Regeringsr�tten referat R� 2002 ref. 74

Skattemyndigheten i G�teborg beslutade den 18 november 1998 att inte medge K.H. avdrag f�r �kade levnadskostnader med 33 779 kr avseende tillf�lligt arbete eller dubbel bos�ttning.

K.H. �verklagade beslutet och yrkade att avdrag skulle beviljas henne med 33 779 kr f�r �kade levnadskostnader. Hon anf�rde i huvudsak f�ljande. Inf�r �rsskiftet 1996/97 st�lldes hon inf�r en p�tvingad situation i sin anst�llning hos en tidigare arbetsgivare p� grund av en omorganisation. Hon skulle f� sin arbetsplats f�rflyttad till G�teborg och tvingades d�rmed till arbete p� annan ort. I samband med den uppkomna situationen erbj�ds hon den nuvarande anst�llningen. Det �r fr�ga om en tillsvidareanst�llning men den �r p� grund av den p�tvingade arbetssituationen och det l�nga avst�ndet hemifr�n av tillf�llig karakt�r. Om hon hittar ett arbete i sin bransch med rimligt pendlingsavst�nd fr�n familjens bostad i Str�mstad kommer detta att prioriteras. Det �r inte sk�ligt utifr�n r�dande omst�ndigheter att en omedelbar avflyttning skall ske till den tempor�ra arbetsorten Lidk�ping. De grundl�ggande f�ruts�ttningar som f�religger �r att hon arbetar p� en annan ort �n d�r hon har sin och familjens permanenta bostad, att arbetet har tillf�llig karakt�r och att �vernattning �ger rum p� arbetsorten. Under r�dande omst�ndigheter som ofrivilligt p�tvingats av arbetssituationen �r det rimligt att avdrag f�r �kade levnadskostnader medges under en tv��rsperiod. Regeringsr�tten har i r�ttsfallet R� 1998 ref. 12 medgett avdrag under hela beskattnings�ret f�r �kade levnadskostnader under likartade omst�ndigheter. Av praxis framg�r att en sammantagen bed�mning av flera omst�ndigheter kan motivera avdrag, �ven om omst�ndigheterna var f�r sig inte �r tillr�ckliga. I r�ttsfallen R� 1973 ref. 113 och 1974 ref. 124 har avdrag f�r �kade levnadskostnader medgetts en skattskyldig p� grund av att flera omst�ndigheter tillsammans hade en s�dan styrka att det inte sk�ligen kunde ifr�gas�ttas att familjen omedelbart skulle ha avflyttat till annan ort. Hennes make arbetar vid Bofors Missiles AB. Det saknas f�r n�rvarande m�jlighet f�r honom att erh�lla ett likv�rdigt arbete i Lidk�ping. Vid sidan om sitt ordinarie arbete driver hennes make en konsultr�relse som �r bel�gen i Str�mstads kommun. Hon har sj�lv under mycket l�ng tid arbetat inom livsmedelsbranschen och saknar m�jlighet att erh�lla motsvarande arbete i Karlskoga d�r arbetsl�sheten �r mycket h�g. Hon driver �ven jord- och skogsbruksverksamhet i Str�mstad tillsammans med sin make. �ven om den senare verksamheten inte �r av stor omfattning, kr�vs det viss tid f�r att kunna avveckla den p� ett tillfredsst�llande s�tt. Hon och hennes familj har bott i Str�mstad under m�nga �r. Av naturliga sk�l �r det n�dv�ndigt med en omst�llningstid f�r att hela familjen skall kunna avflytta till samma ort. Deras son �r fast rotad i Str�mstad och g�r nu i gymnasiet. Att tvinga honom att l�mna sina skolkamrater och flytta till Lidk�ping eller Karlskoga �r inte rimligt med h�nsyn till den korta tid som �r kvar av hans skolg�ng.

L�nsr�tten i G�teborg (2000-02-23, ordf�rande Paulsson) yttrade: Avdrag f�r �kade levnadskostnader kan enligt punkten 3 a av anvisningarna till 33 � kommunalskattelagen (1928:370), KL, medges i tv� olika situationer. Den f�rsta situationen regleras i punktens f�rsta stycke och k�nnetecknas av att den skattskyldige bor kvar p� sin bostadsort men arbetar p� annan ort. I f�rsta stycket s�gs att en avdragsgill f�rdyring avseende �kade levnadskostnader inte kan anses f�religga enbart av den anledningen att den skattskyldige arbetar p� annan ort �n den d�r han har sin bostad. Avdrag medges dock om arbetet �r kortvarigt eller typiskt sett tidsbegr�nsat till sin natur, om arbetet skall bedrivas p� flera olika platser eller det av annan anledning inte sk�ligen kan ifr�gas�ttas att flyttning b�r ske till arbetsorten. Den andra situationen regleras i anvisningspunktens andra stycke och avser det fall d� den skattskyldige har bytt bostadsort p� grund av sitt arbete. Den skattskyldige har d� r�tt till avdrag f�r �kade levnadskostnader om bostad f�r den skattskyldige, dennes make, sambo eller familj beh�llits p� den tidigare bostadsorten och s�dan dubbel bos�ttning �r sk�lig p� grund av makes eller sambos f�rv�rvsverksamhet, sv�righet att anskaffa fast bostad p� verksamhetsorten eller annan s�rskild omst�ndighet. – Av handlingarna i m�let framg�r bl.a. f�ljande. K.H. innehar tillsvidareanst�llning vid Gunnar Dafg�rd AB i K�llby och hyr l�genhet i Lidk�ping. Hennes make innehar tillsvidareanst�llning i Karlskoga. Makarna hyr l�genheter p� sina respektive arbetsorter d�r �vernattning sker. Familjen innehar bostad i Str�mstad, d�r de tidigare arbetat. K.H. driver tillsammans med sin make en mindre jord- och skogsbruksverksamhet, vars ackumulerade underskott uppg�r till 131 804 kr. Maken driver �ven en konsultr�relse i Str�mstads kommun. Verksamheten omsatte 60 000 kr och gav ett underskott p� 35 000 kr. Det ackumulerade underskottet uppg�r till 325 423 kr. Sonen g�r i skolan i Str�mstad och var under inkomst�ret 1997 femton �r. – L�nsr�tten g�r f�ljande bed�mning. – L�nsr�tten har denna dag meddelat dom i m�l avseende avdrag f�r dubbel bos�ttning f�r maken E.H. med v�sentligen samma inneh�ll. K.H. har tillsvidareanst�llning i K�llby och arbetet �r inte av s�dan natur att anknytning kr�vs till hemorten. Arbetet utf�rs inte heller p� flera orter. K.H. �r d�rf�r enligt l�nsr�ttens bed�mning inte ber�ttigad till avdrag f�r �kade levnadskostnader vid tillf�lligt arbete. Vad K.H. har anf�rt f�ranleder inte n�gon annan bed�mning. Fr�gan i m�let �r d� om avdrag kan beviljas p� grund av dubbel bos�ttning. I m�let �r otvistigt att K.H. uppfyller grundkraven f�r r�tt till avdrag f�r dubbel bos�ttning, n�mligen att hon har bosatt sig p� annan ort �n den d�r hennes familj �r bosatt samt att bos�ttningen p� denna andra ort �r orsakad av hennes arbete. N�sta fr�ga att ta st�llning till blir d� om �ven kravet p� att den dubbla bos�ttningen skall anses sk�lig �r uppfyllt. Makarna f�r i skattem�ssigt h�nseende anses bosatta p� sina arbetsorter, K.H. i Lidk�ping och maken i Karlskoga. Avdrag kan inte medges p� den grunden att maken har kvar arbete p� den gamla verksamhetsorten eftersom maken arbetar p� annan ort. Den konsultverksamhet som maken bedriver i Str�mstad vid sidan om sin anst�llning �r inte av s�dan art att den medf�r r�tt till avdrag f�r dubbel bos�ttning. Inte heller kan jord- och skogsbruksfastigheten medf�ra att den dubbla bos�ttningen anses sk�lig. F�r att det skall vara sk�ligt att beh�lla den ursprungliga bostaden med h�nsyn till barns skolg�ng kr�vs att examen �r n�ra f�rest�ende. Enligt praxis har avdrag beviljats n�r barn g�tt sista terminen i grundskola eller gymnasium. Av handlingarna i m�let framg�r att sonen under inkomst�ret 1997 var femton �r. Sonens examen kan d�rmed inte anses vara s� n�ra f�rest�ende att det kan medf�ra r�tt till avdrag f�r dubbel bos�ttning. Vidare konstaterar l�nsr�tten att det i m�let inte framg�r vilka f�rs�k som har gjorts av makarna att f� arbete p� samma ort. Det �r s�ledes inte visat att K.H:s arbetsuppgifter �r s�dana att hon inte skulle kunna f� likv�rdigt arbete p� makens arbetsort och det har inte framkommit att avsikten har varit att familjen skulle bos�tta sig p� den nya arbetsorten. Mot denna bakgrund finner l�nsr�tten att K.H. inte �r ber�ttigad till avdrag f�r dubbel bos�ttning. – L�nsr�tten avsl�r �verklagandet.

K.H. �verklagade domen och vidh�ll sitt yrkande att avdrag skulle medges henne med 33 779 kr avseende �kade levnadskostnader.

Kammarr�tten i G�teborg (2000-12-07, Nilsson, Nystr�m, Boberg, referent) inst�mde i l�nsr�ttens bed�mning och �ndrade d�rf�r inte den �verklagade domen.

K.H. fullf�ljde sin talan. Hon yrkade vidare ers�ttning enligt lagen (1989:479) om ers�ttning f�r kostnader i �renden och m�l om skatt, m.m. med 15 500 kr.

Pr�vningstillst�nd meddelades.

Riksskatteverket (RSV) avstyrkte bifall till �verklagandet. Skulle Regeringsr�tten finna att K.H. var ber�ttigad till avdrag f�r �kade levnadskostnader borde det enligt RSV:s mening inte komma i fr�ga att �ven medge hennes make avdrag f�r s�dana kostnader. RSV vitsordade 7 250 kr som en sk�lig ers�ttning till K.H. f�r ombudskostnaderna i m�let om hennes talan bif�lls.

Regeringsr�tten (2002-12-06, Ragnemalm, Nordborg, Hulgaard, Almgren, Kindlund) yttrade: Sk�len f�r Regeringsr�ttens avg�rande. I sin sj�lvdeklaration �r 1998 yrkade K.H. avdrag i inkomstslaget tj�nst f�r �kade levnadskostnader som uppkommit till f�ljd av att hon tagit arbete p� annan ort �n den d�r hon bodde med sin familj. Avdraget uppgick till sammanlagt 33 779 kr och bestod av delposterna 19 867 kr f�r hyra av bostad p� arbetsorten inklusive el, 11 880 kr f�r diverse sm�utgifter samt 2 032 kr f�r telefon. Hyresbeloppet hade ber�knats med ledning av de faktiska utgifterna f�r bostaden och beloppet f�r sm�utgifter med ledning av det f�r beskattnings�ret g�llande maximibeloppet f�r �kade levnadskostnader i samband med tj�nsteresor o.d. Betr�ffande telefonkostnaderna fanns ingen specifikation.

Till st�d f�r sina yrkanden anf�r K.H. sammanfattningsvis f�ljande. Hennes man blev arbetsl�s under h�sten 1996. Sj�lv skulle hon f�rflyttas till arbete p� annan ort vid �rsskiftet 1996/97. B�da s�kte arbete inom sina respektive yrkesomr�den men s�dana arbeten stod d� inte att finna inom pendlingsavst�nd fr�n familjebostaden i Str�mstad. I b�rjan av �r 1997 fick hon arbete som utvecklingschef vid ett f�retag inom livsmedelsindustrin i Lidk�pingstrakten. Det var i och f�r sig fr�ga om en tillsvidareanst�llning men den m�ste likv�l anses ha varit av tillf�llig karakt�r. Hennes man hade n�gra m�nader tidigare anst�llts som systemingenj�r och arbetade med h�gteknologisk produktutveckling vid ett f�retag inom f�rsvarsindustrin i Karlskoga. Hans m�jligheter att f� arbete i Lidk�ping var obefintliga och sj�lv hade hon inga m�jligheter att f� ett arbete i Karlskoga. De veckopendlade b�da till sina arbeten fr�n familjebostaden. D�r har de ett jord- och skogsbruk och maken driver ocks� ett konsultf�retag fr�n bostaden. Vid tidpunkten i fr�ga hade deras son b�rjat i gymnasiet i Str�mstad. Hon och hennes familj har bott i Str�mstad under m�nga �r. Av naturliga sk�l �r det n�dv�ndigt med en omst�llningstid f�r att hela familjen skall kunna avflytta till samma ort.

Regeringsr�tten g�r f�ljande bed�mning.

Vid inkomstbeskattningen g�ller som huvudregel att avdrag inte medges f�r levnadskostnader. Vid den i m�let aktuella taxeringen fanns avdragsf�rbudet intaget i 20 � andra stycket KL. Undantag fr�n denna huvudregel g�rs emellertid f�r vissa fall som kan karakt�riseras av att den skattskyldiges levnadskostnader �kat i f�rh�llande till vad som kan anses normalt. Avdrag medges s�lunda under vissa f�ruts�ttningar f�r bl.a. �kade levnadskostnader i samband med tillf�lliga arbeten utanf�r den ort d�r den skattskyldige �r bosatt liksom d� han p� grund av sitt arbete bosatt sig p� annan ort �n den d�r han har sin bostad. En avdragsgill f�rdyring avseende �kade levnadskostnader anses dock inte f�religga enbart av den anledningen att den skattskyldige arbetar p� annan ort �n den d�r han har sin bostad.

K.H. f�r anses ha yrkat avdrag f�r �kade levnadskostnader enligt s�v�l best�mmelserna om s.k. tillf�lligt arbete som best�mmelserna om s.k. dubbel bos�ttning. Dessa best�mmelser fanns vid den aktuella taxeringen intagna i punkt 3 a f�rsta stycket (tillf�lligt arbete) respektive andra stycket (dubbel bos�ttning) av anvisningarna till 33 � KL.

Best�mmelserna om avdrag f�r �kade levnadskostnader vid tillf�lligt arbete tar sikte p� den situationen att den skattskyldige arbetar p� annan ort �n den d�r han har sin bostad, medan motsvarande best�mmelser vid dubbel bos�ttning avser s�dana fall d�r den skattskyldige flyttat till den ort d�r arbetet skall bedrivas.

Av utredningen i m�let framg�r att K.H. regelm�ssigt har �vernattat p� arbetsorten Lidk�ping under hela arbetsveckan. Hon f�r d�rf�r anses ha flyttat dit i den mening som avses i de aktuella best�mmelserna. Hennes r�tt till avdrag f�r �kade levnadskostnader skall d�rf�r bed�mas enligt reglerna f�r dubbel bos�ttning i andra stycket av den ovan n�mnda anvisningspunkten till 33 � KL.

Enligt den best�mmelsen kan avdrag medges om den dubbla bos�ttningen �r sk�lig p� grund av makes f�rv�rvsverksamhet, sv�righet att anskaffa fast bostad p� verksamhetsorten eller annan s�rskild omst�ndighet. Avdrag kan medges under l�ngst tre �r f�r gift skattskyldig. Av best�mmelsens utformning f�r anses f�lja att avdragsr�tten �r avsedd att under en �verg�ngsperiod underl�tta den ekonomiska situationen f�r den skattskyldige och hans familj och att d�rigenom bereda dem m�jligheten att ordna sina framtida arbets- och bostadsf�rh�llanden p� ett tillfredsst�llande s�tt.

I K.H:s fall kan visserligen inte direkt s�gas att makens f�rv�rvsverksamhet gjort det n�dv�ndigt att beh�lla familjebostaden i Str�mstad eftersom han tagit arbete i Karlskoga. Det finns heller inte anledning att anta att det f�relegat sv�righeter att anskaffa ny familjebostad i Lidk�ping. D�remot m�ste enligt Regeringsr�tten beaktas att K.H. och hennes make b�da �r h�gt kvalificerade i sina respektive yrken, att de �tminstone delvis till f�ljd av detta f�rh�llande f�tt s�ka sig arbete p� annan ort �n den d�r familjebostaden finns samt att vardera maken har p�b�rjat sitt nya arbete med kort tids mellanrum. Enligt Regeringsr�ttens mening har den uppkomna situationen varit s�dan att det inte sk�ligen kan kr�vas att K.H. och hennes make omg�ende skulle ha tagit st�llning till sin framtida bostadssituation. Det f�rh�llandet att makarna H. kan ha str�vat efter att beh�lla den gemensamma familjebostaden i Str�mstad b�r d�rf�r inte tillm�tas avg�rande betydelse i m�let. Omst�ndigheterna i m�let �r i st�llet s�dana att K.H. f�r anses ha haft ett beaktansv�rt behov av ett visst r�drum under vilket hon tillsammans med sin familj kunde �verv�ga hur den framtida arbets- och bostadssituationen borde ordnas. Detta f�rh�llande b�r enligt Regeringsr�ttens mening beaktas �ven vid bed�mningen av hennes r�tt till avdrag. N�got hinder mot att avdrag f�r �kade levnadskostnader medges f�r en viss �verg�ngsperiod kan d�rf�r inte anses f�religga. Den omst�ndigheten att K.H:s make yrkat och av Regeringsr�tten i dom denna dag medgetts avdrag f�r �kade levnadskostnader p� grund av hans dubbla bos�ttning b�r inte inverka p� K.H:s r�tt till avdrag. Betr�ffande den period under vilken avdrag b�r kunna medges finner Regeringsr�tten att den sk�ligen kan best�mmas till ca ett �r. Avdrag skall s�ledes medges f�r de �kade levnadskostnader som uppkommit f�r K.H. under beskattnings�ret.

N�r det g�ller avdragets storlek finns inte anledning att ifr�gas�tta bostadskostnaderna. I brist p� utredning om de �vriga kostnaderna och d� telefonkostnader f�r anses inkluderade i det schablonm�ssigt ber�knade belopp om 11 880 kr som K.H. yrkat avdrag f�r finner Regeringsr�tten att avdraget skall begr�nsas till detta belopp. N�got s�rskilt avdrag f�r telefonkostnader kan s�ledes inte medges.

K.H. har i allt v�sentligt f�tt bifall till sitt �verklagande och hon f�r anses ber�ttigad till viss ers�ttning f�r kostnader i m�let enligt lagen om ers�ttning f�r kostnader i �renden och m�l om skatt, m.m. Ers�ttningen kan sk�ligen best�mmas till 10 000 kr.

Regeringsr�ttens avg�rande. Regeringsr�tten bifaller delvis �verklagandet och medger K. H. avdrag f�r �kade levnadskostnader p� grund av dubbel bos�ttning med 31 747 kr.

Regeringsr�tten tillerk�nner K.H. ers�ttning enligt lagen om ers�ttning f�r kostnader i �renden och m�l om skatt, m.m. med 10 000 kr.

F�redraget 2002-11-13, f�redragande Johansson, m�lnummer 1054-2001

Samma dag avgjordes i Regeringsr�tten m�l nr 1055-2001 med likartad utg�ng.