Regeringsrätten referat RÅ 1993 ref. 42

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1993 ref. 42
Målnummer
3700-1992
Avgörandedatum
1993-04-21
Rubrik
Fråga om förutsättningar enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med drycker för meddelande av serveringstillstånd.
Lagrum
40 § och 41 § lagen (1977:293) om handel med drycker
Rättsfall
RÅ 1992 ref. 72

Aktiebolaget E:’s Café i Strängnäs ansökte hos Länsstyrelsen i Södermanlands län om tillstånd att året runt servera öl, starköl och vin till allmänheten och slutna sällskap under vissa angivna tider.

Länsstyrelsen i Södermanlands län som den 25 mars 1992 avslog ansökan beträffande servering av starköl och vin till allmänheten yttrade: Enligt 41 § lagen (1977:293) om handel med drycker, LHD, får tillstånd till servering av starkare alkoholdrycker än öl meddelas om det kan antagas att tillhandahållandet av lagad mat kommer att utgöra en betydande del av rörelsen. Av lagens förarbeten framgår att bestämmelsen åsyftar att tillstånd till servering av starkare alkoholdrycker skall förbehållas egentliga restauranger, d.v.s. rörelser med primär uppgift att tillhandahålla lagad mat. Enligt stadgad praxis – som utvecklats mot bakgrund av lagen och dess förarbeten – krävs för stadigvarande tillstånd att servera starkare alkoholdrycker bl.a. att utbudet av lagad mat är förhållandevis allsidigt och omfattande. Av detta följer att köks- och ekonomilokaler måste vara anpassade för ett sådant matutbud både vad gäller kapacitet och tillagningsmetoder. – Länsstyrelsen bedömer efter inspektion den 28 januari 1992 att köks- och ekonomilokalerna inte ger möjlighet att tillhandahålla det matutbud som lagstiftaren förutsätter.

I besvär hos kammarrätten vidhöll bolaget sin ansökan.

Kammarrätten i Stockholm (1992-06-24, Konradsson, Pernold, Tenne, referent) yttrade: Av 41 § LHD framgår att tillstånd till servering av vin och starköl endast får meddelas om det kan antagas att tillhandahållandet av lagad mat kommer att utgöra en betydande del av rörelsen. Vidare skall enligt 48 § samma lag lagad mat finnas att tillgå vid servering av vin och starköl. – Av förarbetena till lagen (prop. 1976/77:108 s. 44-47 och s. 49) framgår att tillståndsfrågan bör avgöras på grundval av en total bedömning av restaurangen med beaktande av sådana faktorer som verksamhetens inriktning, kundkrets, lokaler och mathållning. Mathållningen bör utgöra en betydande del av rörelsen och lagad mat skall finnas att tillgå under hela serveringstiden. – Av handlingarna i målet framgår att E:’s Café erbjuder sina kunder maträtter i form av pajer, lättare maträtter (lax med dillstuvad potatis, rostbiff med potatissallad och bakad potatis med olika tillbehör), sallader och smörgåsar. Vid sådant förhållande finner kammarrätten att E:’s Café inte kan anses tillhandahålla lagad mat i den utsträckning som krävs för att tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten skall meddelas. Bolagets besvär skall därför inte bifallas. – Kammarrätten bifaller inte överklagandet.

I besvär hos Regeringsrätten yrkade bolaget att det skulle beviljas det sökta serveringstillståndet. Till stöd för sin talan anförde bolaget bl.a. följande. Rörelsen var beroende av serveringstillstånd dels för att vara konkurrenskraftig, dels för att kunna behålla sin personal. Bolaget hade inte för avsikt att bedriva pubverksamhet utan försäljning skulle ske endast till matgäster. Egentligen var företagets namn (E:’s Café) vilseledande eftersom omsättningen i dagsläget till cirka 90 procent avsåg försäljning av mat. – Bolaget hänvisade också till att ansökan hade tillstyrkts av polismyndigheten och socialnämnden och till att serveringslokalen hade godkänts för matservering av miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Prövningstillstånd meddelades.

Socialstyrelsen avgav yttrande i målet och förordade i yttrandet att överklagandet skulle avslås. Styrelsen hänvisade till att det i det aktuella fallet var fråga om en serveringsrörelse med ett matutbud av enklare slag. Styrelsen uppgav vidare att ett sådant matutbud enligt nuvarande praxis inte ansågs tillräckligt för medgivande att servera starkare alkoholdrycker till allmänheten.

Regeringsrätten (1993-05-14, Wadell, Werner, Holstad, Ragnemalm) yttrade: En grundsats när det gäller alkoholpolitiken på restaurangområdet är att ordning, nykterhet och trevnad på serveringsställena skall eftersträvas (prop. 1976/77:108 s. 45). Det är mot den bakgrunden som det i LHD uppställs krav på tillstånd för servering av alkoholdrycker.

De grundläggande principerna för tillståndsprövningen när det gäller servering av alkoholdrycker är fastlagda i 40 och 41 §§ LHD. Enligt 40 § första stycket skall vid denna prövning särskilt beaktas behovet av serveringen, sökandens lämplighet och serveringsställets tjänlighet för ändamålet. Enligt andra stycket skall vidare särskild hänsyn tas till sökandens lämplighet med avseende på laglydnad och benägenhet att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna. Av 41 § framgår att tillstånd till servering får meddelas endast om det kan antas att tillhandahållandet av lagad mat kommer att utgöra en betydande del av rörelsen.

Syftet med föreskriften i 41 § är att förebygga uppkomsten av serveringsställen som enbart tillhandahåller alkohol. Enligt förarbetena till LHD bör sålunda servering av alkoholdrycker i princip enbart förekomma på egentliga restauranger, dvs. rörelser vars primära uppgift är att tillhandahålla lagad mat (se prop. 1976/77:108 s. 45). Vad beträffar mathållningen har man emellertid inte velat fastställa någon minimigräns för andelen lagad mat med avgörande betydelse för tillståndsfrågan. Denna fråga bör, sägs det, i stället avgöras på grundval av en total bedömning av restaurangen med beaktande av sådana faktorer som verksamhetens inriktning, kundkrets, lokaler och mathållning. Mathållningen bör dock vara en betydande del i rörelsen (prop. s. 47).

När det gäller bolagets ansökan får utredningen anses visa att de grundläggande prövningskriterierna enligt 40 § LHD är uppfyllda. Avgörande för frågan om ansökan skall bifallas blir mot den bakgrunden om det krav på mathållningen som anges i 41 § LHD är uppfyllt.

Beträffande mathållningen framgår av handlingarna att den dagliga menyn på E:’s Café för närvarande omfattar bl.a. en dagens rätt, olika slags bakad potatis, ett flertal pajer och sallader, rostbiff med potatissallad, lax med dillstuvad potatis och smörgåsar av olika slag. Vidare får anses framgå att större delen av omsättningen i rörelsen i dag är hänförlig till serveringen av lagad mat. Med hänsyn härtill och till vad som i övrigt framkommit angående bolagets förhållanden finner Regeringsrätten att det kan antas att tillhandahållandet av lagad mat kommer att utgöra en betydande del av rörelsen.

På grund av det anförda skall bolagets ansökan om tillstånd att servera vin och starköl till allmänheten alltså bifallas.

Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och länsstyrelsens beslut samt visar målet åter till Länsstyrelsen i Södermanlands län för fortsatt handläggning.

Föredraget 1993-04-21, föredragande Lundgren,

målnummer 3700-1992