Regeringsrätten referat RÅ 1993 ref. 20

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1993 ref. 20
Målnummer
4364-1992
Avgörandedatum
1993-03-09
Rubrik
Vid tillämpning av 2 kap. 8 § tryckfrihetsförordningen har den för hela Stockholms län gemensamma sektionen för interna utredningar hos Polismyndigheten i Stockholm och ett polisområde inom polismyndigheten ansetts uppträda självständigt i förhållande till varandra i ärende angående anmälan mot polismän.
Lagrum
2 kap. 3, 6, 7 och 8 §§ tryckfrihetsförordningen

Z.P. omhändertogs enligt 13 § polislagen den 4 juli 1992 kl. 20.40 på Arlanda flygplats av två polismän tillhörande polisområde 7 (Arlandapolisen) inom Polismyndigheten i Stockholm. Han frigavs samma dag kl. 22.20 och gjorde då en anmälan mot de två polismännen för olaga frihetsberövande och vårdslös myndighetsutövning. Den 5 juli 1992 upprättade den ene av de två polismännen en promemoria med en närmare redogörelse för omständigheterna kring omhändertagandet. Promemorian överlämnades till sektionen för interna utredningar hos polismyndigheten.

Z.P. begärde att hos Arlandapolisen få ta del av promemorian. Polismyndigheten i Stockholm, Arlandapolisen (1992-07-16) yttrade: Med anledning av Z.P:s framställning konstaterar polismyndigheten följande. Förundersökning pågår i ärendet. Något förundersökningsprotokoll är sålunda ej färdigställt. Den av Z.P. begärda promemorian är att bedöma som arbetshandling vilken ej har karaktären av allmän handling. Polismyndigheten lämnar därför med stöd av 2 kap. 7 § tryckfrihetsförordningen, TF, Z.P:s framställning utan bifall.

Z.P. överklagade och vidhöll sin begäran. Han anförde bl.a. Promemorian hade diarieförts hos Arlandapolisen och en kopia av den hade skickats vidare till polismyndighetens sektion för interna utredningar. Promemorian måste därför anses vara expedierad.

Kammarrätten i Stockholm (1992-08-26, Grimby, Lagebrant Torén, Frånlund Althin, referent) yttrade: Enligt 2 kap. 3 § första stycket TF är en handling allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Den handling som Z.P. begärt att få ta del av förvaras hos polismyndigheten. Den är inte att anse som dit inkommen enligt 2 kap. 6 § TF. Frågan om promemorian utgör en allmän handling skall därför prövas enligt 2 kap. 7 § TF. – Enligt 2 kap. 7 § första stycket TF anses en handling upprättad hos myndighet när den expedierats. En handling som inte expedierats anses upprättad när det ärende till vilket den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till visst ärende, när den justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. – Kammarrätten gör följande bedömning. – Den ifrågavarande promemorian har skickats från polismyndigheten i Stockholm, Arlandapolisen, till nämnda polismyndighets sektion för interna utredningar för handläggning. Detta förfarande innebär inte att handlingen expedierats, eftersom fråga är om samma myndighet. Promemorian kan därför inte på denna grund anses som upprättad och därmed allmän. Inte heller kan promemorian på annan grund anses som upprättad och därigenom allmän, eftersom det ärende till vilken promemorian hänför sig inte har slutbehandlats hos myndigheten. Z.P:s överklagande skall därför avslås. – Kammarrätten avslår överklagandet.

Z.P. fullföljde sin talan. Han anförde bl.a. följande. Promemorian upprättades i direkt anslutning till omhändertagandet och hörde därför till omhändertagandeärendet. Det ärendet var slutbehandlat och promemorian var således allmän handling. Om den inte skulle anses höra till omhändertagandeärendet, hade den i vart fall expedierats till den gentemot Arlandapolisen självständiga sektionen för interna utredningar och hade därigenom blivit en allmän handling. Detta gällde även om promemorian skulle ingå i en förundersökning angående hans anmälan mot de två polismännen.

Polismyndigheten i Stockholm avgav yttrande i målet och anförde därvid bl. a. att Arlandapolisen och sektionen för interna utredningar inte hade en sådan fristående ställning att en handling som tillkommit vid den ena enheten var att bedöma som expedierad enbart därför att den överförts till den andra enheten. Polismyndigheten uppgav vidare att promemorian ingick i den förundersökning som inletts i anledning av Z.P:s anmälan mot de två polismännen.

Regeringsrätten (1993-04-20, M. Sjöberg, Voss, Berglöf, Lindstam, Ragnemalm) yttrade: Enligt 2 kap. 3 § första stycket TF är en handling allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Av 2 kap. 7 § första stycket TF framgår att en handling anses upprättad hos myndighet när den har expedierats. Av samma lagrum framgår vidare att en handling som inte expedierats anses upprättad när det ärende till vilken den hänför sig har slutbehandlats hos myndigheten eller, om handlingen inte hänför sig till visst ärende, när den har justerats av myndigheten eller på annat sätt färdigställts. I 2 kap. 8 § TF anges följande. Har organ som ingår i eller är knutet till ett verk eller liknande myndighetsorganisation överlämnat handling till annat organ inom samma myndighetsorganisation eller framställt handling för sådant överlämnande, skall handlingen ej anses som därigenom inkommen eller upprättad i annat fall än då organen uppträda som självständiga i förhållande till varandra.

Den promemoria som Z.P. önskar ta del av skrevs i anledning av hans anmälan mot de två polismän som verkställde omhändertagandet av honom. Anmälningen gjordes i samband med att Z.P. frigavs. Omhändertagandeärendet var således slutbehandlat när promemorian skrevs. Den skall därför inte hänföras till omhändertagandeärendet utan till det ärende som avsåg Z.P:s anmälan. I det ärendet översändes ett exemplar av promemorian av Arlandapolisen till sektionen för interna utredningar. Frågan är då om det hos Arlandapolisen förvarade exemplaret av promemorian härigenom skall anses utgöra en expedierad och därmed enligt 2 kap. 7 § upprättad handling och det av sektionen för interna utredningar mottagna exemplaret således enligt 2 kap. 6 § en dit inkommen handling. Avgörande för svaret på den frågan är om Arlandapolisen och sektionen på sätt som anges i 2 kap. 8 § TF kan anses uppträda som självständiga i förhållande till varandra.

Av utredningen i målet framgår att sektionen för interna utredningar är en stabsenhet hos Polismyndigheten i Stockholm som är direkt underställd länspolismästaren och har till uppgift att utreda anmälningar mot polismän inom Stockholms län. Sektionens verksamhet omfattar således samtliga polismyndigheter i Stockholms län och får närmast ses som en enhet inom den regionala polisorganisationen för länet, även om den placerats hos Polismyndigheten i Stockholm. Sektionens organisatoriska ställning och det förhållandet att den inrättats för att garantera en i förhållande till andra polisiära organ oberoende behandling av nämnda anmälningsärenden måste anses innebära att ett polisområde inom Stockholms polisdistrikt och sektionen i ett sådant ärende uppträder som självständiga i förhållande till varandra. Av 2 kap. 8 § TF följer därför att en handling som överlämnas från polisområdet till sektionen i ett anmälningsärende blir att anses som upprättad hos den förra och inkommen till den senare enheten.

Regeringsrätten finner på grund av det anförda att den promemoria som Z.P. önskar ta del av är att anse som en allmän handling. Då promemorian emellertid ingår i en förundersökning i anledning av Z.P:s anmälan mot de två polismännen återstår att pröva huruvida sekretesslagens bestämmelser medger att handlingen utlämnas. Det ankommer i första hand på polismyndigheten att företa denna prövning.

Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och Polismyndighetens i Stockholm beslut samt visar målet åter till polismyndigheten för ny behandling.

Föredraget 1993-03-09, föredragande Holmström,

målnummer 4364-1992