Regeringsrätten referat RÅ 1993 ref. 52

Instans
Regeringsrätten
Referat
RÅ 1993 ref. 52
Målnummer
3862-1991
Avgörandedatum
1993-04-22
Rubrik
Tält för mötesverksamhet som avses vara uppsatt på samma plats under ca sex veckor varje sommar har ansetts kräva bygglov. Tillika fråga om eftergift av byggnadsavgift.
Lagrum
8 kap. 1 § första stycket punkt 1, 11 § sjätte stycket, 10 kap. 4 § första stycket och 11 § samt 17 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987:10)
Rättsfall
•  RÅ 1962 ref. 36
•  RÅ 1966 ref. 16
•  RÅ 1972 C 44
•  RÅ 1984 2:12
•  RÅ 1984 2:84
•  RÅ 1984 2:102
•  RÅ 1990 ref. 53 II
•  RÅ 1990 ref. 911
•  RÅ 1991 ref. 57

Byggnadsnämnden i Borgholms kommun avslog den 31 juli 1990 en ansökan av Sion-församlingen i Böda om bygglov för ett redan rest mötestält (tältkyrka) på fastigheten Norrböda 3:4 i kommunen. – Samtidigt beslöt nämnden med stöd av 10 kap. 4 § plan- och bygglagen (1987:10), PBL, att byggnadsavgift som fastställdes till 12 768 kr skulle tas ut.

Sion-församlingen överklagade beslutet och yrkade därvid att ansökningen om bygglov skulle bifallas och att byggnadsavgift ej skulle utgå.

Länsstyrelsen i Kalmar län (1990-12-11) yttrade: För området gäller en av länsstyrelsen den 6 augusti 1976 fastställd detaljplan. Enligt planbestämmelserna är totala tillåten byggnadsyta 500 kvm. Fastigheten är på plankartan betecknad med C. Område med denna beteckning får endast användas för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. – På fastigheten finns byggnader med en sammanlagd byggnadsyta som är väsentligt större än 500 kvm. Tältets yta är ca 400 kvm. – Enligt 8 kap. 1 § PBL krävs bygglov för bl. a. att uppföra byggnader. Då det gäller s. k. lätt flyttbara konstruktioner har i praxis, vid avgörande av bygglovsfrågan, avseende fästs främst vid användningssättet, utformningen och varaktigheten. – Ett s.k. mötestält har både likheter och skillnader jämfört med egentliga byggnader. Avgörande är dock enligt länsstyrelsens mening inte främst de yttre likheterna som tak, väggar, stomme etc. utan om tältet i likhet med byggnader kan innebära olägenheter i form av omgivningspåverkan och om det ställer krav i olika hänseenden. Som exempel kan nämnas ljud, ljus, trafik och parkering, sanitära krav m.m. Ett tält av ifrågavarande storlek rymmer ett stort antal besökare. Brandskyddsfrågan kan nämnas som en viktig fråga i samband med bygglovsprövningen. – Avsedd tid i bygglovsansökan har redan gått till ända (23 juni-5 augusti 1990). – Den tid som ansökan avser omfattar sex veckor. Tiden motsvarar i stort sett den tid som vissa fritidsboende årligen vistas på sina fastigheter. En granne kan alltså vid återkommande tältmötesverksamhet få sitt fritidsboende påverkat under hela semesterperioden varje år. – Det finns således flera s.k. planmässiga överväganden som bör göras. Redan detta är ett starkt skäl för att anse ett mötestält som byggnad i PBL:s mening och alltså bygglovskrävande. Planen tillåter emellertid inte mer än 500 kvm byggnadsyta. Enligt 13 kap. 2 § andra stycket PBL får inte frågor överklagas som redan avgjorts i planen. Endast efter planändring kan frågan tas upp, eftersom ett tält i denna storlek, uppställt under sagda tidsrymd ej kan anses som s.k. mindre avvikelse. Inte ens tillfälliga lov bör utan planändring medges med hänsyn till vad ovan sagts i fråga om omgivningspåverkan etc. Byggnadsnämndens beslut att ej bevilja bygglov är således enligt länsstyrelsens mening motiverat. – Genom att ha tältet uppställt under den sagda tiden har Sion-församlingen utan lov genomfört en åtgärd som kräver bygglov. Därför ska byggnadsavgift tas ut. – Enligt av kommunen utförd beräkning av bygglovsavgiften hade denna blivit 3 192 kr om bygglov hade meddelats. Byggnadsavgiften ska bestämmas till fyra gånger bygglovsavgiften eller 12 768 kr. Sion-församlingen har inte erinrat mot sättet att beräkna avgiften, men hävdar att den skall jämkas till noll om grund skulle finnas för påförande av byggnadsavgift. Om överträdelsen är ringa kan byggnadsavgiften enligt 10 kap. 4 § sista stycket PBL reduceras eller helt efterges. – Sion-församlingen har anfört att den utan bygglov och med byggnadsnämndens kännedom haft tältet uppsatt under en följd av år. Detta har varken bemötts eller vederlagts av byggnadsnämnden. Av tidigare besvärsärende och enligt länsstyrelsens kännedom om förhållande på platsen har dock detta tält varit av väsentligt mindre storlek än det nu aktuella tältet. Nyssnämnda omständigheter samt den relativt begränsade tid tältet varit uppställt utgör enligt länsstyrelsens mening grund för viss jämkning av avgiften, dock ej mer än till hälften. – Yrkandet om att bevilja bygglov avvisas. – Länsstyrelsen nedsätter byggnadsavgiften till 6 384 kr.

Sion-församlingen överklagade och yrkade att det sökta bygglovet skulle beviljas och att byggnadsavgiften skulle undanröjas eller i vart fall ytterligare jämkas.

Boverket avgav yttrande och anförde sammanfattningsvis följande. Boverket fann att mötestältet borde betraktas som byggnad. Av handlingarna i ärendet och uppgift lämnad av stadsarkitekten i Borgholms kommun framgick att fastigheten exklusive tältet var bebyggd, enligt sitt i planen givna ändamål, med en sammanlagd byggnadsyta som var 795 kvm. Befintlig bebyggelse överskred väsentligen den i planen angivna tillåtna byggnadsytan. Tältets yta var ca 400 kvm. En ny byggnad av denna storlek kunde enligt Boverkets uppfattning inte anses som s. k. mindre avvikelse enligt 8 kap. 11 § PBL. Inte heller ansåg Boverket det möjligt att meddela bygglov för tillfällig åtgärd enligt 8 kap. 14 § PBL. Bygglov för tillfällig åtgärd kunde enligt Boverkets mening komma i fråga endast i avvaktan på att planen blev genomförd enligt sitt ändamål och avse en åtgärd som var planstridig. I förevarande ärende var planen redan genomförd enligt sitt ändamål och syftet med den av sökanden önskade åtgärden överensstämde med ändamålsbestämmelsen i planen. Att tältet/byggnaden skulle användas sex veckor per år medförde således enligt Boverkets uppfattning inte att åtgärden avvek från planändamålet. För att ge permanent bygglov av förevarande byggnadsprojekt krävdes således planändring.

Kammarrätten i Jönköping (1991-08-12, Stahre, Petersson, Severin, referent) yttrade: Kammarrätten delar länsstyrelsens bedömning att bygglov krävs för mötestältet enligt 8 kap. 1 § PBL och att vare sig permanent eller tillfälligt lov kan beviljas för detsamma. – Förutsättningar för uttag av byggnadsavgift föreligger enligt 10 kap. 4 § PBL på de av länsstyrelsen anförda skälen. I fråga om beräkningen av avgiften föreligger ej tvist. Länsstyrelsen har redan jämkat byggnadsavgiften till hälften, dvs. till (1/2 x 12768=) 6 384 kr. Skäl att enligt 10 kap. 4 § sista stycket eller 10 kap. 11 § PBL ytterligare jämka eller helt efterge byggnadsavgiften har inte framkommit. – Kammarrätten lämnar besvären utan bifall.

Sion-församlingen fullföljde sin i kammarrätten förda talan.

Prövningstillstånd meddelades.

Regeringsrätten (1993-06-14, Brink, Tottie, Berglöf, Lindstam): Sionförsamlingens fastighet Norrböda 3:4 i Borgholms kommun ligger i ett område, för vilket gäller byggnadsplan, fastställd den 6 augusti 1976. Enligt 17 kap. 4 § PBL gäller planen som detaljplan. Mark inom den del av planområdet där fastigheten ligger får enligt planbestämmelserna användas endast för samlings- och föreningslokaler och därmed samhörigt ändamål. Vidare gäller enligt bestämmelserna att total tillåten byggnadsyta inom fastigheten är 500 kvm. I målet är upplyst att fastigheten är bebyggd enligt sitt ändamål med byggnader vilkas sammanlagda yta väsentligt överstiger den tillåtna ytan.

Av handlingarna i målet framgår att det tält som församlingen låtit uppföra på fastigheten är ovalt, har måtten 15 x 30 m och täcker en yta på 401,62 kvm. Församlingen avser att för sin verksamhet årligen ha tältet rest under ca sex veckor under sommarmånaderna. I likhet med underinstanserna finner Regeringsrätten att tältet, som rymmer ett stort antal besökande, med hänsyn till storlek, form och användningssätt och med beaktande av att det årligen skall vara uppsatt under en stor del av sommaren, i PBL:s mening är att betrakta som en byggnad för vilken bygglov krävs.

Eftersom fastigheten är bebyggd med en sammanlagd yta som väsentligt överstiger den i planen tillåtna ytan om 500 kvm skulle ett uppförande av det ca 400 kvm stora tältet komma att strida mot planen. Uppförande av en byggnad med angiven storlek kan inte anses vara en sådan mindre avvikelse som kan tillåtas enligt 8 kap. 11 § sjätte stycket PBL. Bygglov kan således inte medges. Församlingens överklagande i denna del skall därför avslås.

Av vad som anförts i det föregående framgår att bygglov krävts för att uppföra tältet. Eftersom bygglov saknats har, såsom kammarrätten anfört, förutsättningar för påförande av byggnadsavgift enligt 10 kap. 4 § PBL förelegat. Enligt 10 kap. 11 § PBL får byggnadsavgift nedsättas eller efterges, om det finns särskilda skäl. Av handlingarna framgår att församlingen tidigare under en följd av år haft ett tält uppsatt på fastigheten sommartid. Detta tält var dock mindre, enligt uppgift ca 140 kvm. Tältet i fråga var uppsatt under år när församlingen med anledning av pågående byggnadsverksamhet hade fortlöpande kontakter med byggnadsnämnden. Församlingen har obestritt uppgivit att nämnden då inte haft något att erinra mot tältet och att stadsarkitekten på förfrågan lämnat besked om att bygglov inte behövdes. Vid angivna förhållanden och oavsett att det tält varom nu är fråga är större finner Regeringsrätten det ursäktligt att församlingen rest tältet utan lov. Härvid har Regeringsrätten också beaktat att varken lagens förarbeten eller praxis ger ett klart svar beträffande bygglovsfrågan. Regeringsrätten finner därför att det föreligger särskilda skäl att efterge byggnadsavgiften.

Regeringsrätten fastställer i vad avser bygglov det slut kammarrättens dom innehåller. Regeringsrätten upphäver i vad avser byggnadsavgift kammarrättens dom samt länsstyrelsens och byggnadsnämndens beslut.

Föredraget 1993-04-22, föredragande Persson,

målnummer 3862-1991