Regeringsr�tten referat R� 2002 ref. 51

I ans�kan hos Skatter�ttsn�mnden anf�rde K.W. f�ljande. Vi �r en grupp p� fyra personer som st�r i begrepp att producera en almanacka under namnet "Goda vanor 2003". Gruppen best�r av en fotograf, en formgivare, en dietist, konstn�r och f�rfattare och jag sj�lv som �r projektledare, redakt�r och f�rfattare. – Almanackan har ett pedagogiskt och visuellt konstn�rligt syfte. Man skulle n�stan kunna kalla den f�r en form av l�romedel. Avsikten �r att f�r varje m�nad presentera ett tema som r�r mat, h�lsa och friskv�rd. Exempel p� teman �r frukostens betydelse, motion, r�tts sorts fett och frukt och gr�nt. – Varje m�nadsuppslag i almanackan best�r av tre delar, som visuellt och grafiskt ges en form s� att betraktaren �ven upplever en vacker helhet. Det ska vara b�de praktiskt, informativt och n�got vackert att ha p� v�ggen. Tredelningen best�r av ett specialkomponerat foto som f�ngar upp temats budskap. D�rp� f�ljer en text som knyter an till temat, det kan vara ett recept, kommentarer och f�rklaringar. H�r kommer det ocks� att finnas n�got aktiverande inslag, t.ex. att komponera sin egen frukost. I textavsnittet kommer vi ocks� att l�gga in mindre bilder som en del i kompositionen. F�rgsammans�ttningen storbild och sm�bilder blir viktig f�r helhetsintrycket. Nederst p� almanackan kommer kalenderdelen. �ven d�r kommer vi att p� vissa dagar l�gga in n�gon kort information eller uppmaning/uppmuntran som har med temat att g�ra. – Vi hoppas kunna s�lja denna almanacka till landsting, f�retag m.fl.

Skatter�ttsn�mnden (2002-03-05, Wingren, ordf�rande, Edlund, Nystr�m, Ohlson, Peterson, Rabe, Sj�berg) yttrade: F�rhandsbesked. – Merv�rdesskatt skall tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget f�r den med ans�kningen avsedda trycksaken. – Motivering. – Skatt skall enligt 7 kap. 1 � f�rsta stycket merv�rdesskattelagen (1994:200), ML, tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget om inte annat f�ljer av andra eller tredje stycket. Enligt tredje stycket 1, som aktualiseras i �rendet, skall skatten tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget f�r bl.a. oms�ttning av b�cker, broschyrer, h�ften och liknande alster, �ven i form av enstaka blad, under f�ruts�ttning att varorna inte helt eller huvudsakligen �r �gnade �t reklam. – I f�rarbetena till best�mmelserna (prop. 2001/02:45 s. 43 f.) anf�rs att den Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen, EG:s tulltaxa, l�mpar sig v�l att anv�nda som ledning f�r att avgr�nsa de varor som skall beskattas med den reducerade skattsatsen. Avsikten �r s�ledes att om varan ing�r i tulltaxenummer 4901-4905 f�religger en presumtion f�r att varan omfattas av till�mpningsomr�det f�r tredje stycket 1 och motsatsvis, om varan ing�r i ett annat tulltaxenummer s� �r presumtionen att den inte omfattas av till�mpningsomr�det f�r denna punkt. Till nr 4901 h�nf�rs tryckta b�cker, broschyrer, h�ften och liknande tryckalster, �ven i form av enstaka blad. Vidare p�pekas s�rskilt att almanackor inte omfattas av nr 4901-4905 utan s�dana produkter regleras i st�llet under nr 4910. – I lagr�dets yttrande (a. prop. s. 76) anf�rs att om tulltaxan enbart skall tj�na till ledning vid tolkningen blir f�ljden att de kategorier av varor som r�knas upp i tredje stycket 1 enligt vanlig lagstiftningsteknik normalt skall ges den inneb�rd de har i allm�nt spr�kbruk och att det fr�mst �r i fall d� inneb�rden �r otydlig som tulltaxan beh�ver tillgripas som ett medel vid tolkningen. – N�mnden g�r f�ljande bed�mning. – Av de ingivna utkasten avseende den aktuella trycksaken framg�r att en f�rh�llandevis stor del av denna skall upptas av information om olika �tg�rder m.m. som kan f�rb�ttra l�sarens h�lsa. �ven i sj�lva kalenderdelen kommer meddelanden med anknytning h�rtill att l�mnas. Vid s�dant f�rh�llande f�r trycksaken anses vara att h�nf�ra till ett s�dant tryckalster som �r avsett att l�sas, KN-nr 4901 och f�r enligt n�mndens mening anses som en s�dan vara som omfattas av 7 kap. 1 � tredje stycket 1 f�rsta strecksatsen. Merv�rdesskatt skall p� grund h�rav tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget.

Riksskatteverket (RSV) �verklagade och yrkade att Regeringsr�tten, med �ndring av f�rhandsbeskedet, skulle besluta att merv�rdesskatt skulle tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget f�r den aktuella almanackan. Till st�d f�r sin talan anf�rde RSV bl.a. f�ljande. Fr�gan i m�let g�ller huruvida den i m�let aktuella varan �r en s�dan trycksak som faller in under tulltaxans KN-nummer 4910. Enligt RSV:s mening �r det inte fel att p�st� att denna vara enligt vanligt spr�kbruk �r en almanacka, dvs. h�nf�rlig till KN-nummer 4910. I det sammanhanget �r det inte helt ointressant att K.W. sj�lv har anv�nt begreppet almanacka om den aktuella trycksaken. Av ans�kningen framg�r att varan �r avsedd att h�ngas upp p� v�ggen. B�cker, broschyrer och h�ften, dvs. s�dana trycksaker som omfattas av KN-nummer 4901-4905, �r typiskt sett varor som inte �r avsedda att h�ngas upp f�r allm�nt besk�dande utan avsikten �r snarare att de skall l�sas av en person som h�ller varan i handen. Motsvarande torde g�lla �ven �vriga varor som kan klassificeras under KN-nummer 4901-4905. De flesta almanackor best�r f�rutom av en kalenderdel �ven av mer eller mindre omfattande information med varierande inneh�ll beroende p� typ av almanacka. Exempel p� s�dan information som kan f�rekomma i almanackor �r skatte- och f�retagsinformation samt v�rldsatlas. I princip alla s.k. v�ggalmanackor inneh�ller bild och text som upptar mer �n h�lften av ett m�nadsuppslag. S�rskilt n�r det g�ller konstalmanackor upptar bilden betydligt mer utrymme �n kalenderdelen. Skatter�ttsn�mndens bed�mning kommer att leda till problem med gr�nsdragningen mellan almanackor som skall beskattas med den normala skattesatsen respektive med den l�gsta skattesatsen.

K.W. hemst�llde att Regeringsr�tten skulle fastst�lla f�rhandsbeskedet och anf�rde bl.a. f�ljande. Trycksaken, som f�tt namnet "Goda Vanor 2003", �r en v�ggalmanacka med ett h�lso- och friskv�rdsperspektiv. Syftet �r att i tolv steg i text och bild argumentera f�r, informera om och inspirera till sundare matvanor och ett fysiskt mer aktivt liv. Det handlar om att f�rmedla ett friskv�rdst�nkande. N�r kostnaderna f�r samh�llet f�r sjukskrivningar och oh�lsa h�ller p� att bli katastrofalt h�ga har allt fler arbetsgivare inom b�de offentlig och privat sektor b�rjat arbeta aktivt med h�lsofr�gor och f�rebyggande h�lsov�rd p� arbetsplatserna. Almanackan �r ett led i det arbetet. F�r att n� en bred m�lgrupp och framf�r allt den vars oh�lsa beror p� felaktig kost, stress och f�r litet motion �r f�rpackningen av budskapet viktig. Budskapet "12 steg till en b�ttre h�lsa" �r ett bra koncept med ett realistiskt tidsperspektiv f�r best�ende f�r�ndring och ett nytt �r �r en l�mplig tidpunkt f�r nya vanor. Man har d�rf�r valt att ge budskapet formen av en almanacka. Kalenderdelen �r dock egentligen ovidkommande. Ur ett folkh�lsoperspektiv �r trycksaken en upplysningsskrift eller ett informationsmaterial avsett att l�sas och med en ambition att vara l�ttillg�ngligt f�r den m�lgrupp man kanske inte n�r p� annat s�tt. "Goda Vanor 2003" �r allts� ingen vanlig almanacka liknande dem med en konstbild eller annan bild, verser, ordspr�k eller astronomiska eller andra data.

Regeringsr�tten (2002-10-02, Nordborg, Wennerstr�m, Almgren, Dexe, Kindlund) yttrade: Sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande. Av 7 kap. 1 � tredje stycket ML f�ljer bl.a. att merv�rdesskatt tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget f�r oms�ttning av vissa i lagrummet uppr�knade varor, under f�ruts�ttning att varorna inte helt eller huvudsakligen �r �gnade �t reklam. Bland de varor som omfattas av denna reglering n�mns i lagrummets f�rsta punkt

– b�cker, broschyrer, h�ften och liknande alster, �ven i form av enstaka

�blad,

– tidningar och tidskrifter,

– bilderb�cker, ritb�cker och m�larb�cker f�r barn,

– musiknoter, samt

– kartor, inbegripet atlaser, v�ggkartor och topografiska kartor.

Fr�gan i m�let �r om denna best�mmelse �r till�mplig vid oms�ttning av den trycksak som K.W. avser att ge ut eller om skatt i st�llet skall tas ut med 25 procent i enlighet med huvudregeln f�r merv�rdesskattepliktig oms�ttning.

Den aktuella best�mmelsen inf�rdes den 1 januari 2002 i syfte att av fr�mst kulturpolitiska sk�l f�rb�ttra villkoren f�r litteraturen och l�sandet. Att en l�gre skattesats �n den normala f�r till�mpas f�r de i best�mmelsen angivna varorna f�ljer av artikel 12.3 a tredje stycket och bilaga H till r�dets sj�tte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning r�rande oms�ttningsskatter – Gemensamt system f�r merv�rdesskatt: enhetlig ber�kningsgrund. I ingressen till den n�mnda bilagan anges att medlemsstaterna f�r anv�nda Kombinerade tull- och statistiknomenklaturen f�r att fastst�lla vad den ifr�gavarande varukategorin exakt omfattar. Denna nomenklatur inneh�ller en omfattande, systematisk indelning av varor under s.k. KN-nummer och anv�nds prim�rt f�r tulltaxe- och statistik�ndam�l.

I f�rarbetena till 7 kap. 1 � tredje stycket ML angav regeringen att detta v�rldsomfattande klassificeringssystem inom tullomr�det l�mpar sig v�l att anv�nda som ledning f�r att avgr�nsa de varor som skall beskattas med den reducerade skattesatsen (prop. 2001/02:45 s. 43). I sitt yttrande �ver den f�reslagna regleringen uttalade Lagr�det att de kategorier av varor som uppr�knas i punkten 1 enligt vanlig lagtolkningsteknik normalt skall ges den inneb�rd de har i allm�nt spr�kbruk och att det fr�mst �r i fall d� inneb�rden �r otydlig som tulltaxan beh�ver tillgripas som ett hj�lpmedel vid tolkningen. Lagr�det tillade att det f�ljer av normala metoder f�r lagtolkning att tulltaxan, som utgjort grunden f�r regleringen, b�r tj�na till ledning vid tolkningen (prop. 2001/02:45 s. 76).

Vid en tolkning som g�rs med ledning av tulltaxan �r utg�ngspunkten att de varor som omfattas av den l�gsta skattesatsen �r h�nf�rliga till kategorierna KN 4901-4905, se prop. 2001/02:45 s. 44. Till dessa kategorier h�r bl.a. b�cker och andra tryckalster som �r avsedda att l�sas med undantag f�r produkter som omfattas av andra tulltaxenummer med mera specificerad varubeskrivning. Till dessa undantag h�r almanackor. Alla slag av almanackor �r h�nf�rliga till kategorin KN 4910, under f�ruts�ttning att "trycket ger varan dess huvudsakliga karakt�r".

Avg�rande f�r om en trycksak skall omfattas av den l�gre skattesats som g�ller f�r varor som uppr�knas i 7 kap. 1 � tredje stycket ML �r s�ledes om den enligt allm�nt spr�kbruk eller med ledning den klassificering som kan g�ras utifr�n tulltaxan kan h�nf�ras till n�gon av de varor som uppr�knas i lagrummet.

Den trycksak K.W. avser att ge ut under namnet "Goda Vanor 2003" kan beskrivas p� f�ljande s�tt. Den omfattar tolv blad, vart och ett avseende en av �rets m�nader. Formatet �r ca 60 x 30 cm. �verst p� varje blad anges m�nadens namn med vanlig, stor tryckstil. N�rmast d�runder f�ljer en bild eller ett bildcollage som avser att illustrera det tema som tas upp f�r den aktuella m�naden och som kan avse exempelvis mat, kostinformation eller motion. Under bilden f�ljer en skriven text som avses ansluta till bilddelen och som s�ledes behandlar det valda temat. Nederst p� bladet finns en kalenderdel f�r den aktuella m�naden. Den �r uppst�lld p� traditionellt s�tt med ett rutm�nster som omfattar en ruta f�r var och en av m�nadens dagar. I denna del anges �ven veckonummer, veckodag, datum, namnsdagar samt helgdagar och helgdagsaftnar. Det har i ans�kan om f�rhandsbesked tillagts att viss text med anknytning till m�nadens tema kan komma att tas in i kalenderdelen. Denna omfattar drygt en fj�rdedel av trycksakens yta.

Trycksaken "Goda Vanor 2003" �r s�ledes m�nadsindelad med en konventionell kalenderdel. Till sin struktur f�reter den p�tagliga likheter med andra v�ggalmanackor med bild- och textdelar som saluf�rs i handeln. S�vitt framg�r �r avsikten ocks� att den skall anv�ndas som v�ggalmanacka och den utg�r d�rmed ett substitut f�r andra v�ggalmanackor. Enligt vanligt spr�kbruk m�ter det d�rf�r inget hinder att h�nf�ra trycksaken till kategorin almanackor. Med den avsedda utformningen av trycksaken kan det f�rh�llandet att avsikten med den �r att bidra till bl.a. f�rb�ttrade kost- och h�lsovanor enligt Regeringsr�ttens mening inte heller leda till annan bed�mning �n att den b�r h�nf�ras till kategorin almanackor. Regeringsr�tten finner d�rf�r att trycksaken "Goda Vanor 2003" i merv�rdesskatteh�nseende inte kan h�nf�ras till den kategori av varor f�r vilka den l�gsta skattesatsen �r till�mplig. RSV:s �verklagande skall d�rf�r bifallas.

Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten f�rklarar, med �ndring av Skatter�ttsn�mndens f�rhandsbesked, att merv�rdesskatt skall tas ut med 25 procent av beskattningsunderlaget f�r den med ans�kningen avsedda trycksaken.

F�redraget 2002-09-05, f�redragande Nilsson, m�lnummer 2098-2002