall d�rf�r bifallas.

F�redraget 2002-06-12, f�redragande Holmstedt, m�lnummer 5662-2000