Regeringsr�tten referat R� 2002 ref. 60

Enligt godk�nt straff�rel�ggande hade L.O.N. den 6 december 1999 k�rt personbil mot r�tt ljus p� Riksv�gen i Ume� kommun. – L.O.N. hade tidigare, den 6 oktober 1999, gjort sig skyldig till en hastighets�vertr�delse (95 km/tim p� 70-v�g) vilket f�ranledde l�nsstyrelsen att �terkalla hans k�rkort i en m�nad. Han hade �ven meddelats varning den 19 januari 1999 p� grund av hastighets�vertr�delse (118 km/tim p� 90-v�g) den 30 november 1998. – L.O.N. anf�rde att han hade stort behov av k�rkort i sitt arbete samt �ven behov av k�rkort p� grund av sin hustrus sjukdom.

I beslut den 28 september 2000 �terkallade L�nsstyrelsen i V�sterbottens l�n L.O.N:s k�rkort med st�d av 5 kap. 3 � 3 och 4 samt 6 � k�rkortslagen (1998:488) och best�mde sp�rrtiden till tre m�nader. L�nsstyrelsen anf�rde f�ljande: Enligt 5 kap. 3 � 4 k�rkortslagen ska ett k�rkort �terkallas bl.a. om k�rkortshavaren har k�rt mot r�tt ljus och �vertr�delsen inte kan anses som ringa. Enligt 5 kap. 3 � 3 k�rkortslagen ska ett k�rkort �terkallas om k�rkortshavaren genom upprepade brott i v�sentlig grad har visat bristande vilja eller f�rm�ga att r�tta sig efter de best�mmelser som g�ller i trafikens eller trafiks�kerhetens intresse f�r f�rare av motordrivet fordon. Enligt 5 kap. 9 � samma lag ska k�rkortshavaren meddelas varning i st�llet om detta av s�rskilda sk�l kan anses vara en tillr�cklig �tg�rd. – I motiven till k�rkortslagen framh�lls att allvarliga trafik�vertr�delser, s�som k�rning mot r�tt ljus, oavsett trafikfaran i det enskilda fallet visar en p�taglig brist i f�rarens insikter om och f�rst�else f�r vad trafiks�kerheten kr�ver. Det s�gs vidare i fr�ga om detta slags �vertr�delser att i och med att �vertr�delsen har skett �r risken stor f�r att en allvarlig olycka �r ett faktum. Oskyddade trafikanter – s�som vid �verg�ngsst�llen – kan bli offer f�r dessa �vertr�delser. �terkallelse av k�rkortet ska enligt departementschefen vara den normala �tg�rden i dessa fall medan meddelande av varning f�ruts�tter att det f�religger s�rskilda sk�l (prop. 1985/86:115 s. 7 ff). – L�nsstyrelsen anser att Ni genom r�dljusk�rningen har brutit mot en regel som �r v�sentlig f�r trafiks�kerheten. Er f�rseelse �r inte ringa. Med h�nsyn till �vertr�delsens art s� kan varken omst�ndigheterna vid k�rningen eller Ert behov av k�rkort medf�ra att Ni f�r en varning. – R�dljusk�rningen och tidigare hastighets�vertr�delser visar att Ni inte vill eller kan r�tta Er efter de best�mmelser som g�ller. L�nsstyrelsen anser d�rf�r att Ert k�rkort ska �terkallas och att sp�rrtiden inte b�r understiga tre m�nader. – L�nsstyrelsen best�mmer �terkallelsetiden – den s� kallade sp�rrtiden – till tre (3) m�nader r�knat fr�n dag Ni tar del av detta beslut. L�nsstyrelsen har d�rvid tagit h�nsyn till Ert behov av k�rkort. – Beslutet g�ller omedelbart, �ven om det �verklagas.

I �verklagande yrkade L.O.N. i f�rsta hand att han skulle tilldelas varning och i andra hand att den s.k. sp�rrtiden f�r �terkallelse av hans k�rkort skulle s�ttas ned. Till st�d f�r sin talan anf�rde han i huvudsak f�ljande. Den typ av korsning som han f�rdades genom �r speciell p� grund av att det i f�rdriktningen inte finns n�gra trafikljus. Trafikljusen �r inte helt l�tta att uppt�cka. Det viktigaste �r att h�lla kontroll �ver trafikanter i korsningen. Det har inte vid framf�randet av fordonet f�relegat n�gon risk f�r n�gon trafikant. F�rseelsen m�ste anses som ringa. – Han har f�tt i uppdrag av Ume� kommun att bist� sin hustru enligt lagen om st�d och service till vissa funktionshindrade, LSS, med tio timmar/vecka vilket inte g�r att genomf�ra om han inte f�r beh�lla sitt k�rkort. Vidare har hans mor nedsatt syn. Han �r den enda anh�riga som bor p� orten. Vad g�ller behov av k�rkort i �vrigt vidh�ller han de omst�ndigheter han anf�rt hos l�nsstyrelsen.

L�nsstyrelsen bestred bifall till �verklagandet.

L�nsr�tten i V�sterbottens l�n (2001-02-12, ordf�rande Granholm) yttrade: L.O.N. har genom att k�ra mot r�tt ljus brutit mot en f�r trafiks�kerheten v�sentlig regel. �vertr�delsen kan, trots vad som upplysts ang�ende trafikf�rh�llandena vid platsen, inte anses som ringa. Vid val av ingripande finner l�nsr�tten att varning, mot bakgrund av tidigare �vertr�delser, inte kan anses som en tillr�cklig �tg�rd. Hans k�rkort skall d�rf�r �terkallas. Vid bed�mningen av under hur l�ng tid hans k�rkort skall �terkallas skall � ena sidan beaktas att L.O.N. tidigare gjort sig skyldig till tv� hastighets�vertr�delser, � andra sidan hans behov av k�rkort i sitt arbete och f�r att fullg�ra sin insats gentemot hustrun. Enligt l�nsr�ttens mening f�r, med beaktande av L.O.N:s behov av k�rkort, trots f�revarande och tidigare �vertr�delser en sp�rrtid om en m�nad anses v�l avv�gd. �verklagandet skall d�rf�r bifallas p� s� s�tt att sp�rrtiden s�tts ned till en m�nad. – L�nsr�tten bifaller �verklagandet p� s�dant s�tt att sp�rrtiden s�tts ned till en m�nad.

L�nsstyrelsen �verklagade och yrkade att kammarr�tten skulle upph�va l�nsr�ttens dom och fastst�lla l�nsstyrelsens beslut den 28 september 2000, varigenom best�mdes en sp�rrtid p� tre m�nader r�knat fr�n den dag d� L.O.N. tog del av beslutet, dvs. den 24 januari 2001. L�nsstyrelsen anf�rde till st�d f�r sitt �verklagande i huvudsak f�ljande. Enbart en r�dljusk�rning f�ranleder enligt normal praxis en sp�rrtid p� tv� m�nader. L.O.N. har inom ett �rs tid gjort sig skyldig till en r�dljusk�rning och tv� hastighets�vertr�delser, vilka inte kan anses som ringa. Av Regeringsr�ttens praxis (R� 1985 ref. 2:59 och R� 1994 ref. 70) framg�r att det inte finns n�got hinder mot att vid bed�mningen av fr�gan om det f�religger grund f�r �terkallelse av k�rkort beakta �ven s�dana f�rseelser som f�ranlett tidigare k�rkortsingripanden. �vertr�delserna visar sammantaget att L.O.N. brister i vilja eller f�rm�ga att r�tta sig efter de best�mmelser som g�ller i trafiken. En sp�rrtid p� tre m�nader �r v�l avv�gd, �ven med h�nsyn till L.O.N:s behov av k�rkort.

L.O.N. yrkade att �verklagandet skulle avsl�s och anf�rde bl.a. f�ljande. Det har inte anf�rts att det f�relegat n�gon risk f�r andra trafikanter. G�rningen b�r d�rf�r bed�mas som ringa. – De hastighets�vertr�delser som l�nsstyrelsen �beropar har redan f�ranlett k�rkortsingripanden. Det nu aktuella k�rkortsingripandet b�r d�rf�r grundas endast p� r�dljusk�rningen. I annat fall blir inneb�rden en dubbelbestraffning, vilket inte b�r accepteras.

Enligt inh�mtade uppgifter fr�n l�nsstyrelsen hade L.O.N. enligt 5 kap. 14 � k�rkortslagen erh�llit nytt k�rkort den 25 februari 2001.

Kammarr�tten i Sundsvall (2001-10-17, Ling, Forkman, referent, Mathiasson) yttrade: Vid k�rkorts�terkallelse p� grund av bland annat trafikbrott skall det enligt 5 kap. 6 � k�rkortslagen best�mmas en tid inom vilken ett nytt k�rkort inte f�r utf�rdas (sp�rrtid). Sp�rrtiden skall var l�gst en m�nad och h�gst ett �r. Fr�gan i m�let �r hur l�ng sp�rrtid som b�r best�mmas. – K�rning mot r�tt ljus f�r anses vara en allvarlig �vertr�delse av trafikf�reskrifterna, som ger stark anledning att ifr�gas�tta f�rarens l�mplighet att inneha k�rkort, och kan endast under speciella omst�ndigheter uppfattas som en ringa f�rseelse (R� 1995 ref. 3). Det har visserligen inte p�st�tts att det vid den r�dljusk�rning som L.O.N. gjort sig skyldig till f�rel�g n�gon �verh�ngande risk f�r medtrafikanter, men det kan enligt kammarr�ttens mening inte heller s�gas att omst�ndigheterna vid k�rningen var s� speciella att �vertr�delsen kan bed�mas som ringa. D�rf�r f�religger grund f�r �terkallelse av L.O.N:s k�rkort. – Av Regeringsr�ttens praxis – som l�nsstyrelsen refererat till i sitt �verklagande – framg�r att �ven s�dana tidigare hastighets�vertr�delser som har f�ranlett k�rkortsingripande i form av varning eller �terkallelse f�r beaktas vid k�rkortsingripande p� grund av upprepade hastighets�vertr�delser. Kammarr�tten ser mot denna bakgrund och med beaktande �ven av vad L.O.N. i �vrigt anf�rt inget hinder mot att de b�da hastighets�vertr�delser som redan tidigare har f�ranlett k�rkortsingripanden beaktas vid bed�mningen av sp�rrtidens l�ngd i det nu aktuella m�let. – Vad som anf�rts i l�nsr�tten om L.O.N:s behov av k�rkort v�ger enligt kammarr�ttens mening inte tillr�ckligt tungt f�r att p�verka sp�rrtidens l�ngd. – Efter en samlad bed�mning av det anf�rda och vad som i �vrigt f�rekommit i m�let finner kammarr�tten att den av l�nsstyrelsen best�mda sp�rrtiden p� tre m�nader var v�l avv�gd. �verklagandet skall d�rf�r bifallas. – Kammarr�tten upph�ver l�nsr�ttens dom och fastst�ller l�nsstyrelsens beslut. Det noteras att sp�rrtiden numera har l�pt ut.

L�nsstyrelsen �verklagade kammarr�ttens dom och yrkade att sp�rrtiden skulle ber�knas fr�n delgivningen av kammarr�ttens dom med avr�kning av den tid under vilken k�rkortet varit �terkallat till f�ljd av l�nsstyrelsens beslut den 28 september 2000. Till st�d f�r sin talan anf�rde l�nsstyrelsen i huvudsak f�ljande. Till�mplig best�mmelse vid ber�kning av sp�rrtid �r 7 kap. 8 � k�rkortslagen. Av best�mmelsen framg�r att i fall d�r k�rkortet �terkallas och det inte f�reg�s av ett omh�ndertagande l�per sp�rrtiden fr�n den dag som anges i beslutet. Kammarr�tten utg�r fr�n att tidpunkten f�r sp�rrtiden skall r�knas fr�n dagen f�r delgivningen av l�nsstyrelsens beslut och f�ster inget avseende vid att k�rkortet d� rent faktiskt endast varit �terkallat en m�nad. Det korrekta hade varit att r�kna sp�rrtiden fr�n dagen f�r delgivning av kammarr�ttens beslut och sedan avr�kna den tid som L.O.N. redan haft k�rkortet �terkallat. Kammarr�ttens tolkning av fr�n vilken tidpunkt sp�rrtiden skall ber�knas f�r den f�ljden att den faktiska �terkallelsetidens l�ngd beror p� hur snabbt kammarr�tten handl�gger ett �rende. Syftet med en �terkallelsetid, att av trafiks�kerhetssk�l h�lla k�rkortshavaren ur trafiken under en viss tid, f�rfelas genom kammarr�ttens tolkning.

Pr�vningstillst�nd meddelades.

L.O.N. bestred bifall till �verklagandet.

Regeringsr�tten (2002-09-12, Billum, Nordborg, Ersson, Dexe, Nord) yttrade: Sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande. Best�mmelser om ber�kning av sp�rrtid finns i 7 kap. 8 � k�rkortslagen. Giltighetstid f�r �terkallelse tills vidare och sp�rrtid med anledning av �terkallelse r�knas enligt f�rsta stycket fr�n den dag d� beslutet delges k�rkortshavaren eller fr�n den tidigare dag n�r k�rkortshavaren �verl�mnar k�rkortet till l�nsstyrelsen. Har beslutet f�reg�tts av ett beslut om omh�ndertagande av k�rkortet eller av ett beslut om �terkallelse tills vidare, r�knas sp�rrtiden fr�n det f�rst delgivna beslutet. Har giltighetstiden av beslut om �terkallelse tills vidare l�pt ut n�r slutligt beslut om k�rkortsingripande fattas skall den tid under vilket k�rkortet varit ogiltigt r�knas av fr�n sp�rrtiden. Av andra stycket framg�r att sp�rrtiden i andra fall l�per fr�n den dag som anges i beslutet.

L.O.N. har gjort sig skyldig till att ha f�rt fordon mot r�tt ljus den 6 december 1999. Han har tidigare meddelats varning p� grund av hastighets�vertr�delse samt haft sitt k�rkort �terkallat en m�nad p� grund av ytterligare en hastighets�vertr�delse.

Genom beslut den 28 september 2000 �terkallade L�nsstyrelsen i V�sterbottens l�n med st�d av 5 kap. 3 � 3 och 4 k�rkortslagen L.O.N:s k�rkort och best�mde sp�rrtiden till tre m�nader r�knat fr�n den dag L.O.N. tog del av beslutet. Av delgivningskvitto framg�r att L.O.N. tog del av beslutet den 24 januari 2001. Sedan L.O.N. �verklagat l�nsstyrelsens beslut nedsatte L�nsr�tten i V�sterbottens l�n genom dom den 12 februari 2001 sp�rrtiden till en m�nad. L.O.N. fick nytt k�rkort den 25 februari 2001. L�nsstyrelsen �verklagade domen hos Kammarr�tten i Sundsvall och yrkade att kammarr�tten, med upph�vande av l�nsr�ttens dom, skulle fastst�lla l�nsstyrelsens beslut att �terkalla L.O.N:s k�rkort med en sp�rrtid om tre m�nader. Genom dom den 17 oktober 2001 upph�vde kammarr�tten l�nsr�ttens dom och fastst�llde l�nsstyrelsens beslut. I domslutet angavs vidare: "Det noteras att sp�rrtiden numera har l�pt ut".

S�som framg�r ovan har kammarr�tten funnit att de f�rseelser L.O.N. gjort sig skyldig till motiverar att k�rkortet �terkallas med en sp�rrtid om tre m�nader. Kammarr�tten har inte uttalat sig om fr�n vilken dag sp�rrtiden skall g�lla. Kammarr�ttens uttalande att sp�rrtiden l�pt ut f�r emellertid enligt Regeringsr�ttens mening f�rst�s s� att sp�rrtiden ansetts l�pa fr�n den dag som angavs i l�nsstyrelsens beslut, dvs. fr�n dagen f�r delgivningen av detta beslut. L.O.N. delgavs l�nsstyrelsens beslut den 24 januari 2001. Kammarr�ttens avg�rande medf�r att L.O.N., trots en sp�rrtid om tre m�nader, endast varit fr�ntagen f�rarbeh�righeten under en m�nad.

Best�mmelser om ber�kning av sp�rrtid finns, s�som angetts ovan, i 7 kap. 8 � k�rkortslagen. Huvudfr�gan i m�let �r under vilken tid sp�rrtiden skall l�pa n�r h�gre instans best�mmer en l�ngre sp�rrtid �n l�gre instans och sp�rrtiden enligt det tidigare beslutet redan l�pt ut. F�rfattningstexten reglerar inte uttryckligen den situationen. Kammarr�ttens dom inneb�r att sp�rrtiden r�knas fr�n delgivningen av det f�rsta beslutet. Ett s�dant f�rfaringss�tt leder enligt Regeringsr�ttens uppfattning till orimliga resultat eftersom tid under vilken nytt k�rkort innehafts d� kan komma att inr�knas i sp�rrtiden (jfr R� 1997 ref. 39).

Mot bakgrund av det anf�rda finner Regeringsr�tten att sp�rrtiden inte b�r r�knas fr�n delgivningen av det f�rsta beslutet om �terkallelse i det fall sp�rrtiden enligt detta beslut hunnit l�pa ut innan fr�gan om sp�rrtidens l�ngd avg�rs av h�gre instans. I st�llet skall sp�rrtiden r�knas fr�n delgivningen av den h�gre instansens beslut. Vidare b�r den tid under vilken k�rkortshavaren varit fr�ntagen f�rarbeh�righeten till f�ljd av det tidigare beslutet r�knas av fr�n sp�rrtiden.

N�gon omst�ndighet som skulle utg�ra grund f�r att s�tta ned den av kammarr�tten best�mda sp�rrtiden har inte framkommit. Mot bakgrund h�rav och med beaktande av det ovan anf�rda b�r L.O.N:s k�rkort �terkallas med en sp�rrtid om tre m�nader r�knat fr�n delgivningen av denna dom. Eftersom han till f�ljd av det f�rsta beslutet om �terkallelse saknat f�rarbeh�righet under en m�nad skall en m�nad r�knas av fr�n sp�rrtiden.

Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten �ndrar kammarr�ttens dom p� s� s�tt att L.O.N:s k�rkort skall �terkallas med en sp�rrtid om tre m�nader r�knat fr�n den dag han delges denna dom. Fr�n sp�rrtiden skall avr�knas en m�nad.

F�redraget 2002-06-12, f�redragande Lindvall, m�lnummer 6541-2001